Uchwała Zarządu Powiatu Mińskiego 631/2006

Transkrypt

Uchwała Zarządu Powiatu Mińskiego 631/2006
uchwalaNr6 3412006
Zarz4duPowiatuMiúskiego
z dnia 17lipca2006r.
w sprawiepowolaniakomisji egzaminacÍnejdla nauczyciela
sieo awansna stopiei nauczycielamianowanego
ubiegaj4cego
Na podsta*ieafi. 99 ust.2 w zwiqzkuz arl.91d pkt 2 usta\q' z dnia 26 stycznia 1982r'
uchwala,co nastqpujel
(Dz. U. z 2006r. Nr. 97, poz.6'14)ZarzqdPo$'iatu
KartaNauczyciela
s r
dla Pani MaríJ-nyWiSniewskiejnauczycielkiZespolu
Powolujesiq komisjgegzaminacyjn4
SzkólNr I im. Kazimie¡zaWielkiegow Miisku Mazowieckimubiegaj4cejsig o awansna
w skladzie:
mianowanego,
stopieinauczyciela
Powiato$'ego
WydziatuOswiatyi Kultury Starostwa
naczelnik
Piotrkowicz
Pani
Emilia
I.
jako
prze$odnicz4ca.
w Miísku Mazowieckim
- przedstawiciel
KuratoraOéwiaty.
Mazowieckiego
Lewandowska-Bojarska
Pani
Alicja
2.
Wielkiego
I
im
Kazimierza
Nr
3. Pani Terisa Wargocka dgektor ZespoluSzkól
w MiúskuMazowieckim
4. PaniBa¡baraTomkiewicz ekspertw zakesiegeografii
5. PaniAlina PEychoda- ekspertw zakesiematematyki
Polskiego
ZwiqzkuNauczycielstwa
6. PanRomanJaguécik przedstawiciel
$2
uchwalypowieza siQStaroscte.
Wykonanie
s3
\\ 2)cie/ dniempodjqcia
r¡chodzi
Uchr¡ala
'.4f>
Ptzewodnicz4cyZarzqdt
Wicestarosta
CzlonkowieZarz4du:
AntoniJanTarczyíski
KrzysztofMichalik
RomanJaguécik
Krlslynarazro
HenrykSwitkowski