Auto dla Ośrodka

Transkrypt

Auto dla Ośrodka
rozmaitoœci
Specjalny Oœrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie obchodzi³
2 czerwca 2006 roku Œwiêto Szko³y
i Dzieñ Dziecka. Z tej okazji placówka zmieni³a siê w bajecznie kolorow¹ ³¹kê. Na œcianach „wyros³y” kolorowe kwiaty, a boisko przyozdobi³y
wykonane przez uczniów ilustracje.
7
Auto dla Oœrodka
R
ozpoczêcie zabawy poprzedzi³o przekazanie na rzecz
Oœrodka samochodu dostawczego VW caddy. Auto z inicjatywy
Rotary Club przekaza³a Kompania
Piwowarska, w imieniu, której wyst¹pi³ Andrzej Majchrzak, prezydent
Rotary Club. W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczy³ te¿ starosta Powiatu Poznañskiego Jan Grabkowski oraz Zofia Springer, burmistrz Mosiny. Obecni byli tak¿e: ks.
proboszcz Edward Majka oraz Ewa
Zakrzewisz, przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty. Czêœæ oficjaln¹ zakoñczy³o wyst¹pienie Dyrektora SOSW
pani Bo¿eny Mazur, która podziêkowa³a darczyñcom oraz z³o¿y³a serdeczne ¿yczenia wszystkim dzieciom,
podkreœlaj¹c, ¿e dla nich poœwiêcona
jest dzisiejsza uroczystoϾ.
Po czêœci oficjalnej uczniowie, rodzice oraz goœcie zaproszeni zostali do
specjalnie przygotowanych sal szkolnych. Tam podziwiaæ mo¿na by³o miêdzy innymi prace dzieci wykonane na
warsztatach artystycznych, modelarskich oraz na zajêciach wychowawczych w internacie. W pracowni komputerowej prezentowana by³a projekcja multimedialna dotycz¹ca nauki,
pracy oraz zajêæ dodatkowych prowadzonych w Oœrodku. Uczestnicy warsztatów konnych pokazywali akceso-
Andrzej Majchrzak, Prezydent Roraty Club Poznañ – Puszczykowo i Jan Grabkowski, Starosta Poznañski, „odpakowuj¹” prezent dla Oœrodka.
ria do konnej jazdy. Dla rodziców
i dzieci przygotowana zosta³a okolicznoœciowa Loteria, podczas której za
symboliczn¹ op³atê mo¿na by³o nabyæ
los i wygraæ atrakcyjne nagrody pozyskane od sponsorów. Zebrano kwotê
308 z³, która przeznaczona zostanie
na rzecz uczniów szko³y.
Uczestnicy uroczystoœci mieli okazjê zrobiæ sobie makija¿ twarzy oraz
weso³e, pami¹tkowe zdjêcie z makiet¹
klowna przygotowan¹ specjalnie na
ten dzieñ. Œwiêtuj¹c Dzieñ Dziecka
nie zapomniano tak¿e o drobnych
przyjemnoœciach. W trakcie trwania
imprezy rozdawano s³odycze i napoje
zakupione specjalnie na ten cel. Naj-
wiêcej radoœci wnios³y lubiane przez
dzieci wystêpy artystyczne. M³odzi
wykonawcy zaprezentowali przedstawienie teatralne „Przebudzenie” oraz
tyrolsk¹ bajkê o olbrzymce, œpiewali
piosenki i recytowali wiersze. Specjal-
Zabawa by³a na 102!
Podopieczni Oœrodka wystawili przedstawienie pt. „Przebudzenie”
nie dla dzieci i rodziców Ks. Proboszcz
Edward Majka zaprezentowa³ m¹dr¹
i przyjazn¹ interpretacjê bajki „O ciep³ym i puchatym”. Ca³¹ imprezê profesjonalnie i serdecznie poprowadzi³
wieloletni przyjaciel szko³y p. Andrzej
Kasprzyk. Na zakoñczenie imprezy
dzieci, rodzice oraz nauczyciele bawili
siê œpiewaj¹c i tañcz¹c w gor¹cych
rytmach muzyki dyskotekowej.
Marzena Szczerbal i Danuta Surdyk

Podobne dokumenty