Podstawy programowania SYLABUS - BIOL

Transkrypt

Podstawy programowania SYLABUS - BIOL
Podstawy programowania
SYLABUS
A. Informacje ogólne
Opis
Elementy składowe
sylabusu
Nazwa jednostki
prowadzącej kierunek
Nazwa kierunku studiów
Poziom kształcenia
Profil studiów
Forma studiów
Kod przedmiotu
Język przedmiotu
Rodzaj przedmiotu
Rok studiów /semestr
Wymagania wstępne (tzw.
sekwencyjny system zajęć i
egzaminów)
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii
Chemia
Studia drugiego stopnia
Ogólnoakademicki
Stacjonarne
0200-CS2-1PDW7
polski, na życzenie studentów, może być wydzielona grupa ćwiczeniowa, gdzie zajęcia w
laboratorium będą prowadzone wyłącznie w języku angielskim lub niemieckim
Przedmiot do wyboru; moduł przedmiotów do wyboru
I rok/ II semestr
brak
Liczba godzin zajęć
dydaktycznych z podziałem
na formy prowadzenia zajęć
Liczba godzin: 30
Forma prowadzenia zajęć: konwersatorium 15 godzin, laboratorium 15 godzin
Założenia i cele przedmiotu
Celem zajęć jest zaznajomienie studenta z podstawami programowania w języku Python oraz
zastosowanie go jako narzędzia do rozwiązywania typowych zagadnień spotykanych w
chemii oraz fizyce.
Metody dydaktyczne oraz
ogólna forma zaliczenia
przedmiotu
Sposób prowadzenia zajęć: konwersatorium oraz laboratorium (praca na komputerze)
Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę
Odniesienie do kierunkowych
efektów kształcenia
Efekty kształcenia
1. Operuje technikami matematyki wyższej w zakresie niezbędnym do zrozumienia,
opisu i modelowania procesów chemicznych na średnim poziomie złożoności
2. Stosuje podstawowe techniki obliczeniowe i specjalistyczne narzędzia
informatyczne do rozwiązywania typowych problemów chemicznych oraz oceny
statystycznej wyników eksperymentu
3. Orientuje się w aktualnych kierunkach rozwoju języków programowania
stosowanych do budowy narzędzi wspomagania wizualizacji wyników obliczeń
kwantowo-mechanicznych
4. Opracowuje wyniki uzyskane podczas zajęć, dokonuje krytycznej analizy
wykonanego programu komputerowego w języku Python
K_W03
5. Przedstawia na poziomie zaawansowanym w mowie i w piśmie wykonany
samodzielnie program komputerowy w języku Python
6. Rozumie ograniczenia własnej wiedzy i potrzebę uczenia się przez całe życie
7. Wykazuje zainteresowanie podstawowymi procesami chemicznymi zachodzącymi w
środowisku oraz sposobem ich opisu za pomocą języków programowania
K_U7
Punkty ECTS
Bilans nakładu pracy
studenta
Wskaźniki ilościowe
Data opracowania:
K_W04
K_W06
K_U05
K_K01
K_K02
2
Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz. w tym: udział w zajęciach: 30 godz.;
przygotowanie się do zajęć i zaliczeń: 16 godz.; udział w konsultacjach, zaliczeniach: 4
godz.
Nakład pracy studenta związany z zajęciami:
Liczba godzin
Punkty ECTS
wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela
34
1,4
o charakterze praktycznym
50
2,0
21.11.2013
Koordynator
przedmiotu:
dr Paweł Rodziewicz
SYLABUS
B. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Opis
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Rok studiów/ semestr
Podstawy programowania
0200-CS2-1PDW7
Chemia
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Prowadzący
Konwersatorium 15 godzin
Treści merytoryczne przedmiotu
KONWERSATORIUM:
1. Wprowadzenie do metod programowania. Aktualne informacje
o stanie zasobów komputerowych na świecie oraz popularności
poszczególnych języków programowania. Skrótowe
omówienie poszczególnych systemów operacyjnych: wady i
zalety. (2h)
2. Schematy blokowe na poziomie programisty. Edytor Pythona.
Uruchamianie kodu w postaci skryptu lub w linii poleceń.
Monitorowanie wartości zmiennych. Omówienie
zaimplementowanych stałych oraz typów zmiennych. (2h)
3. Proste operacje matematyczne oraz operacje I/O. Zakazane
nazwy zmiennych. Wbudowane znaki specjalne. Wbudowane
typy danych. (2h)
4. Operacje na listach, krotkach oraz słownikach (modyfikacja
zwartości, usuwanie, dopisywanie danych). (2h)
5. Krótkie wprowadzenie do logiki. Tabele prawdy. Definicja
oraz przykłady użycia instrukcji wyboru IF. Instrukcje pętli –
WHILE, FOR. Przykłady użycia w programach. Operacje
zatrzymania pętli. (2h)
6. Operacje na plikach (zapis, odczyt, usuwanie, tworzenie) ze
szczególnym uwzględnieniem różnic w implementacji na
poszczególnych systemach operacyjnych. (2h)
7. Definicja funkcji. Wywoływanie funkcji. Operacje na
ścieżkach oraz katalogach. Globbing. (2h)
8. Wysyłanie korespondencja seryjnej z wykorzystanie protokołu
SMTP. Omówienie zagadnień związanych z ruchem w sieci
(DNS, TCP). (1h)
Efekty kształcenia wraz ze
sposobem ich weryfikacji
K_W03, K_W04, K_W06 kolokwium oraz prezentacja
własnej pracy podczas zajęć
K_U05, K_U7 ocena aktywności w trakcie zajęć
K_K02 ocena pracy studenta w trakcie zajęć
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny z
kolokwium. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.
polski
I rok/II semestr
Dr Paweł Rodziewicz
1. M. Lutz, D. Ascher - „Python. Wprowadzenie”, Helion,
Gliwice, 2009
2. C. Fehily - „Po prostu Python”, Helion, Gliwice, 2001
3. http://pl.python.org
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus
SYLABUS
C. Informacje szczegółowe
Elementy składowe sylabusu
Nazwa przedmiotu
Kod przedmiotu
Nazwa kierunku
Nazwa jednostki prowadzącej
kierunek
Język przedmiotu
Rok studiów/ semestr
Liczba godzin zajęć dydaktycznych
oraz forma prowadzenia zajęć
Prowadzący
Treści merytoryczne przedmiotu
Opis
Podstawy programowania
0200-CS2-1PDW7
Chemia
Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Chemii
polski, na życzenie studentów, może być wydzielona grupa
ćwiczeniowa, gdzie zajęcia w laboratorium będą prowadzone
wyłącznie w języku angielskim lub niemieckim
I rok/II semestr
Laboratorium: 15 godzin
Dr Paweł Rodziewicz
LABORATORIUM:
1. Edytor Pythona. Uruchamianie prostych poleceń języka
Python w postaci skryptu lub w linii poleceń. (2h)
2. Proste operacje matematyczne. Definiowanie oraz
sprawdzenie typu zmiennych. Przegląd wbudowanych
znaków specjalnych. (2h)
3. Modyfikacja prostego kodu źródłowego. Wbudowane typy
danych. Operacje na listach, krotkach oraz słownikach
(modyfikacja zawartości, usuwanie, dopisywanie danych).
(2h)
4. Praktyczne budowanie tabeli prawdy. Użycie instrukcji
wyboru IF na przykładzie prostego programu
obliczającego silnię. (2h)
5. Zastosowanie instrukcji pętli – WHILE, FOR. Operacje
zatrzymania pętli.Definicja funkcji. Wywoływanie funkcji.
(2h)
6. Operacje na plikach (zapis, odczyt, usuwanie, tworzenie).
Operacje na ścieżkach oraz katalogach. Globbing. (2h)
7. Samodzielna praca nad projektem własnym (zadany
problem do przedstawienia jako prosty program w języku
Python lub autorski projekt kodu źródłowego). (3h)
Efekty kształcenia wraz ze
sposobem ich weryfikacji
K_W03, K_W04 kolokwium oraz prezentacja własnej pracy
podczas zajęć
K_U05, K_U7 ocena aktywności w trakcie zajęć
K_K02 ocena pracy studenta w trakcie zajęć
Forma i warunki zaliczenia
przedmiotu
Warunkiem zaliczenia jest otrzymanie pozytywnej oceny na
podstawie omówienia oraz prezentacji działania samodzielnie
napisanego kodu źródłowego w ramach wykonania projektu
własnego. Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.
1. M. Lutz, D. Ascher - „Python. Wprowadzenie”, Helion,
Gliwice, 2009
2. C. Fehily - „Po prostu Python”, Helion, Gliwice, 2001
3. http://pl.python.org
Wykaz literatury podstawowej
i uzupełniającej
……………………………….
podpis osoby składającej sylabus