wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Transkrypt

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
1
1.
Termin do złożenia wniosku przez
osoby, którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu
nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2* ustawy o
gospodarce nieruchomościami
a. Informacja o formie
zbycia.
b. Termin
zagospodarowania
nieruchomości.
Zasady aktualizacji opłat
z tytułu użytkowania
wieczystego
Termin wnoszenia opłat
z tytułu użytkowania
wieczystego
Wysokość stawek
procentowych opłat z tytułu
użytkowania wieczystego
Cena nieruchomości
/zł/
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania
Opis nieruchomości
Powierzchnia nieruchomości
Oznaczenie nieruchomości
wg katastru nieruchomości
Lp
Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
48576
1128/6
Lokal
mieszkalny
nr 2 o
powierzchni
użytkowej
62,60m2,
powierzchnia
gruntu,
który oddaje
się we
współużytkowanie
wieczyste
wynosi
0,3324 ha.
Przeznacza się do
sprzedaży lokal
mieszkalny nr 2 o
powierzchni użytkowej
62,60m2 położony w
m. Dąbie przy ul.
Wyszyńskiego 14, na I
piętrze budynku
mieszkalnego
wielolokalowego, w
strefie pośredniej miasta
Dąbia, w sąsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i
zagrodowej oraz pól
uprawnych. Lokalizację
nieruchomości w skali
porównawczej określa się
Nieruchomość w
m.p.z.p.
przeznaczona
jest pod RH –
zabudowę
urządzeń obsługi
gospodarki
rolnej i leśnej.
Wartość lokalu
mieszkalnego
wynosi
30.368,00zł.
I opłata z
tytułu
użytkowania
wieczystego
wynosi
5.632,00 zł.
Razem
36.000,00 zł.
1%
Do 31
marca
każdego
roku.
Aktualizacji
dokonuje
rzeczoznawca
majątkowy.
a. Nieruchomość
przeznaczona do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej
na rzecz najemcy.
b. Nieruchomość
zagospodarowana przez
najemcę.
31.12.2009r.
1
jako korzystną.
Nieruchomość
zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym
oraz dwoma budynkami
gospodarczymi.
*art. 34 ust. 1 pkt 1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie
przed upływem terminu określonego w wykazie ...”
*art. 34 ust. 1 pkt 2 – „jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia
1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie ...”
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 10.11.2009r. do dnia 02.12.2009r.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbiu, Pl. Mickiewicza 1, 62-660 Dąbie, pok. nr 1, tel. (0-63) 271 00 73.
Burmistrz
Miasta Dąbie
/-/ Zbigniew Mielczarek
2