UCHWAŁA NR XXIV/286/2005 z dnia 25 maja 2005r.

Transkrypt

UCHWAŁA NR XXIV/286/2005 z dnia 25 maja 2005r.
UCHWAŁA NR XXIV/286/2005
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 25 maja 2005r.
w sprawie przyjęcia informacji o działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za rok 2004.
Na podstawie art. 12 ust.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Przyjmuje się informację o działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Leczniczo – Opiekuńczego w Raciążku za rok 2004, stanowiącą załącznik
do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu
/-/Janusz Chmielewski
Załącznik do Uchwały Nr XXIV/286/2005
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.
z dnia 25 maja 2005r.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
LECZNICZO – OPIEKUŃCZEGO W RACIĄŻKU ZA 2004 ROK.
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo – Opiekuńczy w Raciążku jest
samodzielną powiatową jednostką organizacyjną , dla której organem
założycielskim jest Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.
Zakład prowadzi swoją działalność w oparciu o przepisy :
- Ustawy o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz.U. z 1991 r. Nr 91,poz.408
z późn. zm.)
- Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 1994 r. Nr 111,
poz.535 z późn. zm.)
- Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 210,poz.2135 z późn. zm.)
- Statutu Zakładu.
Zakład nasz udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych oraz opiekę i
rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi nie wymagających
hospitalizacji.
Ponadto Zakład zapewnia niezbędne badania diagnostyczne, leki i specyfiki
medyczne oraz środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne.
Mieszkańcy SP ZL-O w Raciążku w celu postawienia prawidłowej diagnozy i
leczenia mają wykonywane podstawowe i specjalistyczne badania laboratoryjne
krwi i moczu, badania plwociny na BK, posiewy oraz : RTG, EKG, USG,
EEG, EHO serca, tomograf komputerowy oraz badania endoskopowe.
Mieszkańcy Zakładu korzystają z porad lekarzy specjalistów takich jak :
psychiatra, neurolog, internista, kardiolog, ginekolog, chirurg, ortopeda, urolog,
dermatolog, okulista, onkolog, stomatolog, pulmonolog.
Mają też możliwość leczenia szpitalnego zachowawczego i operacyjnego w
oddziałach takich jak : chirurgiczny, ortopedyczny, onkologiczny, okulistyczny,
ginekologiczny, wewnętrzny.
Dysponujemy 203 miejscami. Na dzień 30.12.2004 r. przebywało 116 mężczyzn
i 87 kobiet, których przekrój wiekowy przedstawiał się :
- w wieku od 19 – 40 lat było 16 osób
- od 41 – 60 lat - 126 osób
- od 61 – 74 lat - 39 osób
- 75 lat i więcej - 22 osoby
Ze świadczeń emerytalno – rentowych korzystało 137 osób, zasiłki z pomocy
społecznej odbierało 40 osób a renty socjalne – 26 osób.
Ubezwłasnowolnionych ogółem było 36 osób w tym 30 – całkowicie.
Na podstawie postanowienia sądu przyjęto 6 osób.
W ciągu 2004 r. przyjęto do ZL-O ogółem 12 osób, zmarło w ciągu roku
10 osób.
Na koniec roku oczekiwało na przyjęcie do Zakładu 19 osób.
Mieszkańcy nasi zamieszkują w pokojach 1,2 i 3 osobowych z pełnym węzłem
sanitarnym przystosowanym również dla osób niepełnosprawnych.
Do dyspozycji mieszkańców znajdują się 3 windy osobowe, z których
korzystają nasi pensjonariusze oraz 2 samochody 6-cio i 9-cio osobowy
przystosowany do przewozu osób w pozycji leżącej.
W strukturze organizacyjnej Zakładu występują następujące jednostki i komórki
organizacyjne.
W dziale medycznym są 3 oddziały :
I - mieszany
II - żeński
III - męski
Pracownia psychologiczna.
Pracownie terapii zajęciowej : męska i żeńska.
Gabinet fizykoterapeutyczny i kinezyterapeutyczny.
Dział ekonomiczny.
Dział administracji, gospodarki i obsługi.
Do podstawowych zadań Zakładu należy :
Zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb
bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i wyznaniowych a w
szczególności :
- miejsca zamieszkania,
- wyżywienia,
- opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,
- karmienia, ubierania , mycia,
- terapii zajęciowej ( dla mężczyzn i dla kobiet ),
- spokoju i bezpieczeństwa na terenie Zakładu oraz opieki w czasie
zorganizowanych zajęć poza Zakładem.
Na koniec 2004 r. mieliśmy zatrudnionych ogółem 87 pracowników, w tym
6-ciu lekarzy tj. 3 psychiatrów, neurologa, internistę i stomatologa,
19 pielęgniarek, 2 psychologów, kapelana, 15 pracowników tzw. średniego
personelu medycznego i 15 pracowników niższego personelu medycznego.
Pozostali pracownicy to administracja i obsługa.
Zakład doposażony jest w niezbędny sprzęt zabiegowy i rehabilitacyjny taki jak
:
- UGUL tzn. Uniwersalny Gabinet Usprawnienia Leczniczego,
- Atlas, wioślarz, bieżnię elektryczną, stepper, rotor kończyn górnych i
dolnych,
- Ultraton, inhalator, laser, sollux, jonofor, magnetronic, pulsotronic,
terapuls, aquavibron czy aparat EKG.
Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego raz w roku
przeprowadzana jest kontrola sędziego obeznanego z problematyką ochrony
zdrowia psychicznego, wyznaczonego przez prezesa sądu okręgowego.
Przedmiotem takiej kontroli jest między innymi :
- prawidłowość dokumentacji medycznej,
- stosowania przymusu bezpośredniego
- zasadność pobytu w ZL-O
- przestrzeganie praw pacjenta
- warunki bytowe itp.
Ostatnia taka kontrola miała miejsce w miesiącu grudniu 2004 r.
Nie stwierdzono istotnych uchybień w działalności SP ZL-O.
Rok 2004 jest szóstym rokiem kontynuacji działalności w formie samodzielnego
zakładu, który pokrywa koszty i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta była z Kujawsko –
Pomorskim Oddziałem NFZ – przychody z tego tytułu wynosiły 70,47%
ogólnych przychodów tj. 3.003.396 zł. i były niższe w stosunku do 2003 roku o
24,42% tj. o 1.023.660 zł.
Pozostałe przychody to – odpłatność mieszkańców za pobyt – 22,1% tj. 946.644
zł., przychody za wyżywienie, opłaty za mieszkania i odsetki – 7,32%.
Ponieważ koszty ogólne były wyższe od przychodów za rok 2004 zamknął się
stratą w wysokości – 42.113 zł.. Strata pokryta została z funduszu zakładu.
Z zadań remontowo budowlanych dokonano docieplenia budynku oddziału„III”
wraz z tarasami i balkonami oraz zadaszeniem na kwotę 148.077 zł.
Z zadań inwestycyjnych i remontowo – budowlanych pozostało do
zrealizowania docieplenie łącznika zakładu oraz stropodachów wszystkich
budynków.
Zadanie to przewiduje się wykonać w bieżącym 2005 r.
Raciążek, dnia 16.05.2005 r.