Sluza Rus Mala

Komentarze

Transkrypt

Sluza Rus Mala
Tadeusz Zarucki
12-100 Szczytno, Lipowiec 9 0 601 448 958 tel/fax 89 621 00 86
NIP 739 – 103 – 86 – 99 Regon 510336060
e-mail [email protected] www.geoservis.pl
Konto: Kredyt Bank S.A. II oddział Olsztyn 46 1500 1562 1215 6000 6492 0000
Lipowiec, dn. 28.06.2010 r.
OPINIA GEOTECHNICZNA
z badań podłoża gruntowego
Przebudowa Śluzy
MAŁA RUŚ
Gmina Ostróda
Projektowana przebudowa śluzy na Kanale Elbląskim
OPRACOWAŁ:
mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115
Zakład Geologiczny „GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki
12 – 100 Szczytno, Lipowiec 9 tel. 601 448 958 tel/fax 89 621 00 86
www.geoservis.pl
1
Opracowanie niniejsze stanowi własność Inwestora i może być udostępnione osobom trzecim za zgodą w/w firmy
1. Wstęp
Niniejszą Opinię Geotechniczną wykonano na zlecenie Biura Projektowo – Inżynierskiego
REDAN Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 69, 70-382 Szczecin. Jej celem jest rozpoznanie warunków
geotechnicznych gruntu w miejscu projektowanej przebudowy śluzy Mała Ruś w obrębie Mała
Ruś, Gmina Ostróda, powiat ostródzki, woj. warmińsko – mazurskie. Określenie warunków gruntowo-wodnych ma posłużyć dla wykonania projektu przebudowy w/w śluzy. Opracowanie sporządzono zgodnie z normą PN-B-02479.
2. Zakres prac
2.1. Prace geodezyjne
Wykonane wyrobiska wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych w dowiązaniu do
stałych elementów topograficznych w oparciu o mapę w skali 1:1000 – otrzymaną od Zleceniodawcy.
Rzędne wylotów otworów przyjęto na podstawie interpolacji rzutu warstwicowego – wartości
odczytano z mapy dokumentacyjnej.
2.2. Prace polowe
Roboty geotechniczne wykonano zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Prace polowe obejmowały wykonanie 4 otworów geotechnicznych. Otwory wykonano za pomocą wiertnicy mechanicznej MWG-6 do głębokości maksymalnej 12,0 m ppt.. Łącznie wykonano 44,0 metry odwiertu. Wykonano również dwa sondowania sondą dynamiczną DPH do głębokości maksymalnej
12,0 m ppt. Łącznie wykonano 22,0 m sondowań.
W trakcie wykonywania wierceń prowadzono pomiary przewiercanych warstw gruntów, badania
makroskopowe pobranych prób gruntów oraz pomiary poziomów wód gruntowych. Otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem.
2.3. Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
• mapę dokumentacyjną
Mapa ta została opracowana na odbitce kserograficznej otrzymanej od Zamawiającego. Na
mapie oznaczono wykonane wyrobiska. Mapę tą należy traktować jako „szkic”. Na przekrojach podano odległości pomiędzy otworami uzyskanymi w wyniku pomiarów wykonanych w
terenie (zał. Nr 1).
• Objaśnienie znaków i symboli użytych na przekroju geotechnicznym (zał. Nr 2).
• Przekroje geotechniczne (zał. Nr 3- 6).
Na przekroju oznaczono: rzędne wylotów otworów, rodzaje i stany gruntów, rzędne poziomów
wód gruntowych i podział na warstwy geotechniczne
• Kartę wykonanych sondowań DPH (zał. Nr 7-8).
• niniejsze opracowanie tekstowe dokumentacji
3. Położenie i rzeźba terenu
Śluza Ruś Mała usytuowana jest na Kanale Ostródzkim pomiędzy jeziorami Pauzeńskim, a Szeląg Wielki. Jest to obszar położony na terenie mezoregionu fizycznogeograficznego Pojezierza
Iławskiego. Teren ten został ukształtowany w wyniku ostatniego zlodowacenia. Krajobraz tworzą
tu malownicze wzgórza morenowe oraz niziny i doliny poprzecinane niewielkimi rzekami i licznymi potokami.
Zakład Geologiczny „GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki
12 – 100 Szczytno, Lipowiec 9 tel. 601 448 958 tel/fax 89 621 00 86
www.geoservis.pl
2
Opracowanie niniejsze stanowi własność Inwestora i może być udostępnione osobom trzecim za zgodą w/w firmy
Omawiany teren wznosi się na wysokość ok. 99,0 – 102,0 m n.p.m. – rzędna lustra wody kanału
poniżej śluzy – 96,5 m n.p.m., Lokalizację otworów geotechnicznych obrazuje załączona mapa
dokumentacyjna stanowiąca załącznik nr 1 do opracowania.
4. Budowa geologiczna
Jak wynika z przeprowadzonych prac polowych, w podłożu gruntowym panują złożone warunki
gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporządzeniu MSWiA z 24.09.1998 r. - Dz. U. nr 126,
poz. 839).
W podłożu do głębokości wykonanych wierceń (12,0 m ppt ) udokumentowano utwory czwartorzędowe wieku: holoceńskiego i plejstoceńskiego.
Holocen to występująca warstwa gruntów humusowych zbudowanych głównie z piasków próchnicznych i gleby. Miąższość tej warstwy wyniosła do 0,3 m ppt. Poniżej warstwy humusu nawiercono holoceńskie fluwialne piaski drobne i średnie, a także warstwę gruntów organicznych sedymentacji bagiennej – torf. Spąg tej serii osadów sięga głębokości 7,2 m ppt.
Plejstocen reprezentowany jest przez wilgotne fluwioglacjalne grunty sypkie wykształcone jako
piaski drobne oraz piaski średnie. Utwory sypkie występują w stanie średnio zagęszczonym.
Na załączonych przekrojach geotechnicznych podano schematyczne zaleganie poszczególnych
warstw geologicznych wraz z podziałem geotechnicznym.
5. Stosunki wodne
W wyniku przeprowadzonych prac polowych do głębokości wykonanych badań udokumentowano występowanie wody gruntowej nasączającej utwory sypkie. Wody gruntowe posiadają swobodne lustro stabilizujące się na głębokości ca 1,5 – 4,4 m ppt. Lustro wód gruntowych ma ścisły
związek z wahaniami lustra wód kanału Elbląskiego oraz pobliskich zbiorników wodnych. Nie
wyklucza się występowania wahań lustra wody gruntowej szczególnie w mokrych porach roku
(wiosna, jesień) oraz podczas intensywnych lub długotrwałych opadach atmosferycznych.
6. Charakterystyka geotechniczna podłoża
W podłożu omawianego terenu poniżej warstwy gruntów humusowych oraz osadów holoceńskich
zalegają grunty o jednolitej genezie różniące się litologią oraz parametrami geotechnicznych. W
udokumentowanym podłożu gruntowym wydzielono trzy warstwy geotechniczne. Z podziału
geotechnicznego wyłączono utwory humusowe jako grunt nie budowlany.
Wartości parametrów geotechnicznych dla wydzielonych warstw przyjęto zgodnie z normą PN81/B-03020 w korelacji ze stopniem zagęszczenia (ID) dla gruntów sypkich. Cechy wiodące określono makroskopowo w badaniach polowych. Dodatkowo w celu ustalenia stopnia zagęszczenia
gruntów sypkich wykonano sondowanie dynamiczne – sonda DPH. Wartości parametrów geotechnicznych podane poniżej należy traktować jako ustalone metodą „A” wg PN-81/B-03020.
Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych:
warstwa I -
to organiczne utwory słabonośne – torf. Grunty te charakteryzują
się dużą ściśliwością i niskimi oporami na ścinanie. Na podstawie doświadczenia regionalnego można przyjąć dla nich
τfmax = 0,030 Mpa.
Zakład Geologiczny „GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki
12 – 100 Szczytno, Lipowiec 9 tel. 601 448 958 tel/fax 89 621 00 86
www.geoservis.pl
3
Opracowanie niniejsze stanowi własność Inwestora i może być udostępnione osobom trzecim za zgodą w/w firmy
warstwa IIa -
fluwialne wilgotne i nawodnione piaski humusowe oraz piaski
drobne w stanie luźnym dla których przyjęto uogólniony stopień
zagęszczenia w wysokości ID = 0,35 oraz wn = 16 %,
γ = 17,5 [kN/m3] - wilgotne, wn = 24 %, γ = 19,0 [kN/m3] - nawodnione, φu(n) = 29,70, E0(n) = 34 772 [kPa]..
to nawodnione osady piaszczyste zbudowane z piasków drobnych i średnich. Dla piasków tych przyjęto uogólniony stopień
zagęszczenia w wysokości ID = 0,45 oraz wn = 24 % , γ = 19,0
[kN/m3], φu(n) = 30,20 , E0(n) = 42 100 [kPa].
warstwa IIb -
Do obliczeń należy przyjmować współczynnik γm = 1 ± 0,1 obniżający
wartość parametru geotechnicznego.
.
7. Wnioski geotechniczne
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
Gruntami słabonośnymi na badanym terenie są grunty humusowe oraz holoceńskie osady
sypkie i organiczne ujęte w warstwy nr I i IIa.
W głębszym podłożu udokumentowano nośne grunty mineralne przynależne do
warstw IIb
Z racji złożonej budowy geologicznej - głębokiego zalegania gruntów organicznych celowe jest projektowanie posadowienia pośredniego – pale, studnie itp.
Przedstawiony obraz warunków wodnych z okresu wierceń ulega okresowym zmianom w
zależności od pór roku i nasilenia opadów atmosferycznych. Ustalenie wielkości i charakteru tych zmian wykracza poza zakres niniejszego opracowania i jest możliwe jedynie na
podstawie długotrwałych obserwacji piezometrycznych.
Głębokość przemarzania gruntu w miejscowości Mała Ruś wynosi hz = 1,0 m ppt, wg
normy PN-81/B-03020
OPRACOWAŁ:
mgr Tadeusz Zarucki
upr. geol. VII kat. Nr 1055
CERTIFICATE
Polish Commitee of Geotechnics
Nr 115
Zakład Geologiczny „GEOSERVIS” Tadeusz Zarucki
12 – 100 Szczytno, Lipowiec 9 tel. 601 448 958 tel/fax 89 621 00 86
www.geoservis.pl
4
Opracowanie niniejsze stanowi własność Inwestora i może być udostępnione osobom trzecim za zgodą w/w firmy

Podobne dokumenty