Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Komentarze

Transkrypt

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Dopiewo, dnia 2014.03.26
Nr sprawy: ROA.271.8.2013
Do wszystkich uczestników postępowania ROA.271.8.2013
Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa ulicy Słonecznej
w Dąbrówce.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm), zwanej dalej Pzp ,
Zamawiający informuje, że jako najkorzystniejszą ofertę , zgodnie z kryterium – cena 100%
określonym w ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , z liczbą 100 pkt.
wybrał ofertę nr 2 Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RAT-BUD Jacek Ratajczak
ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak.
2.W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert, które zostały ocenione w następujący
sposób :
Nr
oferty
1
2
3
4
5
6
7
8
Nazwa Wykonawcy
Firma Usługowo-Handlowa ANNA
Anna Białobrzycki
Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
RAT-BUD Jacek Ratajczak
Ul. Kasztanowa 7
62-004 Czerwonak
Napierała-Bruk R. Dyba, A. Napierała s.c.
Witobel, ul. Folwarczna 31
62-060 Stęszew
Firma Budowlana HERZOG Sp. cywilna Sątopy,
ul. Polna 7, 64-300 Nowy Tomyśl
ZBP „DACHBUD” ul. Słoneczna 36,
62-064 Plewiska
DROGOPAL Zakład Robót Drogowych
Andrzej Szeszuła ul. Przemysłowa 17
64-330 Opalenica
Firma Budowlana Handlowo-Usługowa
Renata Leczkowska
Ul. Działkowa 8A
62-004 Kicn
Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych
TAR-DROG s.c. ul. Poznańska 62a
62-080 Tarnowo Podgórne
Ilość uzyskanych pkt.
92,08 pkt.
100 pkt.
Oferta nie podlegała
ocenie
82,05 pkt.
60,87 pkt.
86,22 pkt.
Oferta nie podlegała
ocenie
27,78 pkt.

Podobne dokumenty