tutaj - NOT Łomża

Komentarze

Transkrypt

tutaj - NOT Łomża
„Kreatywny pracownik”
Konferencja podsumowująca Projekt:
„Kreatywny pracownik”
Łomża, 17 luty 2012 r.
Instytucja wdrażająca:
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Wnioskodawca:
Łomżyoska Rada Federacji Stowarzyszeo
Naukowo-Technicznych NOT w Łomży
Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 8.1.1 POKL:
Wsparcie rozwoju kwalifikacji i przedsiębiorstw w regionie
Całkowita wartośd projektu:
1 122 660,00 zł
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1
„Kreatywny pracownik”
Beneficjenci ostateczni:
113 osób pracujących
Obszar realizacji projektu:
Województwo Podlaskie
Okres realizacji projektu:
01.09.2010 r. do 29.02.2012 r.
Wsparcie udzielone w projekcie:
•
wsparcie szkoleniowe:
 Dla osób pracujących Zatrudnionych w administracji
publicznej
- Szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz informatyki
ECDL Core.
 Dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych klas I - III
- Szkolenia z zakresu języka angielskiego oraz metodyki
nauczania języka angielskiego
•
wsparcie towarzyszące w postaci: cateringu podczas szkoleo
oraz zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia.
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2
„Kreatywny pracownik”
Uczestnicy projektu w podziale według płci
26%
74%
kobiety - 84 os.
mężczyźni - 29 os.
W ramach realizacji projektu „ Kreatywny pracownik „ w programie szkoleniowym wzięło udział
łącznie 113 osób. Zajęcia były prowadzone w ośrodkach szkoleniowych w Kolnie, Łomży i Zambrowie.
Zdecydowanie wyższy odsetek kobiet w realizowanym projekcie wynika, w szczególności ze struktury
zatrudnienia w zawodach nauczycielskich ( przedszkola oraz nauczanie początkowe ) oraz większego
zainteresowania ze strony Pao do podnoszenia kwalifikacji w szeroko pojętej administracji
publicznej.
Uczestnicy projektu w podziale według
wykształcenia
0% 0%
5%
gimnazjalne i niższe: 0 os.
ponadgimnazjalne: 0 os.
95%
pomaturalne: 6 os.
wyższe: 107 os.
W zakresie struktury wykształcenia nie jest na dzieo dzisiejszy zaskoczeniem posiadanie przez
zdecydowaną większości uczestników szkoleo, wykształcenia wyższego. Dla nauczycieli jest to od
wielu lat wymóg formalny, a w administracji publicznej też wyższe wykształcenie jest bardzo często
warunkiem progowym zatrudnienia. Ponadto wielu pracowników administracji publicznej na
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat uzupełniło swoje dotychczasowe wykształcenie stąd wyższe
wykształcenie w wielu zawodach staje się standardem.
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3
„Kreatywny pracownik”
Uczestnicy projektu w podziale według wieku
18 - 25 lat: 14 os.
52%
24%
12%
12%
26 - 35 lat: 59 os.
36 - 45 lat: 27 os.
powyżej 45 roku życia:
13 os.
Największym zainteresowaniem udział w szkoleniu cieszył się wśród ludzi młodych. Stanowią oni
ponad 50 % uczestników projektu. Należy również podkreślid, że osoby najstarsze stanowiły
interesująca prawie 30 osobową grupę.
Liczba osób przeszkolonych na poszczególnych
kierunkach kształcenia
67%
33%
Język angielski i metodyka
nauczania - 37 os.
Język angielski i
informatyka - 74 os.
Dokładnie dwie trzecie uczestników projektu to osoby wywodzące się z administracji publicznej.
Biorąc pod uwagę ilośd szkół podstawowych i przedszkoli na terenie realizacji projektu czyli w
powiatach Kolno, Łomża i Zambrów należy podkreślid, że projekt daje tym osobom nowe tzw. twarde
kwalifikacje do nauczania języka angielskiego, w szczególności w placówkach oświatowych w których
te osoby pracują.
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4
„Kreatywny pracownik”
Ilości godzin szkoleniowych na
poszczególnych poziomach nauki języka
angielskiego
500
476
400
380
300
368
200
100
0
W oparciu o przeprowadzone badania ankietowe, prowadzone konsultacje z wykładowcami oraz
placówką egzaminacyjną British Council przyjęliśmy optymalny poziom godzinowy programu
kształcenia w zakresie języka angielskiego, tak aby w jak najlepszy sposób przygotowad wszystkich do
zdania egzaminu zewnętrznego. Utworzenie trzech poziomów kształcenia pozwoliło nam również tak
ukształtowad grupy szkoleniowe aby osoby się w nich znajdujące prezentowały podobny poziom
wtajemniczenia w podstawach znajomości języka angielskiego. Było to ważne również ze względu na
potrzebę utworzenia grup z języka angielskiego w każdym ośrodku szkoleniowym tj. w Kolnie, Łomży
i Zambrowie.
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5
„Kreatywny pracownik”
Zakres szkolenia z informatyki dla pracowników administracji
publicznej:
1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
2. Użytkowanie komputerów
3. Przetwarzanie tekstów
4. Arkusze kalkulacyjne
5. Bazy danych
6. Grafika menadżerska i prezentacyjna
7. Przeglądanie stron internetowych i komunikacja
Łącznie 145 godzin szkoleniowych + egzaminy cząstkowe.
Umiejętności zdobyte przez uczestników szkoleo potwierdzone
egzaminem ECDL CORE
Zakres szkolenia z metodyki nauczania języka angielskiego dla
nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych klas I – III
240 godzin szkoleniowych w tym:
1. Metodyka nauczania języka angielskiego (wykłady)– 150 godzin
2. Praktyka pedagogiczna nauczania języka angielskiego odbywana
w przedszkolu lub w klasach I-III szkoły podstawowej – 60 godzin
3. Samokształcenie – 30 godzin, w tym 6 godzin przeznaczonych na
spotkania z trenerami w celu podsumowania dotychczasowej pracy
własnej każdej uczestniczki szkolenia oraz wyznaczania kierunków dalszej
pracy.
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6
„Kreatywny pracownik”
Osiągnięte rezultaty projektu:
1. Liczba pracujących osób dorosłych, które zakooczyły udział w
projekcie szkoleniowym – 113 (K 84, M 29)
2. Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje w zakresie IELTS – 109
(K 81, M 28)
3. Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje w zakresie ECDL – 74
(K 45, M 29)
4. Liczba osób, które zdobyły kwalifikacje w zakresie jez.
angielskiego oraz metodyki nauczania w przedszkolach i kl. I – III
szkół podstawowych – 37 (K 37, M 0)
5. Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu języka
angielskiego - 3956
6. Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu metodyki
nauczania języka angielskiego oraz informatyki – 1925
7. Liczba zrealizowanych godzin doradztwa zawodowego – 440
(K 328, M 112)
8. Liczba utworzonych indywidualnych planów działao – 110
(K 82, M 28)
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
7
„Kreatywny pracownik”
Próbny egzamin zewnętrzny z języka angielskiego przeprowadzony przez personel projektu
i wykładowców prowadzących zajęcia dydaktyczne.
Zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego w ośrodku szkoleniowym w Zambrowie.
Projekt współfinansowany z Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
8