Uchwała Nr RG-XXX-250-09 - Dziennik Urzędowy Województwa

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr RG-XXX-250-09 - Dziennik Urzędowy Województwa
UCHWAŁA Nr RG-XXX/250/09
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY
z dnia 25 lutego 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w budŜecie Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), a takŜe art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23
grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się planowane dochody budŜetowe o kwotę 120 963 zł, w tym:
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 25 917 zł,
2) w dziale 758 RóŜne rozliczenia w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w paragrafie 2920 Subwencje ogólne z budŜetu państwa o kwotę
88 046 zł,
3) w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 7 000 zł, z tego:
a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w paragrafie 0690 Wpływy z róŜnych opłat o
kwotę 4 200 zł,
b) w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 800 zł, w
tym:
- w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 300 zł,
- w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 500 zł;
z tego:
- planowane dochody Urzędu Gminy:
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 25 917 zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 800 zł, w tym:
- w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 300 zł,
- w paragrafie 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 500 zł;
- planowane dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
- w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej w paragrafie 0690 Wpływy z róŜnych opłat o kwotę 4 200 zł.
2. Zmniejsza się planowane dochody budŜetowe w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195
Pozostała działalność w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację
własnych zadań bieŜących gmin o kwotę 8 081 zł.
§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23
grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r. zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 20 639 zł, w tym:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w paragrafie 4300 Zakup
usług pozostałych o kwotę 8 081 zł,
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie 4170
Wynagrodzenia bezosobowe o kwocie 320 zł,
3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 12
238 zł, z tego:
a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 238 zł,
b) w paragrafie 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 4 000 zł,
z tego:
- planowane wydatki Urzędu Gminy:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 Pozostała działalność w paragrafie
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 8 081 zł,
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w paragrafie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwocie 320 zł,
- planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Kowali:
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 12 238 zł, z tego:
- w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 238 zł,
- w paragrafie 4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe o kwotę 4 000 zł.
§ 3. W załączniku nr 2 do uchwały Nr RG-XXVIII/225/08 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 23
grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2009r. zwiększa się planowane wydatki o kwotę 133 521 zł, w tym:
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w paragrafie 4300
Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł,
2) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 15 117 zł z tego:
a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 651 zł,
b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w paragrafie 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 8 466 zł,
3) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 80 046 zł, z tego:
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 45 600 zł, z tego:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 17 600 zł,
- w paragrafie 4220 Zakup środków Ŝywności o kwotę 16 000 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 12 000 zł,
b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 4 446 zł, z tego:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 446 zł,
- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 4 000 zł,
c) w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 30 000 zł, w tym:
- w paragrafie 4220 Zakup środków Ŝywności o kwotę 15 000 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 15 000 zł,
4) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 320 zł, z
tego:
a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 260 zł,
b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60 zł,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o
kwotę 2 800 zł, z tego:
a) w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 300 zł,
b) w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 500 zł;
6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 238 zł, z tego:
a) w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych o kwotę 8 000 zł,
b) w rozdziale 85495 pozostała działalność o kwotę 12 238 zł, z tego:
- w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwocie 460 zł,
- w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 78 zł,
- w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 700 zł,
z tego:
- planowane wydatki Urzędu Gminy:
1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70095 Pozostała działalność w paragrafie
4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 15 000 zł,
2) w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 15 117 zł z tego:
a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6 651
zł,
b) w rozdziale 75095 Pozostała działalność w paragrafie 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę
8 466 zł,
3) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 320
zł, z tego:
a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 260 zł,
-
-
-
-
b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60 zł,
4) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 800 zł, w tym:
a) w paragrafie 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 2 300 zł,
b) w paragrafie 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 500 zł;
planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Bolechowicach:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10 046 zł, z tego:
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 7 800 zł,
b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2 246 zł, z
tego:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 246 zł,
- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 000
zł;
planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Kowali:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 12 000 zł, z tego:
a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
o kwotę 9 800 zł,
b) w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 2 200 zł, z
tego:
- w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia o kwotę 200 zł,
- w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 2 000
zł;
2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 pozostała działalność o kwotę 12 238 zł, z tego:
a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwocie 460 zł,
b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 78 zł,
c) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 700 zł,
planowane wydatki Szkoły Podstawowej w Nowinach:
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 28 000 zł,
z tego:
- w paragrafie 4220 Zakup środków Ŝywności o kwotę 16 000 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 12 000 zł,
2) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85401 Świetlice szkolne w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 8 000 zł,
planowane wydatki Przedszkola Samorządowego w Nowinach:
- w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale w rozdziale 80104 Przedszkola o kwotę 30 000
zł, z tego:
- w paragrafie 4220 Zakup środków Ŝywności o kwotę 15 000 zł,
- w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 15 000 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy: Z. Pyk