Załącznik nr 1 konsultacje kardiologiczne

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 konsultacje kardiologiczne
Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ZP-4240-3/15
Konsultacje kardiologiczne
A. Szczegółowego zakresu świadczeń zdrowotnych.
Przedmiotem świadczenia zdrowotnego jest świadczenie konsultacji kardiologicznych osób będących
pacjentami Udzielającego zamówienie. Konsultacja kardiologiczna realizowana przez
Przyjmującego zamówienie obejmuje niezbędne badania kardiologiczne oraz badania
laboratoryjne wykonywane w razie potrzeby i z ważnych powodów na podstawie zlecenia lekarza
konsultującego niezbędne do postawienia diagnozy w trakcie konsultacji..
B. Określenie sposobu organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym miejsca, dni i godzin
udzielania świadczeń zdrowotnych.
1. Świadczenie zdrowotne udzielane będzie na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza
prowadzącego lub dyżurnego.
2. Konsultacje kardiologiczne dla pacjentów hospitalizowanych w Centrum Onkologii:
a) konsultacje pilne, w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta hospitalizowanego
odbywać się będą całodobowo we wszystkie dni tygodnia, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Konsultacje te odbywać się będą w dniu zgłoszenia, w miejscu …………………………………………..,
po wcześniejszym telefonicznym ( nr tel. ………………………………………… ) uzgodnieniu godziny
konsultacji.
b) konsultacje w przypadku pogorszenia stanu zdrowia pacjenta hospitalizowanego odbywać się będą
w dniach poniedziałek - piątek (za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy) w
godzinach 8:00 do 15:00.
Konsultacje te odbywać się będą w dniu zgłoszenia, w miejscu …………………………………..……..,
po wcześniejszym telefonicznym (nr tel. …………………………………….. ) uzgodnieniu godziny
konsultacji.
3. Konsultacje prowadzone będą w gabinecie wskazanym przez Przyjmującego zamówienie. Na
terenie Krakowa koszty transportu pacjenta do i z gabinetu pokrywa Udzielający zamówienie. Jeśli
gabinet, w którym będą prowadzone badania zlokalizowany jest poza terenem miasta Krakowa
koszty transportu pacjenta do i z gabinetu ponosi Przyjmujący zamówienie.
4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do przekazania Udzielającemu zamówienia w terminie
do 10-tego następującego miesiąca rozliczenia finansowego z realizacji umowy za miesiąc poprzedni
w zakresie wykonanych świadczeń zdrowotnych z tytułu niniejszej umowy w postaci raportu
zawierającego następujące dane: imię i nazwisko pacjenta, PESEL, imię i nazwisko lekarza
kierującego, data wystawienia skierowania, data wykonania konsultacji, nazwa komórki
organizacyjnej, z której pacjent został skierowany..
C. Minimalna liczba osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych.
Co najmniej 1 lekarz posiadający specjalizację w zakresie kardiologii
D. Określenie rodzajów i sposobu kalkulacji należności, jaka udzielający zamówienie przekazuje
przyjmującemu zamówienie, oraz sposób i zasady rozliczeń.
1. Cena konsultacji obejmuje również koszty przeprowadzenia niezbędnych badań kardiologicznych i
badań laboratoryjnych wykonywanych w razie potrzeby i z ważnych powodów na podstawie
zlecenia lekarza konsultującego niezbędnych do postawienia diagnozy w trakcie konsultacji.
2. Rozliczenie pomiędzy stronami umowy następować będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn
faktycznej ilości udzielonych konsultacji i ceny jednostkowej podanej w ofercie. Faktura za dany
miesiąc wystawiona będzie nie później niż do 10-go dnia następnego miesiąca. Podstawą wystawienia
faktury będzie raport, o którym mowa w Części B ust 4.
……………………………… Podpis Oferenta