wniosek o wydanie dziennika budowy

Transkrypt

wniosek o wydanie dziennika budowy
...................................................
...............................................
(miejscowość i data)
...................................................
...................................................
STAROSTWO POWIATOWE w SZCZECINKU
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA
ul. 28 LUTEGO 16, 78-400 SZCZECINEK
WNIOSEK O WYDANIE
DZIENNIKA BUDOWY
Zgodnie z art. 45 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) proszę o wydanie dziennika budowy na podstawie decyzji
o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę z dnia .................................. nr AB .................................................
wydanej przez Starostę Szczecineckiego zezwalającej na: ......................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
w miejscowości .......................................................................................................................................
..................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty