Technika analityczna SWOT jako klucz do rozwoju

Komentarze

Transkrypt

Technika analityczna SWOT jako klucz do rozwoju
Technika analityczna SWOT jako klucz do
rozwoju przedsiębiorstwa
Małgorzata Kucharczyk | 23.01.2012
Przeprowadzenie analizy SWOT zmusza do myślenia
strategicznego, do obserwowania zmian następujących nie
tylko wewnątrz, ale też na zewnątrz przedsiębiorstwa,
a stworzone na tej podstawie raporty i analizy mogą służyć
do formułowania możliwych scenariuszy rozwoju
przedsiębiorstwa.
Analiza SWOT to narzędzie służące do wewnętrznej analizy
przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania
strategii zarządzania firmą bądź zbudowania nowego planu strategicznego. Jej głównym celem jest
określenie aktualnej pozycji badanego przedmiotu oraz jej perspektyw i najlepszej strategii
postępowania. Przedmiotem analizy może być zarówno cała firma, jak i konkretny projekt czy
inwestycja, tudzież dowolne zdarzenie z zakresu działalności firmy.
Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats
SWOT to akronim utworzony z pierwszych liter określeń czynników klasyfikujących możliwości
organizacji:
●
●
●
●
Strenghts - mocne strony, które należycie wykorzystane, będą sprzyjać rozwojowi, a generalnie wszystko to, co stanowi atut czy przewagę analizowanego obiektu;
Weaknesses - słabe strony; niewyeliminowanie bądź niezniwelowanie siły ich oddziaływania będzie
hamować rozwój; mogą nimi być: brak wystarczających kwalifikacji, podziału zadań, złej
organizacji pracy lub brak innych zasobów;
Opportunities - szanse, czyli uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać
pozytywnie na rozwój; szansa korzystnej zmiany;
Threats - zagrożenia, czyli czynniki obecnie niezaburzające funkcjonowania organizacji, ale mogące
być zagrożeniem w przyszłości dla jej sprawnego działania.
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/960/technika-analityczna-swot-jako-klucz-do-rozwoju-przedsiebiorstwa/
Graficzne przedstawienie analizy SWOT (Źródło: Wikipedia.org, Analiza SWOT)
Analiza SWOT polega na identyfikacji wymienionych powyżej czterech grup czynników, opisaniu ich
wpływu na dalszy rozwój organizacji i, wreszcie, odpowiednim ich wykorzystaniu w celu
wzmocnienia strategii. Najczęściej analiza ta nie wymaga wyodrębniania wszystkich elementów,
wystarczające jest wskazanie jedynie kluczowych czynników. Spore trudności może sprawiać ocena
czynników niewymiernych (takich jak wizerunek firmy) lub takich, których nie mogą określić
konkretne dane liczbowe. Wynikiem takiej analizy są cztery listy cech organizacji, dopasowane
właśnie według tych czterech grup widocznych w schemacie, na podstawie których można określić
możliwe oraz realne strategie dla firmy.
Punkt odniesienia
Istnieją trzy podstawowe punkty odniesienia: historyczny - gdy stan obecny porównuje się ze stanem
minionym, np. sprzed roku; normatywny - odniesienie stanu obecnego do tego, co powinno być;
międzyprzedmiotowy - gdy przez normę rozumiany jest średni poziom konkurencji na rynku. Dość
istotne jest, aby nie mieszać ze sobą tych punktów odniesienia, lecz trzymać się jednego, przyjętego
z góry.
Mocne strony
W zdiagnozowaniu mocnych stron zwykle pomaga prześledzenie własnych ofert i reklam, gdyż to
właśnie w nich podkreśla się przewagę konkurencyjną wobec innych. Pomóc w tym także może
odpowiedź na pytania: W czym jesteśmy najlepsi?; Za co można nas pochwalić?; W czym mamy
przewagę nad innymi?
Słabe strony
Wbrew pozorom określenie słabych stron jest dość trudne. Każdy stara się zminimalizować czy wręcz
zbagatelizować wiele problemów, często także ze względu na konieczność przyznania się do
ewentualnych błędów. Niestety, przekonywanie samego siebie o braku słabych stron prowadzi do
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/960/technika-analityczna-swot-jako-klucz-do-rozwoju-przedsiebiorstwa/
powstania fałszywego obrazu stanu obecnego i znacznie zaburza wnioskowanie, czyniąc analizę
niemal bezcelową. Dobrze jest znaleźć jak najwięcej słabych stron, gdyż tylko ich wyeliminowanie
może przywrócić sprawność działania. Tu także z pomocą przychodzą pytania: W czym lepsza jest
ode mnie konkurencja?; Co hamuje rozwój organizacji?; Co stanowi barierę blokującą wzmocnienie
pozycji na rynku?
Szanse i zagrożenia
Przy analizie szans i zagrożeń istotne jest spojrzenie na ten problem z wielu stron. Niemal każdy
z uczestników organizacji posiada inna wiedzę i inną perspektywę widzenia (obejmujące też,
nierzadko, opinie klientów), a dopiero zebranie tych uwag w całość może dać pełny obraz sytuacji.
Ponieważ taka analiza nie jest wolna od subiektywnych ocen, czasami warto poddać te czynniki
ocenie zespołowej lub skorzystać z pomocy zewnętrznego konsultanta.
Korzyści
Przede wszystkim analiza SWOT służy do wyznaczania siły organizacji na rynku. Bowiem dopiero
świadomość własnych mocnych i słabych stron może kształtować realistyczną rynkową strategię
przedsiębiorstwa. Firma, która posiada przewagę silnych punktów oraz zdaje sobie sprawę
z występowania tych słabszych, jednocześnie próbując je wyeliminować, ma większe szanse na
wzmocnienie swojej pozycji rynkowej. Dodatkowo, dużą zaletą analizy SWOT jest jej elastyczność.
Można wykorzystywać ją zarówno do budowania planów strategicznych, przeorientowania
dotychczasowego kierunku działalności czy wypracowania priorytetowego kierunku działania,
dostosowanego do zmieniających się warunków rynkowych, jak i rozpoznania sytuacji wewnętrznej
i zewnętrznej organizacji w celu ewentualnego wprowadzenia programów naprawczych czy
zapewnienia funkcjonalności jakości (szerokie zastosowanie w ramach norm ISO). Analiza ta może
być też wykorzystana jako punkt wyjściowy do tworzenia biznesplanów.
Małgorzata Kucharczyk
Mini-test - sprawdź się!
1. Analiza SWOT to:
a) metoda służąca do badania zadowolenia konsumenta oaz oceny jakości produktu
b) narzędzie służące do wewnętrznej analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia w celu
zoptymalizowania strategii zarządzania bądź zbudowania nowego planu strategicznego
c) narzędzie służące do analizy oraz oceny wyniku finansowego przedsiębiorstwa
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/960/technika-analityczna-swot-jako-klucz-do-rozwoju-przedsiebiorstwa/
2. W analizie SWOT badamy:
a) mocne strony, szanse organizacji I inne czynniki, które wpływają na korzyść organizacji
b) słabe strony, zagrożenia oraz wszelkie czynniki, które mogą przeszkodzić w osiągnięciu sukcesu
c) zarówno słabe, jak i mocne strony oraz szanse i zagrożenia organizacji
3. Odpowiedź na pytanie: „W czym lepsza jest ode mnie konkurencja” pomaga określić:
a) słabe strony organizacji
b) mocne strony organizacji
c) zagrożenia, na jakie narażona jest organizacja
Poprawne odpowiedzi: 1b, 2c, 3a
Ocena:
0/6
Pobrano z: http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/960/technika-analityczna-swot-jako-klucz-do-rozwoju-przedsiebiorstwa/