Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz

Transkrypt

Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz
Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz
płatności w ramach PO IiŚ 2014-2020
ZATWIERDZAM
-//Witold Słowik
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Rozwoju
Warszawa, dnia 16 listopada 2016 r.
Spis treści
Rozdział 1 – Podstawy prawne ............................................................................................................... 3
Podrozdział 1.1 – Podstawa wydania zaleceń .................................................................................... 3
Podrozdział 1.2 – Najważniejsze akty prawne i dokumenty................................................................ 3
Rozdział 2 – Zakres regulacji .................................................................................................................. 4
Rozdział 3 – Skróty i terminy ................................................................................................................... 5
Rozdział 4 – Założenia procesu certyfikacji ............................................................................................ 5
Rozdział 5 – Deklaracje wydatków .......................................................................................................... 8
Rozdział 6 – Procedura składania wersji papierowej deklaracji wydatków ........................................... 10
Rozdział 7 – Roczne zestawienie wydatków ......................................................................................... 10
Rozdział 8 – Rejestr kwot wycofanych i odzyskanych .......................................................................... 11
Rozdział 9 – Prognozy płatności ........................................................................................................... 12
Podrozdział 9.1 – Przygotowanie prognoz płatności ......................................................................... 12
Podrozdział 9.2 – Harmonogram płatności ....................................................................................... 12
Załączniki ............................................................................................................................................... 13
Rozdział 1 – Podstawy prawne
Podrozdział 1.1 – Podstawa wydania zaleceń
Zgodnie z art. 125 ust. 1 i 2c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 IZ odpowiada za zarządzanie programem operacyjnym zgodnie z zasadą
należytego
zarządzania
finansami
oraz
udostępnia
instytucjom
pośredniczącym
i wdrażającym informacje, które są istotne odpowiednio dla wykonywania ich zadań
i wdrażania operacji.
Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz płatności w ramach PO IiŚ
2014-2020 wchodzą w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania przez właściwego
członka kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, wskazanej na stronie tytułowej.
Podrozdział 1.2 – Najważniejsze akty prawne i dokumenty
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Funduszu
Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz.UE L 347/320 z dnia
20 grudnia 2013 r.), zwane dalej rozporządzeniem ogólnym.
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 966/2012 z dnia
25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie
do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom)
nr 1605/2002 (Dz.Urz.UE L 298/1 z dnia 26 października 2012 r.).
3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi,
audytowymi i pośredniczącymi (Dz.Urz.UE L 286/1 z dnia 30 września 2014 r.).
4) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r.
ustanawiające
szczegółowe
zasady
wykonania
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania
z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych
projektów, wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu
„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia”, deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii
audytowej i rocznego sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy
kosztów i korzyści, a także zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdań z wdrażania w ramach celu
„Europejska współpraca terytorialna” (Dz.Urz.UE L 38/1 z dnia 13 lutego 2015 r.).
5) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.2014.1146 j.t.),
zwana dalej ustawą wdrożeniową.
6) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.), zwana
dalej ustawą o finansach publicznych.
7) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie
warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania
wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1161).
8) Decyzja Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014 r. zatwierdzająca Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
9) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków certyfikacji oraz
przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach
programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r. zwane dalej
wytycznymi w zakresie warunków certyfikacji.
10) Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie gromadzenia i przekazywania
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.
11) Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla instytucji zaangażowanych w realizację
PO IiŚ 2014-2020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz
systemu rocznych rozliczeń z dnia 15 września 2016 r.
Rozdział 2 – Zakres regulacji
1)
Niniejsze Zalecenia przedstawiają proces deklarowania i certyfikacji wydatków
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w szczególności sposób
sporządzania i przekazywania deklaracji wydatków (na poziomie krajowym) i wniosków
o płatności okresowe (od IZ do KE), prognoz płatności oraz określają wzory
wymaganych dokumentów i formularzy.
2)
Zalecenia obowiązują Instytucję Zarządzającą, Instytucję Zarządzającą projektami
pomocy technicznej, Instytucje Pośredniczące i Instytucje Wdrażające zaangażowane
w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Rozdział 3 – Skróty i terminy
1) Użyte w niniejszych Zaleceniach skróty oznaczają:
a) IP – Instytucja Pośrednicząca,
b) IW – Instytucja Wdrażająca,
c) IZ – Instytucja Zarządzająca pełniąca funkcję IC POIiŚ (zadania te realizuje
jeden z wydziałów Departamentu Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie
Rozwoju),
d) IZ PT PO IiŚ– Instytucja Zarządzająca projektami pomocy technicznej PO IiŚ
(zadania
te
realizuje
jeden
z
wydziałów
Departamentu
Programów
Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju),
e) KE – Komisja Europejska,
f)
IKPC - Instytucja Koordynująca Proces Certyfikacji,
g) MR – Ministerstwo Rozwoju,
h) PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
2) Następujące terminy użyte w Zaleceniach oznaczają:
a) Zalecenia – Zalecenia w zakresie systemu deklarowania wydatków i prognoz
płatności w ramach POIiŚ 2014-2020,
b) SL2014 – aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego,
c) SRHD – aplikacja raportująca centralnego systemu teleinformatycznego,
d) rok obrachunkowy – okres obejmujący okres od 1 lipca roku n do 30 czerwca
roku n+1,
e) wniosek o płatność - wniosek o płatność beneficjenta.
Rozdział 4 – Założenia procesu certyfikacji
1) Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko pełni
funkcję Instytucji Certyfikującej, zgodnie z zapisami art. 9 ust. 2 pkt. 6 ustawy
wdrożeniowej.
2) System certyfikacji wydatków opiera się na modelu kaskadowym, tj. wnioski o płatność
beneficjentów stanowią podstawę do sporządzania przez IW deklaracji wydatków
przekazywanych do IP. IP na ich podstawie oraz zatwierdzonych przez siebie wniosków
o płatność beneficjenta projektu pomocy technicznej tworzy deklarację wydatków
i przekazuje ją do IZ. W przypadku braku IW, IP agreguje dane z wniosków o płatność
beneficjentów w deklarację wydatków i przekazuje ją do IZ1.
3) Schemat przekazywania wniosków o płatność beneficjentów oraz deklaracji wydatków
prezentuje Rys. 1.
4) IZ PT PO IiŚ otrzymuje do weryfikacji wnioski o płatność beneficjenta projektu pomocy
technicznej zawierające wydatki IP2. Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność
IZ PT PO IiŚ sporządza deklarację wydatków i przekazuje ją do IZ.
5) Dane w deklaracjach wydatków przekazywanych do IZ agregowane są na poziomie
priorytetu.
6) IZ weryfikuje otrzymane deklaracje wydatków zgodnie z wewnętrznymi procedurami. Po
akceptacji ww. dokumentów sporządza wniosek o płatność okresową/ostateczny wniosek
o płatność okresową od IZ do KE.
7) Deklaracje wydatków są sporządzane i przesyłane do właściwych instytucji wyłącznie
przy wykorzystaniu SL2014, z zastrzeżeniem pkt. 8. Dodatkowo do każdej deklaracji
wydatków przekazywane są załączniki w formie papierowej i elektronicznej, określone
w rozdziale 5.
8) W przypadku, gdy z powodów technicznych nie jest możliwe sporządzenie i przesłanie
deklaracji wydatków za pośrednictwem SL2014, właściwa instytucja postępuje zgodnie
z zapisami pkt. 3.4 rozdziału 3 wytycznych w zakresie warunków certyfikacji., tj. stosuje
procedurę postępowania w przypadku zgłoszenia awarii SL2014 przez Użytkowników
określoną w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków
gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
Właściwa instytucja zobowiązana jest do poinformowania instytucji nadrzędnej, jeżeli
w jej ocenie stwierdzone problemy mogą mieć potencjalny wpływ na proces certyfikacji,
w tym przede wszystkim, jeżeli powinien ulec zmianie termin przesyłania deklaracji
wydatków. Właściwa instytucja może złożyć deklarację wydatków w formie papierowej
zgodnie z zapisami rozdziału 6 Zaleceń.
1
Nie dotyczy Planów Działań Pomocy Technicznej w sektorze transportu, środowiska i energetyki na lata 2014-2016, w ramach
których wnioski o płatność IP składane do IZ PT PO IiŚ będą zawierały odpowiednio wydatki IW lub beneficjentów w tych
sektorach
2
Jak wyżej.
Rys. 1 Schemat przekazywania wniosków o płatność beneficjentów i deklaracji
wydatków w ramach PO IiŚ3
Komisja Europejska
EUR
Instytucja Zarządzająca
pełniąca funkcję IC
Instytucja Zarządzająca (PT
PO IiŚ)
PLN
Instytucja
Pośrednicząca
Wniosek o
płatność
do KE
PLN
Deklaracje
Instytucja Wdrażająca
PLN
Wnioski
o płatność
beneficjenta
3
LUB
Beneficjent
PLN
Schemat uproszczony w przypadku Planów Działań Pomocy Technicznej. Nie obejmuje wnioskowania o płatność od
IW/GDDKiA/PKP PLK S.A. do IP.
Rozdział 5 – Deklaracje wydatków
1) W deklaracji wydatków mogą zostać ujęte wydatki spełniające m.in. warunki
wymienione w art. 131 rozporządzenia nr 1303/2013, a w przypadku występowania
w projekcie pomocy publicznej mogą zostać przedstawione tylko te wydatki
kwalifikowalne oraz zaliczki, które zostały zrefundowane/wypłacone beneficjentowi.
W przypadku deklarowania wydatków i zaliczek dotyczących projektów objętych pomocą
publiczną, wypłata dofinansowania powinna nastąpić nie później, niż do dnia
akceptacji deklaracji przez osobę upoważnioną ze strony instytucji składającej
deklarację wydatków. Dodatkowo, deklarowane zaliczki dotyczące projektów objętych
pomocą publiczną nie mogą przekraczać 40% całkowitej kwoty pomocy, która ma
zostać udzielona beneficjentowi na dany projekt.
2) Deklaracja wydatków sporządzana jest odrębnie dla każdego funduszu. Kwoty wyrażone
są w złotych polskich (PLN).
3) Korygowania deklaracji wydatków dokonują, co do zasady, instytucje, które agregują
zatwierdzone wnioski o płatność w deklaracji wydatków, z zastrzeżeniem pkt. 3, rozdziału
8. Poprzez korygowanie należy rozumieć dodawanie lub usuwanie wniosków o płatność,
wypłaconych
zaliczek
podlegających
certyfikacji,
kwot
odzyskanych
oraz
kwot
wycofanych.
4) Instytucja weryfikująca deklarację wydatków może zwrócić się do instytucji składającej
deklarację wydatków o jej skorygowanie.
5) Na każdym poziomie weryfikacji ww. dokumentów, instytucja dokonująca weryfikacji
deklaracji wydatków może samodzielnie korygować wnioskowaną kwotę na zasadach
i w wysokościach, o których mowa w Zaleceniach Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla
instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 2014-2020 w zakresie procedur
kontrolnych,
korygowania
wydatków
oraz
systemu
rocznych
rozliczeń.
Dane
pomniejszenie dokonywane jest jednokrotnie.
6) Deklaracje wydatków należy składać do IZ najlepiej raz na miesiąc, ale nie rzadziej niż
raz na 3 miesiące, z uwzględnieniem pkt. 8. W celu realizacji kwartalnej prognozy
płatności, ostatnia deklaracja wydatków jest składana do IZ nie później niż do 18 dnia
ostatniego miesiąca kwartału. Terminy oraz częstotliwość składania deklaracji wydatków
od IW do IP określa IP.
7) Ostateczną deklarację wydatków za rok obrachunkowy , IP/IZ PT PO IiŚ składa w
terminie do 18 lipca kolejnego roku obrachunkowego i przed pierwszą deklaracją
wydatków za kolejny rok obrachunkowy. Ostateczna deklaracja wydatków obejmuje
wnioski o płatność utworzone do certyfikacji (zatwierdzone wydatki i wypłacone zaliczki)
oraz kwoty wprowadzone do rejestru obciążeń na projekcie najpóźniej do 30 czerwca
roku obrachunkowego. Instytucje mogą, jeżeli uznają to za konieczne, ująć powyższe
kwoty w deklaracjach wydatków składanych w kolejnych latach obrachunkowych.
Ostateczna deklaracja wydatków może być deklaracją, w której nie przewiduje się
żadnych wydatków, natomiast nie może być deklaracją ujemną.
8) Deklaracje wydatków są składane z częstotliwością wskazaną w pkt. 6 od momentu
złożenia pierwszej deklaracji.
9) IW/IP/IZ PT POIiŚ składają w formie elektronicznej wraz z każdą deklaracją wydatków
Rejestr Korekt i Nieprawidłowości zgodnie z zasadami określonymi w Zaleceniach
Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 20142020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych
rozliczeń oraz w formie papierowej wyciąg z Rejestru Korekt i Nieprawidłowości dla kwot
wycofanych/odzyskanych/wyłączonych objętych bieżącą deklaracją wydatków tylko dla
części tabeli (kolumny 20-35).
9a) IW/IP/IZ PT PO IiŚ informują przy każdej deklaracji wydatków także o uwzględnionych
korektach
dodatnich
oraz
wydatkach
tymczasowo
niekwalifikowalnych
poprzez
wyszczególnienie numeru wniosku o płatność, wartości i przyczyny uznania za daną
korektę dodatnią/wydatek tymczasowo niekwalifikowalny (np. w treści pisma lub
dodatkowego załącznika).
10) IW/IP realizujące priorytety z udziałem instrumentów finansowych wraz z każdą
deklaracją wydatków składają, w formie papierowej i elektronicznej, informację
o wydatkach kwalifikowalnych w deklarowanych wnioskach o płatność poniesionych
w ramach instrumentów finansowych według wzoru określonego w Załączniku 1c do
Zaleceń.
11) Deklaracja wydatków (w sytuacji opisanej w rozdziale 6) oraz elementy deklaracji
wydatków przekazywane w formie papierowej są podpisane przez osobę upoważnioną
na każdej stronie zgodnie z kartą wzorów podpisów, o której mowa w pkt. 12.
12) IW/IP/IZ PT POIiŚ wraz z pierwszą deklaracją wydatków składają kartę wzorów podpisów
osób upoważnionych do podpisywania deklaracji wydatków lub elementów deklaracji
wydatków przekazywanych w formie papierowej. Karta jest aktualizowana każdorazowo
przy zmianie osoby upoważnionej. Wzór karty wzorów podpisów określa Załącznik 2 do
Zaleceń.
13) Procedury określone w Instrukcjach Wykonawczych IW/IP/IZ PT PO IiŚ powinny
zapewnić, aby deklaracja wydatków została zaakceptowana przez osobę upoważnioną.
Akceptacja potwierdza, że obowiązki przewidziane w art. 125 ust 2 lit. e), ust. 4 lit. a), b),
c), d) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 zostały spełnione. Po dokonaniu tej akceptacji
następuje przesłanie deklaracji wydatków w SL2014 przez osobę posiadająca
odpowiednie uprawnienia w systemie. Możliwe jest, aby osoba upoważniona do
akceptacji deklaracji wydatków była jednocześnie osobą uprawnioną do jej przesłania
w SL2014, wówczas przesłanie przez nią deklaracji wydatków w SL2014 jest
równoznaczne z jej akceptacją.
14) Instytucja zatwierdzająca deklarację wydatków przesyła informację zwrotną do instytucji
składającej deklarację wydatków niezwłocznie po jej zatwierdzeniu. W przypadku
dokonania korekt w zatwierdzonej deklaracji wydatków, przekazywana jest informacja
o korektach wraz z podaniem ich przyczyny. Informacja może zostać przekazana na
piśmie lub drogą elektroniczną.
Rozdział 6 – Procedura składania wersji papierowej deklaracji wydatków
1) W przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w punkcie 8 rozdziału 4 Zaleceń, IP/IW/IZ PT
PO IiŚ może złożyć deklarację wydatków w formie papierowej za zgodą instytucji
nadrzędnej.
3) Deklaracja wydatków w formie papierowej składana jest zgodnie ze wzorem
zamieszczonym w Załączniku 14, 1a, 1b i 1c do Zaleceń.
2) IP może zebrać deklaracje wydatków od IW w podziale na działania.
3) Do deklaracji wydatków załącza się wszystkie wymagane załączniki zgodnie z zapisami
rozdziału 5 Zaleceń.
4) Deklaracje wydatków sporządzone i przesłane do instytucji nadrzędnej w formie
papierowej powinny zostać wprowadzone do SL2014 niezwłocznie po ustaniu awarii, nie
później niż przed złożeniem kolejnej deklaracji w SL2014.
Rozdział 7 – Roczne zestawienie wydatków
1) Roczne zestawienie wydatków nie jest oparte na modelu kaskadowym. Roczne
zestawienie wydatków tworzone jest przez IZ.
2) IP/IZ PT PO IiŚ składa wygenerowany z SRHD raport dotyczący należności
nieściągalnych5 na koniec roku obrachunkowego w terminie wskazanym przez IZ.
4
Instrukcja wypełniania jest zgodna z instrukcją wypełniania modułu Deklaracja wydatków w SL2014.
5
Kwoty, które nie mogą zostać odzyskane
3) IP/IZ PT PO IiŚ na prośbę IZ składa inne informacje i wyjaśnienia na potrzeby dokonania
rocznego zamknięcia programu, w tym informacje, o których mowa w rozdziale 8, pkt 4 i
5.
4) IZ w oparciu o posiadane informacje, w tym na skutek wyników audytów i kontroli, może
wyłączać dodatkowe kwoty wprowadzone do rejestru obciążeń na projekcie/ wnioski o
płatność z rocznego zestawienia wydatków. IZ informuje IP oraz IZ PT PO IiŚ o
wyłączeniach ww. kwot/ wniosków o płatność wraz z podaniem przyczyny, po
przekazaniu rocznego zestawienia wydatków do KE.
5) IZ informuje IP oraz IZ PT PO IiŚ o wnioskach o płatność końcową beneficjenta ujętych
w rocznym zestawieniu wydatków. IP oraz IZ PT PO IiŚ przekazują niniejszą informację
do IW lub bezpośrednio do beneficjenta celem właściwej realizacji obowiązku w zakresie
przechowywania dokumentów wynikającego z art. 140 ust. 1 akapit 2 rozporządzenia
(UE) 1303/2013."
6) Dodatkowe informacje na temat rozliczenia rocznego znajdują się w rozdziale V Zaleceń
Ministra Infrastruktury i Rozwoju dla instytucji zaangażowanych w realizację PO IiŚ 20142020 w zakresie procedur kontrolnych, korygowania wydatków oraz systemu rocznych
rozliczeń.
Rozdział 8 – Rejestr kwot wycofanych i odzyskanych
1) IW/IP/IZ PT PO IiŚ /IZ na bieżąco prowadzi rejestr kwot podlegających odzyskaniu lub
kwot wycofanych po anulowaniu całości lub części wkładu dla projektu z wyodrębnieniem
wkładu publicznego i dofinansowania, z uwzględnieniem zapisów pkt. 3 rozdziału 5.
2) IW/IP/IZ PT PO IiŚ /IZ w ramach rejestru wskazanego w pkt. 1 prowadzi w SL2014
rejestr odsetek od tych kwot w podziale na odsetki karne i umowne. Poprzez odsetki
umowne rozumie się odsetki naliczone za okres od dnia przekazania środków
beneficjentowi do dnia zwrotu przed upływem terminu określonego w art. 207 ust. 1
ustawy o finansach publicznych. Przez odsetki karne rozumie się odsetki naliczone za
okres po upływie ww. terminu do dnia dokonania zwrotu środków.
3) Kwoty wycofane dotyczące wydatków zadeklarowanych do KE w zamykanym roku
obrachunkowym, które nie zostały załączone do deklaracji wydatków zamykanego roku
obrachunkowego, a są wprowadzane do rejestru obciążeń na projekcie do momentu
zamknięcia roku obrachunkowego (tj. przesłania przez IZ do KE zestawienia wydatków
za zamykany rok obrachunkowy najpóźniej do 15 lutego nowego roku obrachunkowego),
nie są ujmowane w kolejnych deklaracjach wydatków dotyczących nowego roku
obrachunkowego. Ww. kwoty pomniejszają bezpośrednio roczne zestawienie wydatków
za zamykany rok obrachunkowy.
4) IP/IZ PT PO IiŚ składa wykaz kwot wycofanych dotyczących wydatków zadeklarowanych
do KE w zamykanym roku obrachunkowym, które nie zostały ujęte w deklaracjach
wydatków dotyczących nowego roku obrachunkowego, zgodnie z zapisami pkt. 3, w
terminie do 15 stycznia nowego roku obrachunkowego, w celu ich prawidłowego ujęcia w
zestawieniu wydatków przez IZ. Wykaz ma obejmować numer pomniejszanego wniosku
o płatność, kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz numer sprawy z rejestru obciążeń na
projekcie.
5) IP/IZ PT PO IiŚ niezwłocznie informują o każdej kwocie wprowadzonej do rejestru
obciążeń na projekcie dotyczącej zamykanego roku obrachunkowego po złożeniu
wykazu, o którym mowa w punkcie 4, do 15 lutego nowego roku obrachunkowego (tj. do
momentu przesłania przez IZ do KE zestawienia wydatków za zamykany rok
obrachunkowy). Informacja ma zawierać numer pomniejszanego wniosku o płatność,
kwotę wydatków kwalifikowalnych oraz numer sprawy.
Rozdział 9 – Prognozy płatności
Podrozdział 9.1 – Przygotowanie prognoz płatności
1)
Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie warunków certyfikacji, dane dotyczące
prognoz wydatków deklarowanych do KE, powinny zostać przekazane przez IZ do IKPC
w MR w terminie nie późniejszym niż 15 grudnia i 15 czerwca każdego roku. W związku
z tym IP oraz IZ PT PO IiŚ zobowiązane są do przekazywania do IZ prognoz płatności
nie później niż do dnia 5 grudnia/5 czerwca każdego roku oraz na prośbę IZ w terminach
przez nią wskazanych.
2)
IZ sporządza prognozy w oparciu o dane dostarczane przez IP oraz IZ PT PO IiŚ
zgodnie ze wzorami formularzy prognoz płatności stanowiącymi Załączniki nr 3-5, które
wypełniane są zgodnie z instrukcją zawartą w Załączniku nr 6 do Zaleceń.
Podrozdział 9.2 – Harmonogram płatności6
1)
IW/IP weryfikuje i zatwierdza harmonogramy płatności przygotowane przez Beneficjenta
w SL2014 w zakładce Harmonogram płatności.
2)
Częstotliwość składania/aktualizowania harmonogramu płatności przez Beneficjanta
określa umowa o dofinansowanie.
3)
Harmonogram
płatności
jest
wykorzystywany
przez
poszczególne
instytucje
do sporządzania i weryfikacji prognoz płatności kierowanych do KE, o których mowa
6
Nie dotyczy Pomocy Technicznej, w przypadku której harmonogramy płatności są ujęte we wniosku beneficjenta o płatność
w wytycznych w zakresie warunków certyfikacji, jak również kwartalnych prognoz
płatności, o których mowa w art. 192 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.
Załączniki
1. Wzór deklaracji wydatków
1a. Lista wniosków o płatność
1b. Zaliczki
1c. Tabela instrumentów finansowych
2. Karta wzorów podpisów
3. Tabela prognozy płatności
4. Szczegółowy
opis
dotyczący
kwot
prognozowanych
dla
projektów
pozakonkursowych, pomocy technicznej IW/GDDKiA/PKP PLK S.A. oraz dla
konkursów
5. Szczegółowy opis prognoz dotyczący instrumentów finansowych
6. Instrukcja wypełniania formularzy prognoz płatności