Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy

Transkrypt

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Pomocy
Sprawozdanie z działalności
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Brzdąc” za rok 2011
1. Dane na temat organizacji pozarządowej
1) pełna nazwa Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000053741
3) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 16.10.2001 r.
4) nr NIP 749-15-17-778 nr REGON 530992592
5) dokładny adres:
47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Grunwaldzka 29
gmina Kędzierzyn-Koźle powiat Kędzierzyn-Koźle
województwo opolskie
6) tel. 077-4810-55 faks 077-4810-55
e-mail: [email protected]
strona www : brzdac.eu
7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania
organizacji pozarządowej w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do
podejmowania zobowiązań finansowych w imieniu organizacji ( zawierania umów)
Dąbrowska Violetta – prezes, zam. Kędzierzyn-Koźle
Białas Hanna – wiceprezes, zam. Kędzierzyn-Koźle
Bielnicka-Moc Elżbieta- członek zarządu, zam. Kędzierzyn-Koźle
Kubala Zbigniew- członek zarządu, zam. Kędzierzyn-Koźle
Smutek Beata - członek zarządu, zam. Kędzierzyn-Koźle
2. Przedmiot działalności statutowej:
Niesienie pomocy i radości dzieciom oraz ludziom potrzebującym przy zachowaniu
bezstronności, bez dyskryminacji z powodu rasy, narodowości, płci, religii oraz poglądów.
a) działalność statutowa nieodpłatna
-zrzeszanie członków działalność prowadzenie działalności zmierzającej do realizacji
postawionych sobie zadań zgodnych ze statutem stowarzyszenia,
-podejmowanie zadań działalność zakresie pomocy społecznej,
-organizowanie letniego i zimowego wypoczynku dzieci w formach wyjazdowych lub w
miejscu zamieszkania,
-prowadzenie rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
-pomaganie w zdobywaniu wiedzy dzieciom , które mają kłopoty z jej przyswajaniem,
-prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
-prowadzenie ośrodków lub placówek wychowawczych w porozumieniu z odpowiednimi
władzami oświatowymi,
-prowadzenie działalności gospodarczej i gromadzenie funduszy potrzebnych do realizacji
celów statutowych,
-organizowanie różnego rodzaju akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony
będzie na realizację celów statutowych,
-zachęcanie do wstąpienia w szeregi stowarzyszenia oraz do realizacji celów statutowych,
-realizowanie innych zadań zgodnie z głównymi celami SPD.
b) działalność statutowa odpłatna- nie prowadzimy.
3. Działalność gospodarcza
- nie prowadzimy
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za rok 2011 – załącznik
Odpisy uchwał Zarządu - załącznik
5. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów za rok 2011 – załączniki :
- sprawozdanie finansowe
- bilans
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- rachunek wyników
6. Informacje o poniesionych kosztach
-
realizacja celów statutowych –18 247,67 zł
koszty administracyjne- 149 276,68 zł
działalność gospodarcza- 0,00 zł
pozostałe koszty- 0,00 zł
7. Dane o :
a) liczbie osób zatrudnionych w stowarzyszeniu : brak
b) stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń, nagród, premii i innych świadczeń dla osób
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej
c) wysokości rocznego lub miesięcznego wynagrodzenia : brak
d) wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia : 97 542,43 zł
e) udzielone przez stowarzyszenie pożyczki pieniężne : brak
f) lokaty bankowe : brak
g) stowarzyszenie nie posiada nabytych obligacji oraz udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego
h) nie posiada nabytych nieruchomości –jest jedynie najemcą lokalu w którym prowadzi
działalność statutową
i) nabyte pozostałe środki trwałe: 19 909,03 zł
j) wartości aktywów i zobowiązań stowarzyszenia ujętych we właściwych sprawozdaniach
finansowych sporządzonych dla celów statystycznych : brak
8. Dane o działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i
samorządowe oraz wyniki tej działalności
a) powierzenie realizacji przez gminę Kędzierzyn-Koźle zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu świetlicy socjoterapeutycznej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011
Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2011: 89 208,83 zł w tym środki przekazane
przez Urząd Miasta – 70 000,00 zł, środki własne 19 208,83 zł.
b) powierzenie realizacji przez gminę Kędzierzyn-Koźle zadania publicznego polegającego
na prowadzeniu klubu młodzieżowego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011
Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2011 : 72 888,33 zł w tym środki przekazane
przez Urząd Miasta – 45 000,00 zł, środki własne 27 888,33 zł.
9. Składane deklaracje podatkowe – CIT 8
W okresie sprawozdawczym były przeprowadzane bieżące kontrole z Urzędu Miasta
nadzorujące wydatkowanie przyznanych dotacji. Nie stwierdzono uchybień w wydatkowaniu
pieniędzy i pracy w prowadzonych placówkach.
10. Stowarzyszenie posiada status OPP- od 29.06.2004
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Brzdąc” za rok 2011
W roku 2011 działalność Stowarzyszenia skupiała się na prowadzeniu świetlicy
socjoterapeutycznej „Brzdąc” oraz klubu młodzieżowego „ Młodzieżowego Centrum
Aktywnych”.
Były to zadania publiczne powierzone do realizacji po rozstrzygnięciu konkursu ofert przez
gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011, co pozwoliło na pozyskanie środków
na kontynuację działań profilaktyczno- wychowawczych w obu placówkach.
ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA „BRZDĄC”
Świetlica socjoterapeutyczna była czynna od poniedziałku do piątku od godz. 16.00 do godz.
20.00, w soboty od godz.9.00 do godz. 13.00.
Praca odbywała się z podziałem na III grupy wiekowe: kl.I-III, kl.IV-VI, młodzież gimnazjum.
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie zrealizowano zajęcia socjoterapii, sportowe,
informacyjno- edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Prowadzono
różnorodne zajęcia wychowawcze.
Wszystkie podjęte działania uwzględniały zainteresowania dzieci, ich poziom intelektualny oraz
bieżące potrzeby.
Zajęcia sportowe odbywały się na basenie, sali gimnastycznej oraz w terenie. Ta atrakcyjna i
lubiana przez dzieci i młodzież forma zajęć umożliwiła im rozwijanie zainteresowań, poprawę
sprawności fizycznej, rozładowanie napięć i agresji, uczyła współpracy w grupie, sportowej
rywalizacji oraz zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dzieciom udzielano wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, wzmacniano samoocenę.
Podopiecznych wdrażano do systematycznego odrabiania zadań domowych oraz motywowano
do poprawy ocen i systematycznego udziału w zajęciach szkolnych. Podjęto współpracę ze
szkołami podopiecznych, co umożliwiło bieżące monitorowanie ocen i zachowania w szkole.
W ramach wsparcia edukacyjnego i wyrównania braków edukacyjnych prowadzono:
-zajęcia z terapii pedagogicznej,
-zajęcia informatyczne z wykorzystaniem internetu i programów edukacyjnych.
W trakcie zajęć socjoterapii dzieci i młodzież nabyły nowych kompetencji w zakresie :
-budowania i podtrzymywania pozytywnych relacji z innymi,
-dostrzegania ,nazywania i wyrażania swoich uczuć,
-stawiania sobie bliższych i dalszych celów,
-budowania poczucia własnej wartości,
-wyrażania sprzeciwu, radzenia sobie ze stresem i agresją,
-zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań,
-wiedzy o szkodliwości używek (nikotyna, alkohol, narkotyki),chorobie alkoholowej i
współuzależnieniu,
Obok w/w działań prowadzono takżę zajęcia plastyczne, informatyczne, kulinarne, muzyczne,
gry planszowe, biblioterapię i relaksację. Różne formy i tematyka zajęć motywowały do
rozwijania zainteresowań oraz właściwego spędzania wolnego czasu .
Istotnymi działaniami w zakresie uspołeczniania, integracji grupy, wzmacniania poczucia
przynależności i bezpieczeństwa były:
- wyjścia do kina, restauracji, udział w imprezach kulturalnych na terenie miasta,
-wycieczki wyjazdowe :Gliwic, Tarnowskich Gór, Zdzieszowic, Opola,
-imprezy organizowane w świetlicy z okazji Dnia Dziecka, Mikołaja, Świąt Bożego Narodzenia.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się atrakcyjne zajęcia dopołudniowe w czasie ferii zimowych
i wakacji letnich.
Dzięki współpracy z Urzędem Miasta niektórzy podopieczni mieli możliwość wyjazdu na kolonie
letnie do Orawki.
Ważnym elementem pracy świetlicy było systematyczne dożywianie dzieci.
W zakresie realizacji zadań nawiązano współpracę z rodzicami- prowadzono rozmowy,
udzielano porad indywidualnych, wsparcia finansowego i rzeczowego.
Zapewniono zatrudnienie doświadczonej kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
Partnerami w realizacji zadania byli :
-MOPS- dożywianie dzieci,
-MOK- wyjścia do kina,
-MOSiR- wyjścia na basen, dofinansowanie ferii, wakacji,
-prywatni sponsorzy, zakłady pracy- środki na działalność statutową.
Ogólna liczba godzin pracy wychowawców, socjoterapeutów oraz osób prowadzących zajęcia
sportowe wynosiła-48 godz.tygodniowo - w tym 6 godz. pracy socjoterapeutycznej oraz 2 godz.
zaj. sportowych.
Pracę pedagogów wspierali praktykanci z uczelni pedagogicznych i wolontariusze z MCA.
Zrealizowano 716 godzin socjoterapii oraz 5884 godzin wychowawczych.
MCA – MŁODZIEŻOWE CENTRUM AKTYWNYCH
Młodzieżowe Centrum Aktywnych było czynne od trzy dni w tygodniu w godz. od 16.00 do
20.00.
Trzy dni w tygodniu- w poniedziałek, czwartek, piątek pedagodzy i terapeuci udzielali porad
indywidualnych i i telefonicznych.
Praca w MCA odbywała się z podziałem na grupy .
Zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie zrealizowano zajęcia socjoterapii, sportowe,
informacyjno- edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i
przeciwdziałania narkomanii dla młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym.
Zatrudniono doświadczoną kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
Podjęte działania uwzględniały zainteresowania młodzieży oraz jej problemy związane z
funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych, trudnościami w nawiązywaniu kontaktów
społecznych, poczuciem odrzucenia,i osamotnienia oraz niskiego poczucia własnej wartości.
Zajęcia socjoterapii prowadzono w oparciu o programy: „Jesteśmy razem”, „Spójrz inaczej” oraz
programy autorskie socjoterapeutów i pedagogów.
Młodzieży udzielono wsparcia psychologiczno- pedagogicznego, udzielano także porad
indywidualnych. Systematycznie odrabiano zadania domowe, uzupełniano wiadomości i
umiejętności szkolne. Motywowano do poprawy ocen i frekwencji w szkole i na praktykach
zawodowych.
Pomagano w załatwianiu ważnych spraw, szczególnie związanych z edukacją, uzależnieniami i
relacjami w rodzinie. Udzielono wsparcia finansowego , pomocy materialnej i żywnościowej.
Poprzez różne formy i tematykę zajęć motywowano do rozwijania zainteresowań oraz
właściwego spędzania wolnego czasu bez używek. Prowadzono różnorodne zajęcia
artystyczne, kulinarne, informatyczne, fotograficzne, spotkania z filmem, rozgrywki w gry
planszowe, relaksację.
Systematycznie prowadzono zajęcia sportowe- na sali gimnastycznej oraz w terenie.
Integrację ze środowiskiem umożliwiły:
-wyjścia do kina, kawiarni, na wystawy i imprezy kulturalno- rozrywkowe, na lodowisko.
-wycieczki wyjazdowe do Opola, Zdzieszowic.
Młodzież w ramach wolontariatu pomagała młodszym kolegom w świetlicy socjoterapeutycznej
w odrabianiu zadań oraz organizowała dla nich zajęcia i zabawy.
Zapewniono systematyczne dożywianie.
W zakresie realizacji zadań nawiązano współpracę z rodzicami oraz szkołami podopiecznych,
Umożliwiło to bieżące monitorowanie ocen i zachowania młodzieży w szkole i poza szkołą.
Pedagodzy i terapeuci udzielali także porad indywidualnych: dla eksperymentujących ze
środkami psychoaktywnymi, dla dzieci i młodzieży mającej kontakt z osobami uzależnionymi,
dla rodziców mających problemy wychowawcze, w zakresie terapii pedagogicznej,
psychoterapii, terapii rodzin, dla dzieci i młodzieży popadających w konflikty rówieśnicze.
W wyniku pojętych działań młodzież nabyła nowych kompetencji w zakresie:
-radzenia sobie ze stresem,
-zdrowego stylu życia, rozwijania zainteresowań,
-wiedzy o środkach uzależniających psychicznie i fizycznie, chorobie alkoholowej,
-funkcjonowania w grupie,
-budowania poczucia własnej wartości,
-rozumienia swoich uczuć i siebie, budowania własnego systemu wartości,
-komunikacji międzyludzkiej.
Partnerami w realizacji zadania byli :
-MOPS- dożywianie,
-MOK- wyjścia do kina, imprezy kulturalno- rozrywkowe.,
-PSP nr 1w Kędzierzynie-Koźlu- udostępnienie sali gimnastycznej,
-prywatni sponsorzy, zakłady pracy- środki na działalność statutową.
Ogólna liczba godzin pracy wychowawców, socjoterapeutów oraz osób prowadzących zajęcia
sportowe wynosiła-37 godz. tygodniowo ( w tym 2 godz. zaj. sportowych oraz 4 godz. zajęć
socjoterapii.).
Zrealizowano 628 godzin socjoterapii i 3274 godzin wychowawczych.
Opracowała Violetta Dąbrowska