IRIESP Zasady bilansowania - Gaz

Transkrypt

IRIESP Zasady bilansowania - Gaz
IRIESP
Zasady bilansowania
Warszawa, 7 maja 2012
system, który łączy
Bilansowanie systemu przesyłowego
Bilansowanie fizyczne - działania OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa
systemu przesyłowego w tym:
Rynek
y
usług
g bilansujących
ją y
p
prowadzony
yp
przez OSP
Bilansowanie handlowe – rozliczenie niezbilansowania ZUP wynikające z różnic
pomiędzy ilościami przekazanymi i odebranymi do/z systemu przesyłowego;
Bilansowanie handlowe obejmuje system przesyłowy i systemy dystrybucyjne;
Mechanizm stref dystrybucyjnych
system, który łączy
Strefa Dystrybucyjna
OSP
P
1
WPWY
OSD
WPWE
OSD
OSD
WS
WR
P
WS
2
P
WR
3
P
4
P
5
WR
P
6
system, który łączy
Bilansowanie
Zasady ogólne
Bilans ZUP
Wszystkie
k punkty
k wejścia:
ś
1. Importowe
2. Magazyny
3 Źródła
3.
Ź ódł
4. Punkt Wirtualny
Wszystkie punkty wyjścia:
1. Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSP
2. Odbiorcy (w tym końcowi) przyłączeni do systemu OSD
przyłączeni do systemu OSD
3. Magazyny
4. Punkt Wirtualny
1 Bilansowane
1.
Bil
są wszystkie
tki punkty
kt wejścia
jś i i punkty
kt wyjścia
jś i danego
d
ZUP (PZ).
(PZ)
2. Bilans jest ustalany dla każdej doby.
3. Rozliczenie ilości niezbilansowania p
po każdejj dobie.
4. Dobowy Limit Niezbilansowania 5% ilości w punktach wejścia.
4
system, który łączy
Bilansowanie
Model rynku
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
WR
PWE
WS
WPWY
OSD
ZUP 1
WR
PWE
WPWE
OSD
ZUP 2
WR
PWY
PWE
OSM
PWY
OSM
system, który łączy
Alokacje
Podmioty dokonujące alokacji
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
WS
OSP
WR
WS
WPWY
OSD
PWE
OSP
OSD
PWE
WR
WPWE
OSD
Odbiorca
PWY
OSM
PWE
OSM
WR
PWY
OSM
system, który łączy
Alokacje
Metody alokacji
Wirtualne wyjścia
Wirtualne wejścia
WPWY WPWY WPWY
OTC
GG
OSP
WPWE WPWE WPWE
OTC
GG
OSP
Pom
miar
R N
R=N
Pomiar
K.O.
PWE
R=N
ZUP 1
PWE
ZUP 2
R
N
R=N
PWY
R=N
R=N
R=N
PWE
OSM
PWY
OSM
R=N
R=N
system, który łączy
Alokacje
Pomiar dla strefy dystrybucyjnej
WPWY
OSD
OSP
OSD
WPWE
OSD
P
WS
WR
1
P
WS
2
P
WR
3
P
4
P
WR
5
P
6
k
l
P = β=1
Σ Pwy – δ=0
Σ Pwe
OSD
β
δ
system, który łączy
Alokacje
Proces alokacji dla strefy dystrybucyjnej
WPWY
OSD
O
SP
WPWE
OSD
P
1
OS
D
W
S
W
R
P
W
S
2
P
3
W
R
P
4
P
5
W
R
P
6
WS
WS’
Pom
miar OSSD
WS
WS’
WR
WR
WR
NZB
n
NZB
Σ
A
i 1
i=1
m
WPWY OSD
Alokacja wg Alokacja
wg
pomiaru
– i=0
Σ
A
i 0
WPWE OSD
WR
Proporcjonalna alokacja dla l k j dl
Odbiorców wg profili odbioru
k
= β=1
Σ
P
β 1
NZB
l
MFPWY OSD
–δ=0
Σ
P
δ 0
MFPWE OSD
system, który łączy
Alokacje
Harmonogram wymiany informacji
OSP
OSW, Odbiorca
Alokacje szacunkowych ilości paliwa
gazowego
10:00
Alokacja operatywna za
poprzednią dobę gazową
Przekazanie danych pomiarowych
5. Dzień roboczy miesiąca (M+1)
Dane pomiarowe za poprzedni
miesiąc gazowy (M)
Alokacje rozliczeniowych ilości
paliwa gazowego
7. dzień roboczy miesiąca (M+1)
Alokacja rozliczeniowa za
poprzedni miesiąc gazowy (M)
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Zasady ogólne
Rynek usług bilansujących prowadzony przez OSP
Uczestnikiem rynku może być tylko ZUP
Odrębna umowa o świadczenie usług bilansujących
Umowa ramowa
Oferty składane na każdy dzień
Standardowe usługi systemowe
Ilości i ceny dla poszczególnych godzin w dobie której oferta dotyczy
Składane droga elektroniczną
Podlega regulacjom Prawa o Zamówieniach Publicznych
Oferty przyjmowane wg kryteriów:
Rodzaj usługi w zależności od potrzeb systemu
Dla danego rodzaju usługi wg kryterium ceny
dla równoważnych wykorzystywane proporcjonalnie
j
do ilości w ofercie
Realizacja poprzez złożenie odpowiednich (re)nominacji podlegających normalnej
procedurze zatwierdzania
system, który łączy
Rynek usług bilansujących
Standardowe usługi systemowe
WPWE WPWE
OTC
GG
WPWY WPWY
OTC
GG
5
FPWE
4
FPWY
3
2
1
WPWY
OSP
1.
2
2.
3.
4.
5.
WPWE
OSP
Zakup przez OSP w punkcie wirtualnym
S
Sprzedaż
d ż przez OSP w punkcie
k i wirtualnym
it l
Zakup przez OSP w fizycznym punkcie wejścia
Sprzedaż przez OSP w fizycznym punkcie wyjścia
Z
Zmniejszenie
i j
i d
dostawy
t
w fi
fizycznym punkcie
k i wejścia
jś i + zakup
k
od
d OSP w WPWEOSP
system, który łączy
Nominacje
Zasady ogólne
Nominacje składane na dzień następny
Nominacje zawierają informacje:
Składający nominację (ZUP)
ID punktu którego dotyczy
Il ś i godzinowe
Ilości
d i
Kontrahent w punkcie (odbierający lub dostarczający)
Dla WPWEGG i WPWYGG nominacje w imieniu ZUP składa Giełda Gazu
Ilości godzinowe powinny uwzględniać:
wartości przydzielonej zdolności w danym punkcie
ograniczenia wynikające z IRiESP lub przepisów prawa
Nie wymagane zbilansowanie nominacji poszczególnych ZUP
Nominacje podlegają sprawdzeniu z operatorami współpracującymi
Zasada mniejszego strumienia
system, który łączy
Nominacje
Przebieg procesu (D-1)
ZUP
OSP
14:00
OSD, OSM
Nominacja (NOMINT)
14:30
15:15
18:00
Nominacja
(DELORD)
Informacja o wynikach
sprawdzenia zgodności
nominacji
(DELRES)
Zatwierdzenie/odrzucenie
nominacji (NOMRES)
system, który łączy
Renominacje
Przebieg procesu (D)
ZUP
OSP
H0
OSD, OSM
Renominacja (NOMINT)
H0 + 45min Renominacja (DELORD)
H1 + 45 min Informacja o wynikach
sprawdzenia zgodności renominacji
(DELRES)
H0 + 120 min Zatwierdzenie/
odrzucenie renominacji (NOMRES)
H0 – każda pełna godzina
H1 – godzina otrzymania przez OSD, OSM renominacji (DELORD) od OSP
system, który łączy
Prognozy transportowe
Składane przez OSD dla MFPWYOSD i MFPWEOSD dla każdej następnej
doby
d b gazowejj,
OSD
OSP
Codziennie do 14:00 D - 1,
Ilości godzinowe,
14:00 D-1
Prognoza transportowa
Uwzględniają ograniczenia,
10% tolerancji trafności prognoz.
system, który łączy
D i k j za uwagę
Dziękuję
system, który łączy