Porządek dzienny_2009_12_18_1 - BIP

Transkrypt

Porządek dzienny_2009_12_18_1 - BIP
Dzień:
18 grudnia 2009 (piątek),
Godzina: 1000
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Szczecinku, sala 202
Porządek dzienny posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego
w dniu 18 grudnia 2008r.
1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 grudnia 2009r.
2. Ocena procesu likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku.
Ref. J. Rogólski
3. Finanse
i zamówienia publiczne: analiza procesu inwestycyjnego
w obiektach powiatu
szczecineckiego objętych termomodernizacją w ramach projektu pt. „Termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego,
koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego ”
4. Przyjęcie projektów uchwał Rady Powiatu Szczecineckiego w sprawie:
1) przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Szczecineckiego za lata
2007 – 2008”;
2) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Szczecinku na 2010 rok.
5. Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Szczecineckiego i planowanie
przestrzenne – zawiadomienia o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania studium lub
miejscowych planów, uzgadnianie i opiniowanie projektów decyzji administracyjnych, studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i ich zmian dla wskazanych obszarów:
1) SZOLT – prezentacja stanowiska w sprawie przeniesienia stolarni do pomieszczenia małego hangaru
murowanego oraz na przeniesienie pomieszczeń Klubu Płetwonurków „Murena” do wydzielonych
pomieszczeń w hangarze sprzętu wodnego w celu zaadaptowania pomieszczeń hangaru na potrzeby
stolarni
Ref. Bogusław Sobow
2) zapoznanie z treścią zawartej umowy dzierżawy pomiędzy Powiatem Szczecineckim a Pomorskim
Ośrodkiem Diagnostyki Medycznej „PODIMED” i Centrum Usług Medycznych „DIALIZA” na dzierżawę
pomieszczę w budynku przy ul. Kilińskiego 7 w Szczecinku;
Ref. Jerzy Kozłowski
3) Decyzja Nr 771/09 zmieniająca pozwolenie na budowę – wykonanie robót budowlanych polegających
na termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinku;
4) Decyzja Nr 788/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę PWiK
budowy instalacji (linii kablowej 0,4 kV) do zasilania przepompowni ścieków w m. Świątki na działce
nr 243 w obrębie Sitno Gm. Szczecinek;
5) Decyzja Nr 812/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę PWiK
budowy instalacji elektroenergetycznej 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków w m. Świątki na
działce nr 317 w obrębie Sitno Gm. Szczecinek;
6. Rozpatrzenie wniosków i spraw dotyczących:
1) wycinki drzew z posesji szkoły – Zespołu Szkół Nr 2 w Szczecinku;
2) wycinki drzewa z posesji szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Elżbiety w Szczecinku.
7. Zapytania i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.
Zmiana porządku posiedzenia Zarządu Powiatu Szczecineckiego
w dniu 18 grudnia 2009r.
wprowadzenie:
Ø do pkt 5 „Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Szczecineckiego i
planowanie przestrzenne” podpunktów 6 -8 o treści:
„6). Decyzja Nr 609/09 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę PWiK
budowy sieci wodociągowej przesyłowej Grzmiąca – Wielawino);
7) wniosek firmy ENERGA – OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji w Szczecinku o zgodę na zajęcie
terenu nieruchomości;
8) wniosek o ustalenie terminu zawarcia warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości
zabudowanej położonej w m. Świątki obręb Sitno, Gm. Szczecinek nabytej w drodz4 przetargu.

Podobne dokumenty