11_Spuśćcie rosę.musx

Komentarze

Transkrypt

11_Spuśćcie rosę.musx
SPUŚĆCIE ROSĘ
Msza „Rorate caeli”
&c
&
j
œ
j
œ
œ
W: Spuść - cie
ro
Wejście
ry.
A
&œ
Œ
œ
we - go.
&œ
œ
zie - mia
-
i
œ
zro
Œ
œ
-
dzi
Zba
œ
niech
-
wi - cie
wiłeś, Panie,
Chwała Ojcu
Jak było na początku,
piew midzylekcyjny
j
œ
2
&4 ‰
W:
j
œ
-
œ
J
Pod - nieś - cie
-
œ
sze,
‰
-
-
œ
w gó
j œj œj
œ
roz - stąp - cie
o - two - rzy
w
-
zie - mi
i
Sy
te - raz
j
œ
la.
œ
rę,
bra
œ
œ
się,
od
www.nuty.religijne.org
-
œ
-
œ
Two - jej,
no - wi,
za - wsze,
i
œ
œ
ród
Ja - ku
wi
Swię - te
wie - ków.
A
œ
-
się
œ œj ( œj) # œ
J
j
œ
wywiodłeś z niewoli
i Ducho
i na wieki
j j
œ œ
j œj œj j
œ
œ
j
œ œ œ œ ˙
œ
-
z desz - czem Spra - wie - dli
W
-
bio - sa, z gó
o - two - rzy zie - mia,
œ
j
œ ˙
œ
J
j j
œ œ œ
Œ
œ
&W
wa
nie
j j œ
œ œ
się
œ
œ
S: Pobłogosła
œ
sę,
j
j
œ œ Jœ œ œ
J
œ
&W
&
œ
o - bło - ki niech spu - szczą
Niech
Œ
œ
œ
œ
-
j j
œ œ œ
Œ
˙
œ
sł: liturg.
muz: ks. R. Rak
-
œ
œ
my,
szczy
œ
wiecz - ne
ba
mu,
men.
œ
-
˙
drzwi.
ty
SPUŚĆCIE ROSĘ
2
j
œ œ
&‰
œ
Niech wej - dzie
& œj
œ
chwa
-
œ
˙
œ
ły
Król,
chwa
˙
ły
Król.
W
S: Któż
godzien wstąpić na górę Pań
-
-
lub kto może stanąć na świętym
Człowiek rąk niewinnych i czy
j
œ
-
œ
œ
œ
S: Al - le - lu
-
ja!
&W
S: Zdrowaś, Maryjo,
&W
błogosławionaś Ty między
Przygotowanie darów
&W
W: Zdrowaś, Maryjo,
&W
błogosławionaś Ty między
-
œ
J
j
œ #œ
j
œ
j
œ
œ
go
ser
miej - scu
&W
Alleluja
,
œ
&W
j
&œ
-
œ
ste
-
j
œ
j œj œ
œ
œ
œ
na,
Pan
œ
-
j œj œ
œ
nie - wias - ta
mi.
j œj œ
œ
łas - ki
peł
-
j
œ
-
ja!
œ œ œ
z To
-
œ
-
ja!
œ
œ
œ
na,
Pan
z To
-
j
œ
œ
œ
bą,
œ
-
bą,
œ
œ
nie - wia - sta
www.nuty.religijne.org
ca.
œ
W: Al - le - lu
-
go?
œ
j j
œ œ œ
œ
-
-
œ
W: Al - le - lu
peł
œ
Je
j
œ
łas - ki
sk€,
mi
SPUŚĆCIE ROSĘ
j
œ œj œ
&W
i błogosła
&œ
wio - ny
o
œ
-
woc
ży - wo - ta Two - je
œ
Ma - ryja rzekła
Duch 5więty
Przeto i co się
œ
jakże się to stanie, skoro
i moc Najwyższego
Synem Bożym bę
-
-
komunia św.
œ
œ
W: O - to
Pan - na
j
&‰ œ œ
i
naz -
po
œ
œ
wą
I
-
œ #œ
œ
cznie
i
po - ro - dzi
Sy
j
œ œ œJ œ œ
Je
-
go
Em - ma
-
wiłeś, Panie,
Odnów teraz Boże
Czy nie tchniesz w nas no
j
œ
&W
wywiodłeś z niewoli
do reszty odwróć swoje
ażeby lud Twój rado
-
-
-
j
œ
-
nu
-
na
˙
el.
œ œj # œ
J
œ
zie - mi Two - jej,
nas i Zbaw - co,
- we - go ży - cia,
œ
ród
Ja - ku
za - gnie - wa
wał
się
w To
www.nuty.religijne.org
œ
œ
-
ła:
bie
dzi,
znam?
ni.
ne.
-
œ
mię
go.
œ
œ
œ
-
œ
œ
W
&W
S: Pobłogosła
-
-
œ
nio
na
Cie
na - ro
œ
œ
œ
œ
mę - ża
nie
Cię
o - sio
dzie
na - zwa
-
œ
j
(œ ) # œ
do
A
zstą - pi
z Cie - bie
&W
&œ
j œj œj œj
œ
œ
W
œ
S: A
-
3
œ
-
ba.
nie
bie.