tekstu pt.

Transkrypt

tekstu pt.
ΣΟΦΙΑ Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich ΣΟΦΙΑ Журнал Философoв Славянских Стран ΣΟΦΙΑ
[email protected]
Ankieta1 recenzji wydawniczej
tekstu pt. ...........................................................................................................................
o przydatności do publikacji2
Pytanie
Proszę wstawić ewentualne dookreślenie pytania, wskazać braki lub ewentualną sugestię
zmiany recenzowanego tekstu
Tak/Nie
Ocena
punktowa
tekstu
(0–10 pkt.)
1. Podjęty temat należy uznać za
poznawczo istotny dla rozważań
filozoficznych w zakresie:
2. Sformułowanie tytułu uznaję
za właściwe i odpowiadające
podjętemu(ym) problemowi(om)
3. Treść tekstu odpowiada tytułowi
4. W treści tekstu podjęty problem został przedstawiony merytorycznie zasadnie
5. Struktura tekstu oraz wywód
zachowują wymogi logicznej
poprawności
6. Wykorzystanie źródeł
i literatury dotyczącej omawianych problemów oraz odpowiadające charakterowi publikacji
uznaję za wystarczające
7. Wykonanie przypisów uznaję
za zgodne ze standardami publikacji naukowych
8. Nomenklaturę pojęciową i styl
wypowiedzi zaprezentowany
w tekście uznaję za poprawne
9. W tym stanie rzeczy uznaję, iż
tekst może być publikowany
w Piśmie „ΣΟΦΙΑ”
Data:
Suma
3
punktów :
podpis:
1
Ankieta służy wyłącznie redakcji Pisma i jest przeznaczona dla celów Wydawnictwa.
W przypadku uznania za stosowne, recenzent niezależnie od wypełnienia ankiety, swoją opinię wydawniczą może
sformułować na odrębnej stronie.
3
Tekst jest kwalifikowany do druku o ile uzyska w punkcie 9 ocenę pozytywną i nie mniej niż 40 pkt.
2