zapytanie ofertowe na prowadzenie

Komentarze

Transkrypt

zapytanie ofertowe na prowadzenie
ZAPYTANIE OFERTOWE NA PROWADZENIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM
w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Zakroczymiu
Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu, ul. Warszawska 25, 05-170 Zakroczym, składa
zapytanie ofertowe na przeprowadzenie cyklu dodatkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku
przedszkolnym w Gminnym Przedszkolu w związku z realizacją projektu „Przedszkole spełnionych
marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (beneficjent - Gmina Zakroczym, nr umowy
o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.01-14-020/12-00 z dnia 11 kwietnia 2013 r.)..
Przedmiot zamówienia

CPV: 80.00.00.00-4
1. Planowany termin realizacji zamówienia:
01.09.2014 – 30.06.2015 r.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć: taneczno-rytmicznych, w
Gminnym Przedszkolu w Zakroczymiu dla maksymalnie. 64 dzieci w wieku 3-5 lat w okresie od
września 2014 r. do czerwca 2015 r.
Forma zatrudnienia – umowa zlecenia.
Część I. Zajęcia taneczno - rytmiczne.
Wymagania: przygotowanie kierunkowe i uprawnienia pedagogiczne.
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu nie więcej niż 12 zajęć
tanecznych zajęć = 30 min. 3 grupy* 1 x/tydzień*30 minut*10 mc) dla dzieci w wieku 3-5 lat,
uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Zakroczymiu. W zajęciach uczestniczyć będzie
maksymalnie 22 dzieci w jednej grupie. Płyty z muzyką do zajęć zostaną zapewnione przez
Zamawiającego.
Do oferty należy dołączyć program zajęć, który stanowić będzie element oceny oferty.
Liczba godzin może ulec zmianie
3. Opis przygotowania i złożenia oferty:
a) Ofertę można złożyć mailowo, na adres: [email protected], pocztą lub
osobiście na adres: Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu, ul. Warszawska 25, 05 170 Zakroczym.
b) Termin składania ofert do 31 lipca 2014 r.
„Przedszkole spełnionych marzeń”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
c) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
nieścieralnym atramentem lub długopisem na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do
zapytania ofertowego.
Oferta musi być podpisana przez oferenta. W ofercie należy podać oczekiwaną kwotę brutto
za wykonanie zadania.
d) Do oferty należy załączyć CV i list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających
wykształcenie lub przygotowanie kierunkowe i uprawnienia pedagogiczne. CV musi
zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Oferta musi zawierać potwierdzenie spełnienia wymagań opisanych każdorazowo
w punkcie „Wymagania”
e) Wraz z ofertą należy złożyć Oświadczenie o braku powiązań stanowiącego Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
f) Osobą do kontaktu w sprawie jest Pani Elżbieta Lewandowska, Dyrektor Przedszkola.
4. Kryteria wyboru oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert będzie kwota brutto. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy,
który zaproponuje w ramach oferty najniższą kwotę brutto. Dopuszcza się możliwość
przeprowadzenia negocjacji z oferentem.
Podana kwota brutto musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia
oraz całkowite koszty zawarcia umowy cywilno-prawnej (z ewentualnymi kosztami pracodawcy).
Kwota brutto musi być podana w złotych.
Kwota brutto podana w ofercie, na którą zostanie zawarta umowa, będzie obowiązywała przez cały
okres realizacji umowy i nie będzie podlegała zmianom
W każdej części Zapytania Ofertowego Zamawiający unieważni postępowanie, gdy kwota brutto
najkorzystniejszej oferty złożonej w danej części, przewyższy kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w każdej części Zapytania Ofertowego, zostanie
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
5. Załączniki:

załącznik nr 1 Wzór: Formularz oferty

załącznik nr 2 Wzór: Oświadczenie o braku powiązań
„Przedszkole spełnionych marzeń”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Załącznik nr 1 Formularz oferty
FORMULARZ OFERTY
……………………………..……., dnia ……..
I.Dane osoby składającej ofertę
Imię i Nazwisko
Adres
Telefon
e-mail
II.Oferta cenowa
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach
projektu „Przedszkole spełnionych marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (beneficjent
- Gmina Zakroczym, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.01-14-020/12-00 z dnia 11
kwietnia 2013 r.), oświadczam, że oferuję wykonanie następującej usługi za kwotę podaną
w poniższej tabeli:
II.
III.
kwota brutto brutto za
przeprowadzenie zajęć
Kwota łączna brutto w zł.
I.
Usługa
Część II Zajęcia taneczno-rytmiczne (120 zajęć)
CAŁKOWITY KOSZT Brutto
.......................................................................................
(podpis osoby składającej ofertę)
„Przedszkole spełnionych marzeń”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Zamieszkały/a: ................................................................................................................................
oświadczam, że w związku z realizacją niniejszego zamówienia dotyczącego usługi przeprowadzenia zajęć tanecznorytmicznych w ramach projektu „Przedszkole spełnionych marzeń”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty (beneficjent - Gmina Zakroczym, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POKL.09.01.0114-020/12-00 z dnia 11 kwietnia 2013 r.) nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w
szczególności poprzez:
- uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
........................................................
........................................................
miejscowość i data
podpis osoby składającej ofertę
„Przedszkole spełnionych marzeń”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki