Regulamin Czarnej Listy

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Czarnej Listy
Regulamin Czarnej Listy obowiązujący od dnia 05.01.2013
1
§I
Postanowienia wstępne
1.
Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz.
1204 z późn. zm., Zakra Corp s p. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, operator serwisu www.zakramini.pl (dalej „Operator”)
tworzy niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną (dalej „Regulamin” ).
2.
Usługodawcą usługi opisanej w Regulaminie jest spółka Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ulicy Dolina 5D/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Północ
Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352191,
NIP 781-18-46-036, Regon 301263583.
3.
Usługobiorcą jest każdy użytkownik korzystający z usługi opisanej w Regulaminie świadczonej przez Operatora,
będący jednocześnie zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu Zakra.pl, dzi ałający w charakterze Pożyczkodawcy.
4.
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zas tosowanie ma Regulamin serwisu www.zakramini.pl
5.
Jeżeli nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu, definicje w nim użyte mają znaczenie nad ane im przez
Regulamin serwisu www.zakramini.pl
§ II
Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną
Operator świadczy usługę polegającą na możliwości stworzenia przez Użytkownika listy Pożyczkobiorców, którzy
są dłużnikami Użytkownika i z którymi to Użytkownik nie chce zawrzeć w ramach serwisu www.zakramini.pl umowy
pożyczki. Usługa ta nosi nazwę Czarnej Listy.
§ III
Ograniczenie grona Usługobiorców
Usługobiorcą korzystającym z usługi opisanej w § II może być jedynie zarejestrowany i zweryfikowany Użytkownik
Serwisu www.zakramini.pl , występujący w chwili korzystania z usługi, w charakterze Pożyczkodawcy.
§ IV
Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
ZAMÓWIENIE USŁUGI
1.
Warunkiem zamówienia Usługi jest zalogowanie się Użytkownika w serwisie www.zakramini.pl a następnie wpisanie
w wyznaczonym miejscu w serwisie www.zakramini.pl danych identyfikujących Pożyczkobiorcę, z którym
to Użytkownik występując w charakterze Pożyczkodawcy nie chce zawrzeć umowy pożyczki, ze względu na istniejące
zaległości Pożyczkobiorcy u Użytkownika.
2.
Użytkownik ma prawo wprowadzenia dwóch z trzech zestawów danych, które mogą identyfikować Pożyczkobiorcę.
a)
b)
c)
PESEL i nazwisko
seria i numer dowodu osobistego i nazwisko
numer rachunku bankowego i nazwisko
przy czym nie należy łączyć danych z punktu 2a i 2b.
3.
Użytkownik nie wprowadza do systemu www.zakramini.pl żadnych innych danych, poza wymienionymi w pkt 2
niniejszego paragrafu. W szczególności Użytkownik nie wprowadza informacji o wysokości zadłużenia Pożyczkobio rcy
oraz jego danych adresowych.
UZYSKANIE INFORMACJI O POŻYCZKOBIORCY Z CZARNEJ LISTY
4.
Uzyskanie informacji przez Pożyczkodawcę o fakcie figurowania Pożyczkobiorcy na Czarnej Liście Pożyczkodawcy
jest możliwe tylko w chwili, gdy Pożyczkobiorca będzie miał wniosek o pożyczkę a Pożyczkodawca wyrazi wolę
zawarcia umowy pożyczki z Pożyczkobiorcą, poprzez złożenie oferty w tym wniosku.
5.
W przypadku opisanym w pkt. 4 niniejszego paragrafu, www.zakramini.pl wygeneruje dla Pożyczkodawcy informację
„Pożyczkobiorca widnieje na Twojej czarnej liście. Czy pomimo to chcesz złożyć ofertę?”
ZAKRA CORP sp. z o.o.
ul. Dolina 5D/5, 61-551 Poznań
infolinia: +48 801 044 524, fax: +48 22 620 45 69, e-mail: [email protected]
Regulamin Czarnej Listy obowiązujący od dnia 05.01.2013
2
6.
W przypadku, gdy Pożyczkobiorca występuje na Czarnej Liście innego Użytkownika serwisu www.zakramini.pl
wygenerowana zostanie informacja „Pożyczkobiorca widnieje na czarnej liście Użytkownika: [tu wskazanie nazwy
Użytkownika]. Czy pomimo to chcesz złożyć ofertę?
7.
Ze względu na zasady przetwarzania danych osobowych obowiązując e w serwisie www.zakramini.pl
a w szczególności na nieujawnianie danych osobowych Pożyczkobiorcy do czasu pomyślnego zakończenia się
wniosku o pożyczkę, Serwis nie poda Pożyczkodawcy żadnych danych osobowych Pożyczkobiorcy, w tym
nie wskaże, którą z osób wpisanych na Czarnej Liście Pożyczkodawcy jest Pożyczkobiorca.
DOSTĘPNOŚC DANYCH ZAWARTYCH NA CZARNYCH LISTACH
8.
Czarna Lista jest bazą zamkniętą a dane w niej zawarte są udostępniane osobom trzecim, które są oznaczone w chwili
przeznaczania tych informacji do udostępnienia.
9.
Oznaczonymi odbiorcami danych zawartych na Czarnych Listach są zarejestrowani i zweryfikowani Użytkownicy
serwisu www.zakramini.pl
10. Udostępnienie informacji o osobie figurującej na Czarnej Liście, poprzez komunikaty o których mowa w § IV pkt. 5 i 6
jest możliwe tylko w przypadku, gdy osoba ta jest zarejestrowanym i zweryfikowanym Użytkownikiem serwisu
www.zakramini.pl oraz gdy wystawi ona wniosek o pożyczkę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WPROWADZONE DANE
11. Użytkownik wpisujący swojego Pożyczkobiorcę na Czarną Listę ponosi odpowiedzialność za zgodność
wprowadzonych danych ze stanem faktycznym.
12. W przypadku wprowadzenia przez Użytkownika nieprawdziwych danych lub braku aktualizacji danych w chwili zmiany
ich stanu faktycznego, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do usługi Czarnej Listy a wszystkie wprowadzone
przez niego dane mogą zostać usunięte przez Operatora.
13. W przypadku wykorzystywania przez Użytkownika usługi Czarnej Listy do działania na szkodę innych Użytkowników
serwisu www.zakramini.pl , Operatorowi przysługuje prawo zablokowania konta Użytkownika na zasad ach ujętych w
Regulaminie serwisu www.zakramini.pl
ZASTRZEŻENIA
14. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających
z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane
okolicznościami, na które Operator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).
W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresow i działania siły
wyższej.
§V
Postanowienia końcowe
1.
Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika serwisu www.zakramini.pl
2.
Regulamin może zostać zmieniony przez Operatora.
3.
Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie w trybie określonym w Regulaminie www.zakramini.pl
ZAKRA CORP sp. z o.o.
ul. Dolina 5D/5, 61-551 Poznań
infolinia: +48 801 044 524, fax: +48 22 620 45 69, e-mail: [email protected]