Kto za wszelk¹ cenę i dlaczego chce sprzedać TK Telekom?

Transkrypt

Kto za wszelk¹ cenę i dlaczego chce sprzedać TK Telekom?
NSZZ Pracowników
Telekomunikacji Kolejowej
Kto za wszelk¹ cenê i dlaczego
chce sprzedaæ TK Telekom?
TK Telekom Sp. z o.o. – publiczny operator telekomunikacyjny, powsta³y pod
nazw¹ Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o.o. dziêki formalnemu wydzieleniu przez
komercjalizacjê sieci telekomunikacyjnej z Polskich Kolei Pañstwowych. W 2010
roku spó³ka zmieni³a nazwê na obecnie u¿ywan¹. W³aœcicielem 100 % udzia³ów w TK
Telekom jest PKP S.A.
Dziêki strukturze sieci optycznej wybudowa³a pierwsz¹ w Polsce instalacjê
DWDM dla Polskiego Internetu Optycznego. Otrzyma³a za ni¹ I Nagrodê od Ministra
Nauki, Przewodnicz¹cego Komitetu Badañ Naukowych. W 2001 spó³ka uruchomi³a
system transmisji œwiat³owodowej DWDM o przepustowoœci rzêdu n x 2,5 Gbit/s oraz
system SDH STM-16, który pozwoli³ na po³¹czenie Polski ze œwiatow¹ sieci¹
œwiat³owodow¹.
(informacja za wikipedia.org)
Szanowni deputowani, cz³onkowie sejmowej
Komisji Infrastruktury
Sytuacja, w której znalaz³a siê spó³ka TK Telekom i jej pracownicy stanowi dla nas - zjednoczonych
w sprawie organizacji zwi¹zkowych - problem najwy¿szej wagi.
Od momentu podjêcia dzia³añ dotycz¹cych restrukturyzacji PKP jesteœmy œwiadkami podejmowania
decyzji, które pozostaj¹ w sprzecznoœci z racjonalnym wykorzystaniem potencja³u naszej firmy.
Poczynaj¹c od zablokowanego w 2006 roku przez PKP S.A. wygranego przetargu na czêstotliwoœci
GSM 1800, który stawia³ nasz¹ firmê jako czwartego operatora sieci komórkowych w Polsce, koñcz¹c na
obecnych dzia³aniach w³aœciciela spó³ki, pozwalaj¹ jednoznacznie domniemywaæ, ¿e s¹ to dzia³ania
o pod³o¿u korupcyjnym.
Podjêty w 2011 roku proces prywatyzacji spó³ki TK Telekom sprowadza³ siê do znacznej redukcji
zatrudnienia, a w dalszej kolejnoœci wydzieleniem ze spó³ki podmiotów, które stanowi³y barierê przy
negocjacjach z potencjalnymi kontrahentami. Po wydzieleniu ze struktury TK Telekom spó³ek TK
Budownictwo i PKP Utrzymanie wartoœæ spó³ki TK Telekom spad³a, jednak nie na tyle, ile za ni¹ oferuje
tajemniczy kupiec, w domyœle - zagraniczna konkurencja na rynku telekomunikacyjnym
Kluczow¹ spraw¹ wobec planów prywatyzacji by³o podjêcie negocjacji z zarz¹dem spó³ki Paktu
Gwarancji Pracowniczych. Powo³any przy udziale przedstawicieli w³aœciciela zespó³ negocjacyjny,
nadzorowany przez mediatora wskazanego z listy ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej parafowa³
wypracowany pakt w dniu 9 grudnia 2014 roku. Natomiast 21 stycznia 2015 zarz¹d spó³ki wycofa³ siê z
podjêtych zobowi¹zañ stwierdzaj¹c, ¿e pakt gwarancji pracowniczych nie zostanie podpisany.
Czteromiesiêczne negocjacje, wraz z kosztami op³acenia mediatora i kancelarii prawnej zosta³y
zniweczone.
Ogromn¹ konsternacjê central zwi¹zkowych z TK Telekom inspirowan¹ przez jej pracowników budzi
zachowanie zarz¹du spó³ki, który wykazuj¹c brak dba³oœci o interes zarz¹dzanej spó³ki poddañczo
realizuje polecenia w³aœciciela nakierowane na wyprzeda¿ maj¹tku skarbu pañstwa za wszelk¹
cenê. Celem jest tylko pozyskanie œrodków na obs³ugê zad³u¿enia PKP S.A. A utrata nadzoru nad
jedynym z ostatnich polskich operatorów telekomunikacyjnych jest w tych dzia³aniach nic nie
znacz¹cym faktem.