Tytu³ artyku³u

Transkrypt

Tytu³ artyku³u
NOTICE TO CONTRIBUTORS
PRZEGLĄD ANTROPOLOGICZNY – ANTHROPOLOGICAL REVIEW,
appearing yearly, publishes original and significant articles on physical anthropology (including human biological variation, human growth and development,
paleoanthropology, paleopathology, population genetics, skeletal biology, dental
anthropology), and related fields of science (human anatomy and physiology, sociobiology, theoretical biology). The Editor accepts the following categories of
text: scientific papers (original studies, review articles); short articles and comments (polemics, research reports, history of anthropology); book reviews; proceedings of the biennial meetings of the Polish Anthropological Society and
news. Articles are published in English (while chronicle in Polish). All works
submitted are subjected to reviews by the Editor and external referees.
Materials submitted for publication are to be prepared in accordance with
the Guide for Authors (see vol. 60, 1997, pp. 124-125). Please note: You must
submit your article, or other work, on diskette or via e-mail ([email protected]
main.amu.edu.pl). Articles should be supplied in both English and Polish versions. A diskette must be accompanied by the hard copy print-out.
UWAGI DLA AUTORÓW
PRZEGLĄD ANTROPOLOGICZNY – ANTHROPOLOGICAL REVIEW,
ukazujący się raz w roku, publikuje oryginalne i istotne artykuły z zakresu antropologii fizycznej i dziedzin pokrewnych. Nadsyłane do redakcji materiały mogą
należeć do następujących kategorii: prace naukowe (oryginalne opracowania,
artykuły problemowe, artykuły poglądowe i przeglądowe); artykuły drobne
i komentarze (artykuły polemiczne, doniesienia z badań, historia antropologii);
recenzje książek; sprawozdania i kronika. Artykuły publikowane są w języku
angielskim, podczas gdy kronika w języku polskim. Wszystkie nadesłane prace
poddawane będą recenzji wydawniczej.
Materiały do druku mają być przygotowywane zgodnie ze wskazówkami dla
autorów (patrz vol. 60, 1997, str. 126-127). Uwaga: autorzy muszą przysyłać
swoje artykuły, lub inne doniesienia, na dyskietce lub poprzez e-mail ([email protected]
main.amu.edu.pl). Tekst ma być dostarczony zarówno w wersji angielskiej, jak
i polskiej. Dyskietce musi towarzyszyć wydruk pracy.
CONTENTS
Teresa Łaska-Mierzejewska, Body height and mass of girls from rural communities in
Krosno region as affected by political and economical changes in Poland in the
period 1977-1997.............................................................................................................
3
Maria Kaczmarek, Dorota Młyńska, Is maternal smoking harmful to the physical
growth of offspring at early childhood? ..........................................................................
17
Małgorzata Socha, Correlations between selected fatness indices and total body fat
estimated by means of the impedance method ................................................................
25
Anna Lipowicz, Fatness of children and adolescents from various socio-economic
groups between 1978 and 1988 .......................................................................................
35
Magdalena Kosińska, Maria D. Kaliszewska-Drozdowska, Urbanization factor as
a modifier of phenotypic development ............................................................................
41
Grażyna Łysoń-Wojciechowska, Tomasz Romer, Waldemar Skawiński, Densitometric test in differential diagnosis of short stature children........................................
49
Aleksandra Pudło, Population of Nubia up to the 16th century BC....................................
57
Katarzyna A. Kaszycka, Phylogenetic systematics perspective and problems with
ancestral species – theoretical considerations..................................................................
67
Arkadiusz Sołtysiak, Piotr Jaskulski, Analysis of morphological differences between
prehistoric populations using a non-hierarchic method of data clustering.......................
75
Grażyna Liczbińska, Biological and social reasons of child mortality in the Danzig
District in the second part of the 19th century.................................................................
85
Elżbieta Cieplak, Conception of parental investment as an useful explanation of
diverse human parental behavior .....................................................................................
93
Zbigniew Drozdowski, Polish anthropology on the eve of the new millennium ................. 107
Book Reviews: “Secrets of Ageing. The programmed stages of life in humans, animals
and plants” ....................................................................................................................... 113
Kronika (Chronicle)
– Professor Edmund Piasecki (1923–1999) ........................................................................
– Profesor Stanisław Panek (1916–1999) ...........................................................................
– Profesor Milan Černy (1933–1999) .................................................................................
– Ogólnopolski Festiwal Bliźniąt i towarzysząca mu konferencja naukowa
„Bliźnięta w różnych okresach życia”..............................................................................
– Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków PTA .........................................................
121
124
126
128
133
Statut Polskiego Towarzystwa Antropologicznego .......................................................... 147
Notice to contributors – Uwagi dla autorów ..................................................................... 155

Podobne dokumenty