FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOSTĉPU DO PROGRAMU

Transkrypt

FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOSTĉPU DO PROGRAMU
FORMULARZ ZAMÓWIENIA DOST PU DO PROGRAMU
TELESKOP
www.teleskop.org.pl
(wype niony formularz prosz przes
e-mailem)
Nazwa firmy: .......................................................................................................................................
Imi i Nazwisko:.................................................................................................................................
Adres: .................................................................................................................................................
Telefon: ............................................
Numer identyfikacyjny NIP: ...........................................................
Zamawiam na okres ................................................. dost p do programu Teleskop online.
Cena za dost p wynosi: miesi c - 500 z , kwarta – 1000 z , pó roku – 1500 z , rok – 2500 z
(podane kwoty nie zawieraj podatku VAT)
INFORMACJA O OGRANICZENIACH W WYKORZYTANIU UDOST PNIANYCH DANYCH
* Udost pniane dane stanowi baz danych w rozumieniu przepisów prawa.
* Udost pniona Baza Danych chroniona jest przepisami:
1. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402);
2. dyrektywy o prawnej ochronie baz danych nr 96/9/WE z 11 marca 1996r
(Dz. Urz. WE L 77 z 27.03.1996).
a jej tre
chroniona jest ponadto przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim.
* U ywanie udost pnianych danych (w tym pobieranie danych i wtórne wykorzystanie bazy danych)
w okresie 15 lat od ich udost pnienia lub upublicznienia, je eli nie udzielono dodatkowych zezwole ,
jest mo liwe jedynie do u ytku osobistego lub do celów dydaktycznych i badawczych
(z podaniem ród a).
* Naruszenie wy ej podanych ogranicze spowoduje odpowiedzialno
karn przewidzian
w ustawie o ochronie baz danych i ustawie o prawie autorskim.
* Osoba naruszaj ca ograniczenia zobowi zana b dzie tak e do zwrotu uzyskanych korzy ci
finansowych oraz naprawienia wyrz dzonej szkody na prawach ogólnych.
Zakupienie dost pu do danych oznacza wyra enie zgody na stosowanie si do przedstawionych powy ej
ogranicze .
Upowa niam Zwi zek Kontroli Dystrybucji Prasy do wystawienia na podstawie niniejszego
zamówienia faktury VAT bez mojego podpisu.
Data: ..................................Podpis osoby upowa nionej ...................................................