Wydział Matematyki - Politechnika Wrocławska

Komentarze

Transkrypt

Wydział Matematyki - Politechnika Wrocławska
2015-09-11
Politechnika Wrocławska
Wydruk programu nauczania PO-W13-MAT- MP -ST-IL-WRO- /2012/V7
PROGRAM NAUCZANIA
WYDZIAŁ:
STUDIA:
KIERUNEK:
SPECJALNOŚĆ:
SPECJALIZACJA:
Wydział Matematyki
Studia I-go stopnia licencjackie, Stacjonarne (dzienne)
Matematyka
Matematyka Przemysłowa
Uchwała z dnia 20-09-2012
Obowiązuje od 01-10-2012
1. Opis
Czas trwania (w sem): 6
Tytuł zawodowy: licencjat
Wymagania wstępne - rekrutacja:
Forma zakończenia studiów (projekt dyplomowy, praca
dyplomowa egzamin dyplomowy itp.):
Konkurs ocen ze świadectwa dojrzałości i ze świadectwa
ukończenia szkoły średniej
Praca dyplomowa i egzamin dyplomowy.
Możliwość kontynuacji studiów:
Sylwetka absolwenta:
Studia II stopnia.
Absolwent powinien posiadać podstawową wiedzę z
zakresu matematyki i jej zastosowań. Absolwent powinien
posiadać umiejętności: (1) przeprowadzania rozumowań
matematycznych (dowodów), w szczególności
klarownej identyfikacji założeń i konkluzji, (2)
dokonywania złożonych obliczeń, (3) przedstawiania
treści matematycznych w mowie i piśmie, (4)
wydobywania informacji jakościowych z danych
ilościowych, (5) formułowania problemów w sposób
matematyczny w postaci symbolicznej, ułatwiającej ich
analize i rozwiązanie, (6) korzystania z modeli
matematycznych niezbędnych w zastosowaniach
matematyki i rozwijania ich, (7) posługiwania sie
narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu
teoretycznych i aplikacyjnych problemów
matematycznych oraz (8) samodzielnego pogłębiania
wiedzy matematycznej.
Absolwent powinien być przygotowany do:(1) pracy w
instytucjach wykorzystujących metody matematyczne, (2)
nauczania matematyki w szkołach podstawowych,
gimnazjach i szkołach zawodowych - po ukończeniu
specjalności nauczycielskiej (zgodnie z odpowiednim
rozporządzeniem ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia
nauczycieli) oraz (3) kontynuacji edukacji na studiach
drugiego stopnia. Absolwent powinien znać język obcy
na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć
posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu
matematyki.
2. Struktura programu nauczania
1) w układzie punktowym
schemat strukury programu w załączniku A
2) w układzie godzinowym
schemat struktury programu w załączniku B
3. Lista kursów
3.1 Lista modułów kształcenia ogólnego
3.1.1 Technologie informacyjne (min. 4 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1 INP001102Wl
Nazwa kursu/
grupy kursów
Technologie informacyjne
Razem:
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
2
2
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
1
1
Użytkownik: Beata Stanisławczyk
45
45
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
120
120
Forma
zaliczenia
4,00 Zaliczenie
4,00
Strona 1 z 5
R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (1.0.1.3)
2015-09-11
Politechnika Wrocławska
Wydruk programu nauczania PO-W13-MAT- MP -ST-IL-WRO- /2012/V7
3.1.2 Języki obce (min. 5 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1 JZL100707BK
2 JZL100708BK
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Języki obce KRK I st. (2
ECTS)
Języki obce KRK I st. (3
ECTS)
Razem:
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
60
60
2,00
60
90
3,00
120
150
5,00
Forma
zaliczenia
3.1.3 Nauki o zarządzaniu (min. 2 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1 ZMZ000342W
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
Podstawy zarządzania
Razem:
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
30
30
2
2
60
60
Forma
zaliczenia
2,00 Zaliczenie
2,00
3.1.4 Przedmioty humanistyczno - menadżerskie (min. 3 pkt ECTS)
Kod kursu/
grupy kursów
Nazwa kursu/
grupy kursów
1 HMH100035BK
2 HMH100035BK
Kursy SNH - wszystkie
Kursy SNH - wszystkie
Razem:
Lp.
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
15
45
60
30
60
90
Forma
zaliczenia
1,00
2,00
3,00
3.1.5 Zajęcia sportowe (min. 1 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1 WFW000000BK
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
ZAJĘCIA SPORTOWE wszystkie
Razem:
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
30
30
1,00
30
30
1,00
Forma
zaliczenia
Razem:
Łączna liczba godzin
w
4
ć
l
1
p
Łączna liczba godzin
ZZU w semestrze
s
Łączna liczba godzin
CNPS
285
Łączna liczba
punktów ECTS
450
15
3.2 Lista modułów z zakresu nauk podstawowych
3.2.1 Fizyka (min. 12 pkt ECTS)
Lp.
1
2
3
4
Kod kursu/
grupy kursów
FZP001063C
FZP001063W
FZP002076C
FZP002076W
Nazwa kursu/
grupy kursów
Fizyka 1.2A
Fizyka 1.2A
Fizyka 2.5
Fizyka 2.5
Razem:
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
2
30
30
30
30
120
2
2
2
4
4
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
60
120
60
120
360
2,00
4,00
2,00
4,00
12,00
Forma
zaliczenia
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
3.2.2 Informatyka (min. 11 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1 INP001101Wl
Nazwa kursu/
grupy kursów
Wstęp do informatyki i
program
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
2
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
2
Użytkownik: Beata Stanisławczyk
60
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
150
Forma
zaliczenia
5,00 Zaliczenie
Strona 2 z 5
R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (1.0.1.3)
2015-09-11
Politechnika Wrocławska
Wydruk programu nauczania PO-W13-MAT- MP -ST-IL-WRO- /2012/V7
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
2 INP001103Wl
3 INP001104Wl
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
Programowanie
Pakiety matematyczne
Razem:
1
1
4
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
45
45
150
2
2
6
90
90
330
Forma
zaliczenia
3,00 Zaliczenie
3,00 Zaliczenie
11,00
3.2.3 Matematyka (min. 39 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1
2
3
4
MAP001110Wc
MAP001111Wc
MAP001112Wc
MAP001122Wc
5 MAP001160Wc
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
Algebra M1
Analiza matematyczna M1
Algebra M2
Wstęp do rachunku
prawdopodob
Analiza matematyczna M2
Razem:
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
2
4
2
2
2
3
2
2
60
105
60
60
180
300
180
180
4
14
4
13
120
405
330
1170
6,00
10,00
6,00
6,00
Forma
zaliczenia
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin
11,00 Egzamin
39,00
Razem:
Łączna liczba godzin
w
22
ć
17
l
6
p
Łączna liczba godzin
ZZU w semestrze
s
Łączna liczba godzin
CNPS
675
Łączna liczba
punktów ECTS
1860
62
3.3 Lista modułów kierunkowych
3.3.1 Przedmioty obowiązkowe kierunkowe (min. 65 pkt ECTS)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kod kursu/
grupy kursów
INP001111Wcl
MAP001109Wc
MAP001116Wc
MAP001117Wc
MAP001118Wc
MAP001119Wc
MAP001120Wc
MAP001123Wc
MAP001124Wcl
10 MAP001125Wc
11 MAP001136Wc
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
Przegląd zagadnień informatycz 2
Wstęp do logiki i teorii mnog
2
2
Algebra M3
Analiza matematyczna M3
3
3
Teoria miary
2
Analiza funkcjonalna
2
Funkcje analityczne
Rachunek prawdopodobieństwa 2
Wstęp do statystyki
3
matematycz
Wstęp do teorii równań różnicz 2
Procesy stochastyczne 1
2
Razem:
25
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
22
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
1
60
60
60
90
75
60
60
60
90
90
180
150
240
210
210
180
180
180
2
60
60
735
150
180
1950
1
3,00
6,00
5,00
8,00
7,00
7,00
6,00
6,00
6,00
Forma
zaliczenia
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin
Egzamin
5,00 Zaliczenie
6,00 Egzamin
65,00
3.3.2 Przedmioty wybieralne kierunkowe (min. 16 pkt ECTS)
Lp.
Kod kursu/
grupy kursów
1 MAP001137Q
2 MAP001204D
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
Praktyka studencka
Praca dyplomowa
Razem:
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
0
30
30
180
300
480
Forma
zaliczenia
6,00 Zaliczenie
10,00 Zaliczenie
16,00
Razem:
Łączna liczba godzin
w
25
ć
22
l
2
p
s
Łączna liczba godzin
ZZU w semestrze
765
Użytkownik: Beata Stanisławczyk
Łączna liczba godzin
CNPS
2430
Łączna liczba
punktów ECTS
81
Strona 3 z 5
R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (1.0.1.3)
2015-09-11
Politechnika Wrocławska
Wydruk programu nauczania PO-W13-MAT- MP -ST-IL-WRO- /2012/V7
3.4 Lista modułów specjalnościowych
3.4.1 Przedmioty wybieralne specjalnościowe
Kod kursu/
grupy kursów
Lp.
1 MAP103834BK
2 MAP103834BK
3 MAP103834BK
4 MAP103834BK
5 MAP103834BK
(min. 24 pkt ECTS)
Tygodniowa
liczba godzin
w ć
l
p
Nazwa kursu/
grupy kursów
s
Liczba
godz. ZZU
w semestrz
PO-W11-MAT-MP-ST-IL/12/WS
PO-W11-MAT-MP-ST-IL/12/WS
PO-W11-MAT-MP-ST-IL/12/WS
PO-W11-MAT-MP-ST-IL/12/WS
PO-W11-MAT-MP-ST-IL/12/WS
Razem:
Liczba
Liczba
godz. CNPS pkt. ECTS
w semestrze w semestrze
60
120
4,00
60
120
4,00
120
240
8,00
60
120
4,00
60
120
4,00
360
720
24,00
Forma
zaliczenia
Razem:
Łączna liczba godzin
w
ć
l
p
s
Łączna liczba godzin
ZZU w semestrze
Łączna liczba godzin
CNPS
360
Łączna liczba
punktów ECTS
720
24
4. Limit punktów w poszczególnych blokach
Lista tematyczna
Lista modułów kształcenia ogólnego
Lista modułów z zakresu nauk podstawowych
Lista modułów kierunkowych
Lista modułów specjalnościowych
Sekcja listy tematycznej
Technologie informacyjne
Języki obce
Nauki o zarządzaniu
Przedmioty humanistyczno - menadżerskie
Zajęcia sportowe
Fizyka
Informatyka
Matematyka
Przedmioty obowiązkowe kierunkowe
Przedmioty wybieralne kierunkowe
Przedmioty wybieralne specjalnościowe
Limit punktów
4
5
2
3
1
12
11
39
65
16
24
5. Wykaz grup kursów zaliczanych na podstawie jednej oceny
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Kod
INP001102W
INP001101W
INP001103W
INP001104W
MAP001111W
MAP001110W
MAP001112W
MAP001160W
MAP001122W
MAP001109W
MAP001117W
MAP001118W
MAP001116W
MAP001120W
MAP001119W
MAP001123W
MAP001125W
INP001111W
19
MAP001124W
20
MAP001136W
Kurs końcowy:
Nazwa kursu
Technologie informacyjne
Wstęp do informatyki i program
Programowanie
Pakiety matematyczne
Analiza matematyczna M1
Algebra M1
Algebra M2
Analiza matematyczna M2
Wstęp do rachunku prawdopodo
Wstęp do logiki i teorii mnog
Analiza matematyczna M3
Teoria miary
Algebra M3
Funkcje analityczne
Analiza funkcjonalna
Rachunek prawdopodobieństwa
Wstęp do teorii równań różnicz
Przegląd zagadnień informatycz
Kursy cząstkowe:
Kod
INP001102L
INP001101L
INP001103L
INP001104L
MAP001111C
MAP001110C
MAP001112C
MAP001160C
MAP001122C
MAP001109C
MAP001117C
MAP001118C
MAP001116C
MAP001120C
MAP001119C
MAP001123C
MAP001125C
INP001111L
INP001111C
Wstęp do statystyki matematycz MAP001124L
MAP001124C
Procesy stochastyczne 1
MAP001136C
Użytkownik: Beata Stanisławczyk
Nazwa kursu
Technologie informacyjne
Wstęp do informatyki i program
Programowanie
Pakiety matematyczne
Analiza matematyczna M1
Algebra M1
Algebra M2
Analiza matematyczna M2
Wstęp do rachunku prawdopodob
Wstęp do logiki i teorii mnog
Analiza matematyczna M3
Teoria miary
Algebra M3
Funkcje analityczne
Analiza funkcjonalna
Rachunek prawdopodobieństwa
Wstęp do teorii równań różnicz
Przegląd zagadnień informatycz
Przegląd zagadnień informatycz
Wstęp do statystyki matematycz
Wstęp do statystyki matematycz
Procesy stochastyczne 1
Strona 4 z 5
R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (1.0.1.3)
2015-09-11
Politechnika Wrocławska
Wydruk programu nauczania PO-W13-MAT- MP -ST-IL-WRO- /2012/V7
6. Wykaz egzaminów obowiązkowych
Semestr
1
2
3
4
5
6
Lp.
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
Kod kursu
MAP001109Wc
MAP001110Wc
MAP001111Wc
MAP001112Wc
MAP001160Wc
MAP001117Wc
MAP001118Wc
MAP001119Wc
MAP001120Wc
MAP001122Wc
FZP001063W
MAP001123Wc
MAP001124Wcl
FZP002076W
MAP001136Wc
Nazwa kursu
Wstęp do logiki i teorii mnog
Algebra M1
Analiza matematyczna M1
Algebra M2
Analiza matematyczna M2
Analiza matematyczna M3
Teoria miary
Analiza funkcjonalna
Funkcje analityczne
Wstęp do rachunku prawdopodob
Fizyka 1.2A
Rachunek prawdopodobieństwa
Wstęp do statystyki matematycz
Fizyka 2.5
Procesy stochastyczne 1
7. Kurs/kursy "praca dyplomowa", "projekt dyplomowy" itp.
Wymiar godzinowy ZZU: 30
Liczba punktów ECTS:
10
8. Praktyki studenckie
Rodzaj: ..................................................................
Wymiar godzinowy/tygodniowy ZZU: 0 / 0
6
Liczba punktów ECTS:
9. Zakres egzaminu dyplomowego
Zakres egzaminu dyplomowego obejmuje podstawowa wiedze z przedmiotów podstawowych i kierunkowych.
10. Wymagania dotyczące terminu zaliczenia danych kursów lub wszystkich kursów w poszczególnych
blokach tematycznych
Lp.
Kod kursu
Nazwa kursu
Termin zaliczenia do... (nr semestru)
Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:
Opinia przedstawicieli Wydziałowego Samorządu Studenckiego o przedstawionym programie nauczania jest pozytywna.
......................
Data
................................................................................
Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów
......................
Data
................................................................................
Podpis dziekana
Użytkownik: Beata Stanisławczyk
Strona 5 z 5
R_PPS_PROGRAM_NAUCZ (1.0.1.3)