og³oszenie 15_2015 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta

Transkrypt

og³oszenie 15_2015 - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta
OGŁOSZENIE NR 15/2015
PREZYDENT MIASTA JELENIEJ GÓRY
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaŜ nieruchomości gruntowych niezabudowanych, połoŜonych
w Jeleniej Górze, który odbędzie się w dniu
4 marca 2015 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra przy
ul. Sudeckiej nr 29 – I piętro, sala nr 13.
SPRZEDAś
NIERUCHOMOŚCI W
VIII
PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM:
1. ul. śABIA
Nieruchomość niezabudowana połoŜona w granicach działki nr 397/1 o powierzchni 0.0988 ha, obręb
Sobieszów II, AM-15, księga wieczysta nr JG1J/00064872/7:
Cena wywoławcza
- 57.000,00 zł
Wadium
- 5.700,00 zł
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Opis: nieruchomość połoŜona w Sobieszowie, na obszarze pomiędzy ulicą Łazienkowską a ulica śabią,
w sąsiedztwie dawnego basenu oraz Bursy Szkolnej nr 4, w odległości około 100-150 m od ulicy
Cieplickiej, w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe, komunikacji miejskiej. W pobliŜu
znajdują się stawy hodowlane, nowe osiedle mieszkaniowe, dalej Karkonoski Park Narodowy i Zamek
Chojnik.
Dojazd do nieruchomości z ulicy śabiej, a następnie przez działkę nr 449/1, która zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze stanowi drogę
wewnętrzną, pieszo-jezdną. Działka nr 449/1 ograniczona jest bramą wjazdową od strony ulicy śabiej
oraz ogrodzeniem od strony nieruchomości, uniemoŜliwiając do niej bezpośredni dostęp. Płot ten stanowi
część ogrodzenia dawnego basenu, połoŜonego w granicach działki nr 449/2.
Teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami krzewów. Podstawowa infrastruktura techniczna
zlokalizowana w ulicy śabiej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze” nieruchomość połoŜona jest na obszarze oznaczonym
symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ ww. nieruchomości odbył się w następujących
terminach: 09.08.2013 r., 30.10.2013 r., 24.01.2014 r., 21.05.2014 r., 16.07.2014 r., 12.09.2014 r.,
03.12.2014 r.
2. ul. śABIA
Nieruchomość niezabudowana połoŜona w granicach działki nr 397/2 o powierzchni 0.0955 ha, obręb
Sobieszów II, AM-15, księga wieczysta nr JG1J/00064872/7:
Cena wywoławcza
- 47.000,00 zł
Wadium
- 4.700,00 zł
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Opis: nieruchomość połoŜona w Sobieszowie, na obszarze pomiędzy ulicą Łazienkowską a ulica śabią,
w sąsiedztwie dawnego basenu oraz Bursy Szkolnej nr 4, w odległości około 100-150 m od ulicy
Cieplickiej, w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe, komunikacji miejskiej. W pobliŜu
znajdują się stawy hodowlane, nowe osiedle mieszkaniowe, dalej Karkonoski Park Narodowy i Zamek
Chojnik.
Dojazd do nieruchomości z ulicy śabiej, a następnie przez działkę nr 449/1, która zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze stanowi drogę
wewnętrzną, pieszo-jezdną. Działka nr 449/1 ograniczona jest bramą wjazdową od strony ulicy śabiej
-2oraz ogrodzeniem od strony nieruchomości, uniemoŜliwiając do niej bezpośredni dostęp. Płot ten stanowi
część ogrodzenia dawnego basenu, połoŜonego w granicach działki nr 449/2.
Teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami krzewów. Podstawowa infrastruktura techniczna
zlokalizowana w ulicy śabiej.
Działka obciąŜona przebiegiem kanalizacji sanitarnej ks150. Zgodnie z opinią Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze jest to prawdopodobnie element
starego systemu odprowadzania wód opadowych (przelewy z szamb do kanalizacji deszczowej). W chwili
obecnej odbiór ścieków bytowych z budynków, do których przewody te były podłączone zapewnia
system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w ulicy Cieplickiej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze” nieruchomość połoŜona jest na obszarze oznaczonym
symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ ww. nieruchomości odbył się w następujących
terminach: 09.08.2013 r., 30.10.2013 r., 24.01.2014 r., 21.05.2014 r., 16.07.2014 r., 12.09.2014 r.,
03.12.2015 r.
3. ul. śABIA
Nieruchomość niezabudowana połoŜona w granicach działki nr 397/3 o powierzchni 0.0939 ha, obręb
Sobieszów II, AM-15, księga wieczysta nr JG1J/00064872/7:
Cena wywoławcza
- 47.000,00 zł
Wadium
- 4.700,00 zł
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Opis: nieruchomość połoŜona w Sobieszowie, na obszarze pomiędzy ulicą Łazienkowską a ulica śabią,
w sąsiedztwie dawnego basenu oraz Bursy Szkolnej nr 4, w odległości około 100-150 m od ulicy
Cieplickiej, w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe, komunikacji miejskiej. W pobliŜu
znajdują się stawy hodowlane, nowe osiedle mieszkaniowe, dalej Karkonoski Park Narodowy i Zamek
Chojnik.
Dojazd do nieruchomości z ulicy śabiej, a następnie przez działkę nr 449/1, która zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze stanowi drogę
wewnętrzną, pieszo-jezdną. Działka nr 449/1 ograniczona jest bramą wjazdową od strony ulicy śabiej
oraz ogrodzeniem od strony nieruchomości, uniemoŜliwiając do niej bezpośredni dostęp. Płot ten stanowi
część ogrodzenia dawnego basenu, połoŜonego w granicach działki nr 449/2.
Teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami krzewów. Podstawowa infrastruktura techniczna
zlokalizowana w ulicy śabiej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze” nieruchomość połoŜona jest na obszarze oznaczonym
symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ ww. nieruchomości odbył się w następujących
terminach: 09.08.2013 r., 30.10.2013 r., 24.01.2014 r., 21.05.2014 r., 16.07.2014 r., 12.09.2014 r.,
03.12.2015 r.
4. ul. śABIA
Nieruchomość niezabudowana połoŜona w granicach działki nr 397/4 o powierzchni 0.1042 ha, obręb
Sobieszów II, AM-15, księga wieczysta nr JG1J/00064872/7:
Cena wywoławcza
- 52.000,00 zł
Wadium
- 5.200,00 zł
Do wylicytowanej ceny gruntu doliczony zostanie 23% podatek VAT.
Opis: nieruchomość połoŜona w Sobieszowie, na obszarze pomiędzy ulicą Łazienkowską a ulica śabią,
w sąsiedztwie dawnego basenu oraz Bursy Szkolnej nr 4, w odległości około 100-150 m od ulicy
-3Cieplickiej, w ciągu której znajdują się obiekty handlowe, usługowe, komunikacji miejskiej. W pobliŜu
znajdują się stawy hodowlane, nowe osiedle mieszkaniowe, dalej Karkonoski Park Narodowy i Zamek
Chojnik.
Dojazd do nieruchomości z ulicy śabiej, a następnie przez działkę nr 449/1, która zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze stanowi drogę
wewnętrzną, pieszo-jezdną. Działka nr 449/1 ograniczona jest bramą wjazdową od strony ulicy śabiej
oraz ogrodzeniem od strony nieruchomości, uniemoŜliwiając do niej bezpośredni dostęp. Płot ten stanowi
część ogrodzenia dawnego basenu, połoŜonego w granicach działki nr 449/2.
Teren niezagospodarowany, porośnięty samosiejkami krzewów. Podstawowa infrastruktura techniczna
zlokalizowana w ulicy śabiej.
Działka obciąŜona przebiegiem kanalizacji sanitarnej ks150. Zgodnie z opinią Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o. z/s w Jeleniej Górze jest to prawdopodobnie element
starego systemu odprowadzania wód opadowych (przelewy z szamb do kanalizacji deszczowej). W chwili
obecnej odbiór ścieków bytowych z budynków, do których przewody te były podłączone zapewnia
system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w ulicy Cieplickiej.
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: w „Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla jednostki Sobieszów w Jeleniej Górze” nieruchomość połoŜona jest na obszarze oznaczonym
symbolem U,MN,MW/ZP,KS.1.5, dla którego jako przeznaczenie podstawowe ustalono tereny zabudowy
usługowej, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.
Termin zagospodarowania nieruchomości: 5 lat.
Poprzednie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaŜ ww. nieruchomości odbył się w następujących
terminach: 09.08.2013 r., 30.10.2013 r., 24.01.2014 r., 21.05.2014 r., 16.07.2014 r., 12.09.2014 r.,
03.12.2014 r.
UWAGI:
Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem
przetargu!
Wadium w pieniądzu, w wyŜej określonej wysokości winno wpłynąć na konto depozytowe
Miasto Jelenia Góra – Bank MILENIUM S. A. I Oddział w Jeleniej Górze
nr 97 1160 2202 0000 0000 6011 5681 − ze wskazanym numerem ewidencyjnym
nieruchomości gruntowej – najpóźniej do dnia 26 lutego 2015 roku.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać:
- dokument toŜsamości,
- w przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej RP, które winno być przedłoŜone w Wydziale Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, I piętro – pokój nr 111, najpóźniej
w terminie do dnia 26 lutego 2015 roku.
- w przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów nie posiadających osobowości prawnej
a podlegających rejestracji – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego bądź aktualna informacja
z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa osób
reprezentujących podmiot lub aktualny , które winny być przedłoŜone w Wydziale Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, I piętro – pokój nr 111,
najpóźniej w terminie do dnia 26 lutego 2015 roku.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga
formy pisemnej i winno być przedłoŜone w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2/3, I piętro – pokój nr 111, najpóźniej do dnia 26 lutego 2015 roku.
Osoby, które nie dostarczą dokumentów w terminie do dnia 26 lutego 2015 roku, nie zostaną
dopuszczone do uczestnictwa w przetargu.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców moŜe nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji, jeŜeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
-4o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2014 r., poz. 1380). Nabywca zobowiązany
jest do ustalenia, we własnym zakresie, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu
wymaga zezwolenia, o którym mowa powyŜej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny
nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadia zwraca się niezwłocznie, po
pisemnej dyspozycji wpłacającego. Wypłata wadium nastąpi na wskazane konto.
Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100% wylicytowanej
ceny za nabycie gruntu na własność + 23% VAT oraz kaucji w przypadku wyboru tej formy jako
zabezpieczenia terminu zabudowy nieruchomości w terminie do dnia 19 marca 2015 roku.
Umowa w formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niŜ do dnia 24 marca 2015 r.
Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego ponosi nabywca
nieruchomości.
Nie wpłacenie w terminie uzupełnienia ww. wpłat za nabywaną nieruchomość oraz kaucji (w przypadku
wyboru tej formy jako zabezpieczenia terminu zabudowy nieruchomości) lub nie zawarcie umowy
w formie aktu notarialnego w podanym terminie, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.
Nabywca nieruchomości gruntowej zobowiązany jest do jej zagospodarowania w terminie pięciu (5)
lat, co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Termin ten biegnie od dnia
zawarcia umowy sprzedaŜy nieruchomości (akt notarialny) i obowiązuje następców prawnych.
Po wybudowaniu budynku zgodnie z przeznaczeniem, nabywca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu
do uŜytkowania we właściwym Urzędzie.
W razie niedotrzymania wyŜej określonego terminu zagospodarowania, nabywca zobowiązany jest do
zapłaty Gminie Jelenia Góra kar umownych. Wysokość kar umownych w kaŜdym roku opóźnienia
zagospodarowania nieruchomości wynosi 10% wylicytowanej ceny nabycia prawa własności
nieruchomości. Obowiązek zapłaty kar umownych powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu,
w którym bezskutecznie upłynął termin zagospodarowania nieruchomości. W przypadku
zagospodarowania nieruchomości w trakcie danego roku, jednakŜe po upływie terminu
zagospodarowania nieruchomości, kara umowna naliczona będzie proporcjonalnie do okresu, w jakim
nieruchomość pozostawała niezagospodarowana. Kary umowne wnosi się w terminie 14 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.
Zapłata kar umownych zabezpieczona zostanie poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki do
kwoty 20% wylicytowanej ceny nabycia prawa własności nieruchomości lub wpłatę kaucji na konto
Urzędu w wysokości 20% wylicytowanej ceny nieruchomości, którą to formę nabywca określi po
zakończeniu licytacji, przed podpisaniem protokołu z przetargu.
W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Jelenia Góra, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kary
umownej, nabywca poddaje się rygorom egzekucji na podstawie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania
cywilnego do kwoty 20% wylicytowanej ceny nieruchomości na rzecz Gminy Jelenia Góra.
W przypadku wyboru wpłaty kaucji jako formy zabezpieczenia terminu realizacji zagospodarowania
nieruchomości stanowiącej przedmiot niniejszego ogłoszenia; w pierwszym roku po bezskutecznym
upływie terminu jej zagospodarowania następuje przepadek 50% kwoty kaucji na rzecz Miasta (co
stanowi 10% ceny nabycia nieruchomości), a w drugim roku kolejne 50% kwoty kaucji.
Zwrot kaucji nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była
ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości. Zwrot kaucji
nastąpi z chwilą zagospodarowania nieruchomości, w sposób o którym mowa powyŜej, w terminie
określonym w umowie sprzedaŜy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej
potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą.
Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.
Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia
z dysponentami sieci i obciąŜa całkowicie nabywcę nieruchomości. Istniejące na nieruchomości
-5urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej mogą być wykorzystywane przez nabywcę tylko
i wyłącznie na warunkach określonych przez dysponenta tych urządzeń.
W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją
zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązany jest do ich przełoŜenia własnym kosztem i staraniem
w uzgodnieniu z jednostkami branŜowymi i właścicielami sieci.
Istniejący na działce drzewostan podlega ochronie, a inwestor, który uzyska zezwolenie na usunięcie
drzew lub krzewów, bezwzględnie kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości, ponosi opłaty
z tym związanie. Zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.), usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości moŜe nastąpić po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Szczegółowe informacje moŜna uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut.
Urzędu Miasta.
Po nabyciu nieruchomości nabywca zobowiązany jest do złoŜenia w Wydziale Finansowym Urzędu
Miasta Jelenia Góra deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.
Prezydent Miasta moŜe odwołać przetarg jedynie z waŜnych powodów, niezwłocznie podając informację
o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta
Jelenia Góra oraz ogłoszeniu w prasie podając przyczynę odwołania przetargu
Niniejsze ogłoszenie zamieszczone jest na stronie internetowej nieruchomosci.jeleniagora.pl
i www.jeleniagora.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jelenia Góra.
Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości moŜna uzyskać w:
- Pokoju nr 111 Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul.
Ptasiej nr 2-3, 1-sze piętro lub telefonicznie pod nr 75/ 75-46-304, fax. 75/ 75-46-203.
Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz
rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490).
W 6-tygodniowych terminach wyznaczonych obwieszczeniami Prezydenta Miasta Jeleniej Góry
w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które to objęte są niniejszym
ogłoszeniem, nie wpłynęły Ŝadne wnioski od osób, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na
podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm./.
Z up. Prezydenta Miasta
Jeleniej Góry
Mirosława Dzika
Zastępca Prezydenta Miasta
Jelenia Góra, dnia 27 stycznia 2015 roku.