nabór zakończono wyborem kandydatki, Ogłoszenie nr 174394

Transkrypt

nabór zakończono wyborem kandydatki, Ogłoszenie nr 174394
BIP - Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
Źródło:
http://bip.nadwislanski.strazgraniczna.pl/s07/wolne-stanowiska-pracy/wolne-stanowiska-pracy/9282,nabor-zakonczono
-ogloszenie-nr-174394.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:37
nabór zakończono wyborem kandydatki, Ogłoszenie
nr 174394
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje
kandydatek/kandydatów na stanowisko: specjalista do spraw tłumaczeń w Zespole do
Spraw Migracji w Grupie do Spraw Cudzoziemców w Placówce Straży Granicznej
Warszawa-Modlin
Nabór zakończono wyborem kandydatki
Pani Katarzyna SKIBA
Ogłoszenie z dnia 21.10.2015
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy
niż 6%.
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy: Modlin
Placówka Straży Granicznej Warszawa – Modlin
ul. gen. Wiktora Thommee 1A
05-102 Nowy Dwór Mazowiecki
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
●
dokonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych dokumentów służbowych związanych z wykonywaniem czynności
służbowych w ramach prowadzonych postepowań w sprawie cudzoziemców;
●
przyjmowanie wniosków o nadanie statusu uchodźcy na terytorium RP;
●
archiwizacja dokumentacji służbowej;
●
rozliczanie należności finansowych wynikających z powoływania biegłych sądowych oraz tłumaczy;
●
uczestniczenie w posiedzeniach Sądu związanych z czynnościami procesowymi i administracyjnymi prowadzonymi
przez Placówkę Straży Granicznej Warszawa – Modlin.
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
●
Praca w siedzibie Placówki i poza nią.
Praca o charakterze administracyjno – biurowym w systemie 8 godzinnym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy budynek nie jest przystosowany do poruszania się
osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, brak wind, brak pomieszczeń higieniczno – sanitarnych
przystosowanych dla osób niepełnosprawnych);pracownik wykonuje prace biurowe przy sztucznym oświetleniu z
wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu;konieczność poruszania się po obiekcie
Inne
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy tłumacza, dokonywanie
tłumaczeń ustnych i pisemnych na język polski i odwrotnie.
pozostałe wymagania niezbędne:
●
znajomość języków obcych: rosyjskiego lub ukraińskiego lub pozaeuropejskiego np. (bengalski, dari, urdu, hindi,
tamilski) na poziomie bardzo dobrym;
●
umiejętność obsługi komputera;
●
dyspozycyjność;
●
umiejętność pracy w zespole;
●
komunikatywność;
●
umiejętność działania w sytuacjach stresowych;
●
znajomość przepisów i procedur z zakresu działalności Straży Granicznej.
wymagania dodatkowe
●
wykształcenie wyższe filologiczne;
●
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
●
przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych;
●
poświadczenie bezpieczeństwa osobowego;
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
●
życiorys i list motywacyjny
●
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
●
oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
●
oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
●
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
●
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa
polskiego
●
kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
"poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z
dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
●
kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.
Inne dokumenty i oświadczenia:
●
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających
skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
●
kserokopie świadectw pracy, innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
Termin składania dokumentów: 31-10-2015
Miejsce składania dokumentów:
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej
ul. 17 Stycznia 23
02-148 Warszawa
z dopiskiem „specjalista – tłumacz” w Grupie do Spraw Cudzoziemców PSG Warszawa-Modlin’
Tel. (22) 500 30 77, 500 33 79
Inne informacje:
Inne informacje:
1.Proponowane wynagrodzenie w wysokości 2 070,59 zł (brutto) + dodatek za wysługę lat;
2.Godziny pracy urzędu: 7:30 - 15:30;
3.Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane (decyduje data przyjęcia oferty w siedzibie urzędu lub data stempla pocztowego). Rozpatrzeniu nie będą
podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu
wymaganych oraz podpisanych dokumentów i oświadczeń. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną
powiadomieni telefonicznie lub e-mail o kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Przyjmujemy tylko kserokopie
dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje. Oferty odrzucone
zostaną komisyjnie zniszczone. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne (z
uwzględnieniem warunków zawartych w ogłoszeniu). Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładce "Wolne stanowiska pracy". Do celów
organizacyjnych uprzejmie prosimy o wskazywanie adresów e-mail
do kontaktów za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w siedzibie urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek,
niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne,
wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Metryczka
Data wytworzenia 21.10.2015
Data publikacji 21.10.2015
Data modyfikacji 06.12.2016
Rejestr zmian
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Renata Sobuś
Osoba udostępniająca informację:
Renata Sobuś WKiS
Osoba modyfikująca informację:
Renata Sobuś