szkola podstawowa klasa 6

Transkrypt

szkola podstawowa klasa 6
P
OLIMPUS
PRZYRODA
SESJA WIOSENNA SZKOLA
PODSTAWOWA
2008
KLASA 6
1. Któr¹ dziedzin¹ nie interesuj¹ siê przyrodnicy?
a) obserwacja nieba
b) hodowla bakterii
c) baœnie i legendy
d) eksperymenty chemiczne
2. Wska¿ prawid³ow¹ odpowiedŸ. Cia³o niebieskie
œwiec¹ce œwiat³em odbitym gwiazdy to:
a) gwiazda
b) planeta
c) meteoryt
d) ksiê¿yc
9. Skutkiem zanieczyszczenia powietrza spowodowane
dzia³aniem tlenków siarki i azotu oraz freonu jest:
a) obumieranie lasów
b) czêste kataklizmy, takie jak tr¹by powietrzne i huragany
c) stopniowe topnienie lodowców w okolicy biegunów
d) czêste opady deszczu
10. Proces fotosyntezy polega na:
3. Równole¿nik dzieli kulê ziemsk¹ na.
a) pó³nocn¹ i po³udniow¹
b) wschodni¹ i zachodni¹
c) pó³nocn¹ i zachodni¹
d) pó³nocn¹ i wschodni¹
4. Która z cech odpowiada strefie umiarkowanej:
a) wytworzeniu cukru i tlenu
b) wytworzeniu dwutlenku wêgla i tlenu
c) wytworzeniu energii i dwutlenku wêgla
d) oddychaniu wewn¹trzkomórkowym
a) Charakterystyczne dla tej strefy jest zjawisko dnia i nocy
polarnej
b) Jest najsilniej ogrzana przez s³oñce.
c) Jest ona najs³abiej ogrzana przez s³oñce.
d) Wyró¿niamy w niej cztery pory roku (wiosnê, lato, jesieñ,
zimê)
11. Do wód s³odkich nie nale¿y:
5. Podaj wspó³rzêdne punktu A:
12. Obszar, z którego wody powierzchniowe sp³ywaj¹
do jednej rzeki nazywamy:
a) korytem rzeki
b) delt¹
c) dorzeczem
d) depresj¹
0
0
a) 30 E 10 N
b) 300N 100E
c) 100W 300N
d) 100E 200N
100E
200E
300N
A
00
6. Któr¹ godzinê wskazuje zegar w Sydnej w Australii
je¿eli w tym samym czasie w Warszawie jest godzina
1000:
D³ugoœæ geograficzna Warszawy to 210E
D³ugoœæ geograficzna Sydnej 1520E
a) 1700
c) 1900
b) 1500
d) 2000
7. Do naturalnych Ÿróde³ œwiat³a nie nale¿y:
a) robaczek œwiêtojañski
b) lampa
c) gwiazda
d) s³oñce
8. Która cecha powietrza jest nieprawdziwa:
a) drobiny gazu znajduj¹ siê w du¿ych odleg³oœciach
b) drobiny gazu mocno oddzia³uj¹ na siebie
c) drobiny gazu wolno poruszaj¹ siê we wszystkich
kierunkach
d) drobiny gazu szybko poruszaj¹ siê we wszystkich
kierunkach
a) wody podziemne
b) morze
c) lodowiec
d) jezioro
13. Do form ukszta³towania dna oceanicznego nie
nale¿y:
a) rów oceaniczny
b) stok kontynentalny
c) pagórek
d) grzbiet oceaniczny
14. Jodyna jest roztworem, który sk³ada siê z:
a) alkoholu i jodu
b) kwasu i jodu
c) nadmanganianu potasu i wody
d) wody i jodu
15. Oczyszczanie biologiczne œcieków polega na:
a) zobojêtnieniu szkodliwych substancji wytworzonych w
fabrykach przy pomocy innych substancji
b) filtrowaniu sta³ych substancji za pomoc¹ sit
c) ponownym wykorzystaniu zanieczyszczeñ do produkcji
nowych substancji
d) rozk³adaniu zanieczyszczeñ przez mikroorganizmy na
nieszkodliwe dla œrodowiska substancje
16. Przyczyn¹ erozji gleby nie jest:
a) stosowanie nawozów sztucznych
b) wycinanie lasów pod pola uprawne
c) mechaniczna uprawa gleby
d) usuwanie zaroœli œródpolnych
23. Zaznacz zestaw zwierz¹t, który zawiera tylko gady:
a) ¿ó³w, padalec, krokodyl
b) jaszczurka, ropucha, traszka
c) krokodyl, ¿aba, sum
d) wieloryb, je¿, kobra
17. Porosty s¹ organizmami symbiotycznymi poniewa¿:
24. Zaznacz zestaw w którym prawid³owo podano
jednostki systematyczne roœlin od najmniejszej do
najwiêkszej.
a) przygotowuj¹ pod³o¿e dla roœlin
b) komórki glonów wspó³¿yj¹ z komórkami grzybów
c) pobieraj¹ z atmosfery ró¿ne substancje szkodliwe
d) s¹ zjadane przez ludzi i zwierzêta
18. Któr¹ w³aœciwoœæ wykazuj¹ latem zwisaj¹ce linie
energetyczne:
a) sprê¿ystoœæ
b) topnienie
c) rozszerzalnoœæ temperaturow¹
d) plastycznoϾ
a) gatunek, rodzaj, rodzina, rz¹d, klasa, gromada,
królestwo
b) królestwo, gromada, klasa, rz¹d, rodzina, rodzaj,
gatunek
c) królestwo, gromada, rz¹d, klasa, rodzaj, rodzina,
gatunek
d) gatunek, rodzina, rz¹d, rodzaj, klasa, gromada,
królestwo
25. W œwiecie organizmów wyró¿niono królestwa:
a) roœlin, zwierz¹t, grzybów i organizmów nie
posiadaj¹cych j¹dra
b) roœlin, zwierz¹t i grzybów
c) roœlin, zwierz¹t i organizmów nie posiadaj¹cych j¹dra
d) roœlin i zwierz¹t
19. Do izolatorów nie nale¿y:
a) linijka
b) papier
c) guma
d) miedŸ
26. Do roœlin nagonasiennych nale¿y:
a) mi³orz¹b dwuklapowy
b) daglezja
c) storczyk
d) krokus
20. Paleontolog zajmuje siê:
27. Zale¿noœæ ³¹cz¹ca motyla i kwitn¹c¹ roœlinê to:
a) paso¿ytnictwo
b) komensalizm
c) symbioza
d) drapie¿nictwo
a) badaniem ¿ycia na Ziemi przed milionami lat na
podstawie skamienia³oœci
b) badanie mórz i oceanów
c) badaniem procesów zachodz¹cych na powierzchni
Ziemi oraz jej przesz³oœci geologicznej
d) badaniem ruchów Ziemi
21. Do najbardziej ¿yznych gleb na Ziemi nale¿¹:
a) tundrowe w strefie oko³obiegunowej
b) inicjalne w strefie zwrotnikowej
c) brunatne i bielicowe w strefie umiarkowanej
d) kasztanowe i czarnoziemy w strefie umiarkowanej
22. Do zwierz¹t sta³ocieplnych nale¿¹:
a) ¿ó³w
b) kobra
c) tygrys
d) szczupak
28. Têtnice to naczynia, które:
a) doprowadzaj¹ krew do serca
b) wyprowadzaj¹ krew z serca
c) p³ynie w nich krew pozbawiona tlenu
d) krew p³ynie wolno i pod ma³ym ciœnieniem
29. Zaznacz numer alarmowy do pogotowia
ratunkowego:
a) 996
b) 997
c) 998
d) 999
30. Ekologia jest nauk¹ o:
a) ochronie rzadkich gatunków roœlin i zwierz¹t
b) zachowaniem dzikich zwierz¹t w warunkach niewoli
c) oddzia³ywaniem na siebie ró¿nych organizmów oraz ich
powi¹zaniem ze œrodowiskiem
d) oddzia³ywaniem wzajemnym ludzi, którzy maj¹ bliski
kontakt z przyrod¹