OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15

Transkrypt

OBWIESZCZENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 15
2217
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Olsztynie
z dnia 15 września 2011 r.
o zmianach w składzie Rady Powiatu w Węgorzewie
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U.
Nr 21, poz. 113 ze zm.) w związku z art. 182 i art. 183 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.), a także uchwałą
nr XII/65/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Anny
Kowalewskiej i uchwałą nr XIII/66/2011 Rady Powiatu w Węgorzewie z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wstąpienia
kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu, Komisarz Wyborczy w Olsztynie
informuje:
§ 1. W okręgu wyborczym nr 3, lista nr 13 - KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI wygasł mandat radnej - Anny
Kowalewskiej, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.
§ 2. W okręgu wyborczym nr 3, lista nr 13 - KWW PRZYJAZNY POWIAT WĘGORZEWSKI w miejsce wygasłego mandatu
wstąpiła - Teresa Petiuk, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów i nie utraciła prawa wybieralności.
§ 3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz podaniu do
publicznej wiadomości.
Komisarz Wyborczy w Olsztynie
Rafał Malarski