GRUNTON – mieszanki wypełniające firmy Cemex – specjalne

Transkrypt

GRUNTON – mieszanki wypełniające firmy Cemex – specjalne
Michał Witek
Piotr Karbownik
Danuta Fabiańczyk
GRUNTON – mieszanki wypełniające firmy
Cemex – specjalne zastosowanie produktu na
przykładzie realizacji tunelu pod Martwą Wisłą
w Gdańsku
GRUNTON – CEMEX FILLING MIXTURES SPECIAL APPLICATION OF THE
PRODUCT ILLUSTRATED WITH THE EXAMPLE OF THE TUNNEL UNDER
THE MARTWA WISŁA RIVER IN GDAŃSK
Streszczenie
Od początku działalności firma Cemex Polska Sp. z o.o. stale rozwija asortyment swoich
produktów, dostosowując je do potrzeb rynku. Jednym z przykładów takiego działania
jest wprowadzenie do oferty mieszanki wypełniającej – GRUNTON. Podstawowym
przeznaczeniem GRUNTONU jest wypełnienie bez konieczności wibrowania wykopów
lub wolnych przestrzeni w gruncie.
W pierwszej części referatu zostanie przedstawiona charakterystyka tego produktu.
Omówione zostaną pozostałe możliwości jego zastosowania oraz parametry techniczne.
Przywołane będą dokumenty na podstawie, których scharakteryzowano ten materiał.
W drugiej kolejności opisane zostaną możliwości dostosowania GRUNTONU do
konkretnych wymagań specyfikacji technicznych oraz realizacji. Głównym przykładem
będzie budowa drążonego tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Na przełomie 2013/2014
na dwa etapy tej kluczowej dla miasta inwestycji firma Cemex dostarczyła 19000 m3
swojego produktu służącego do wypełnienia przestrzeni pomiędzy konstrukcją tunelu
a otaczającym go gruntem. W związku z powyższym przedstawione zostaną szczegóły
z tej realizacji dotyczące wymagań przeprowadzonych badań i uzyskanych parametrów.
Opisany zostanie również proces wbudowywania GRUNTONU za pomocą instalacji
maszyny drążącej TBM.
Michał Witek – Cemex Polska Sp. z o.o.
Piotr Karbownik – Cemex Polska Sp. z o.o.
Danuta Fabiańczyk – Cemex Polska Sp. z o.o.
Michał Witek, Piotr Karbownik, Danuta Fabiańczyk
Abstract
Cemex Polska Sp. z o.o. has been expanding the range of its products since the beginning
of its activity, adjusting them to the market demands. An example of such attitude is the
introduction of the GRUNTON filling mixtures. GRUNTON is primarily designated for
filling trenches and voids in soil without the necessity of vibration.
The first part of the paper features a characteristics of the product. Other applications
as well as technical parameters of individual types of mixtures are discussed. References
are provided which served as bases for defining properties of the material.
In the second part of the paper, the adaptability of GRUNTON for specific requirements of technical specifications and given projects are described. The main example is the
mined tunnel construction under the Martwa Wisła River in Gdańsk. In 2013/2014, during
the two stages of the project which was very important for the city, Cemex supplied 19000
m3 of its product for filling voids between the tunnel structure and the surrounding soil.
Thus, details of the project concerning the requirements, performed tests and obtained
parameters will be presented. Furthermore, the process of placing GRUNTON with use
of the TBM system will be also described.
2
DNI BETONU 2014