Uchwała Nr XXX/185/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

Transkrypt

Uchwała Nr XXX/185/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin, dnia 12 sierpnia 2014 r.
Elektronicznie podpisany przez:
Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
Poz. 2780
Data: 2014-08-12 15:27:25
UCHWAŁA NR XXX/185/2014
RADY GMINY SIENNICA RÓŻANA
z dnia 13 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół
w Siennicy Różanej
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40.ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.) oraz art. 14 ust.5 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256.poz.2572 z późn.) zm. – Rada Gminy Uchwala co następuje:
§ 1. Punkt Przedszkolny w Zespole Szkół w Siennicy Różanej zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00.
§ 2. 1. Ustala się opłatę za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń udzielanych przez Punkt
Przedszkolny w Zespole Szkół w Siennicy Różanej w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w § 1 ,
w wysokości 1,00 zł ( słownie: jeden złoty) za każdą godzinę świadczeń.
2. Świadczenia przekraczające wymiar zajęć określony w § 1 obejmują:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój umysłowy dziecka,
2) gry i zabawy badawcze rozwijające u dziecka zainteresowanie otaczającym światem,
3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dziecka,
4) gry i zabawy wspomagające rozwój ruchowy dziecka,
5) gry i zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
§ 3. Szczegółowy zakres świadczeń oraz zasady odpłatności , o których mowa w § 2 określa umowa
cywilnoprawna zawarta pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół , a rodzicami(opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica Różana.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego
–2–
Poz. 2780
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Gminy
Waldemar Nowosad