Pobierz materiał

Komentarze

Transkrypt

Pobierz materiał
Kodeks dobrych praktyk biznesowych
Wytyczne Eucomed w zakresie współpracy z pracownikami ochrony zdrowia obowiązujące
stowarzyszenia
Wersja ze zmianami z września 2008 r.
Zatwierdzona przez Zarząd 11 września 2008 r.
Translation by courtesy of
BMWARDOCS187075v2
Kodeks dobrych praktyk biznesowych Eucomed obejmuje Wytyczne w zakresie współpracy z
pracownikami ochrony zdrowia oraz Wytyczne Eucomed w zakresie przestrzegania przepisów prawa
konkurencji. Niniejsza broszura zawiera jedynie Wytyczne w zakresie współpracy z pracownikami
ochrony zdrowia.
Wszystkie dokumenty, w tym także Wytyczne Eucomed w zakresie przestrzegania przepisów prawa
konkurencji oraz Pytania i odpowiedzi dotyczące Wytycznych Eucomed w zakresie współpracy z
pracownikami ochrony zdrowia są dostępne na witrynie internetowej stowarzyszenia Eucomed
znajdującej się pod adresem http://www.eucomed.org/abouteucomed/ethics.aspx.
Wstęp
I.
Niniejsze wytyczne zawierają informacje i wskazówki dotyczące współpracy członków stowarzyszenia
Eucomed z pracownikami ochrony zdrowia (zarówno medycznymi, jak i niemedycznymi, w tym m.in.
lekarzami, pielęgniarkami/pielęgniarzami, technikami i koordynatorami badań medycznych) lub
podmiotami (takimi jak szpitale lub podmioty zbiorowe dokonujące zakupów), które bezpośrednio lub
pośrednio kupują, dzierżawią, rekomendują, używają, organizują zakup lub dzierżawę, lub przepisują
wyroby medyczne członków stowarzyszenia Eucomed’ (“pracownicy ochrony zdrowia”).
Współpraca między członkami stowarzyszenia Eucomed a pracownikami ochrony zdrowia może
przybierać wiele form, które przyczyniają się do rozwoju nauk medycznych i poprawy opieki nad
pacjentami, w tym m.in.:

Rozwój technologii medycznych: Opracowywanie innowacyjnych wyrobów medycznych oraz
udoskonalanie
już
istniejących
produktów
wymaga
współpracy
między
członkami
stowarzyszenia Eucomed a pracownikami ochrony zdrowia. Innowacyjność i kreatywność są
niezbędne w procesie opracowywania nowych i udoskonalanie istniejących wyrobów
medycznych, które często prowadzone są poza terenem obiektów spółek produkujących
wyroby medyczne.

Bezpieczne i skuteczne korzystanie z technologii medycznych: W celu zapewnienia
bezpiecznego
i
skutecznego
korzystania
z
technologii
medycznych
członkowie
stowarzyszenia Eucomed muszą zaoferować pracownikom ochrony zdrowia odpowiednie
instrukcje, kształcenie zawodowe, szkolenia, serwis i wsparcie techniczne. Czasami organy
regulacyjne warunkują udzielenie zgody na wprowadzenie danego produktu do obrotu od
przeprowadzenia tego rodzaju szkolenia.

Badania i kształcenie zawodowe: Wspieranie przez członków stowarzyszenia Eucomed
prowadzonych w dobrej wierze badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych, kształcenia
zawodowego pracowników ochrony zdrowia oraz działań mających na celu doskonalenie
umiejętności zawodowych przyczynia się m.in. do polepszania bezpieczeństwa pacjentów
oraz zwiększania dostępu do nowych technologii.
Członkowie stowarzyszenia Eucomed rozumieją, że przestrzeganie standardów etycznych oraz
właściwych przepisów prawa ma decydujący wpływ na zdolność branży producentów wyrobów
BMWARDOCS187075v2
medycznych do prowadzenia dalszej współpracy z pracownikami ochrony zdrowia. Członkowie
stowarzyszenia Eucomed muszą namawiać do tego, aby ich współpraca z pracownikami ochrony
zdrowia była zgodna z zasadami etyki stosowanymi w biznesie oraz społecznie odpowiedzialna.
Członkowie stowarzyszenia muszą cały czas mieć na uwadze fakt, że pracownicy ochrony zdrowia są
zobowiązani podejmować decyzje dotyczące leczenia w sposób niezależny.
Wytyczne oparte są na następujących podstawowych zasadach:

Zasada rozdziału: Współpraca branży z pracownikami ochrony zdrowia nie może być
wykorzystywana w celu wpływania na decyzje zakupowe, poprzez nienależne lub
niedopuszczalne korzyści, Współpraca ta nie może być również uzależniona od
transakcji zakupowych, ani od rekomendowania lub korzystania z produktów członków
stowarzyszenia.

Zasada przejrzystości: Współpraca branży z pracownikami ochrony zdrowia musi być
przejrzysta i prowadzona zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami prawa,
regulacjami lub kodeksami zasad etyki zawodowej. W krajach, w których nie
obowiązują przepisy szczególne, członkowie stowarzyszenia są mimo to zobowiązani
do
zachowania
przejrzystości
poprzez
wprowadzenie
wymogu
przekazania
administracji szpitala, przełożonemu pracownika ochrony zdrowia lub innemu
powołanemu
do
tego
lokalnie
właściwemu
organowi,
uprzedniego
zgłoszenia
ujawniającego w sposób całkowity cele i zakres współpracy.

Zasada
równoważności:
W
przypadku
zlecenia
przez
członka
stowarzyszenia
pracownikom ochrony zdrowia wykonania usług w imieniu lub na rzecz członka
stowarzyszenia, wynagrodzenie wypłacone przez członka stowarzyszenia musi być
współmierne do i odpowiadające godziwej wartości rynkowej usług świadczonych
przez pracownika ochrony zdrowia.

Zasada dokumentacji: Współpraca członka stowarzyszenia z pracownikiem ochrony
zdrowia, polegająca na przykład na świadczeniu przez pracownika ochrony zdrowia
usług w imieniu i na rzecz członka stowarzyszenia, musi być udokumentowana umową
pisemną określającą m.in. cel i przedmiot takiej współpracy, sposób zwrotu wydatków
oraz
wysokość
wynagrodzenia
przypadającego
stowarzyszenia. Działania przewidziane w
do
zapłaty
przez
członka
umowie muszą być uzasadnione
i
udokumentowane sprawozdaniami z działalności lub w inny, podobny sposób.
Właściwa dokumentacja, obejmująca m.in. umowę i związane z nią sprawozdania,
faktury itp., musi być przechowywana przez członka stowarzyszenia jako dowód
istnienia konieczności wykonania i istotności usług oraz zasadności wypłaconego
wynagrodzenia.
Członkowie stowarzyszenia winni wymagać, aby podmioty zewnętrzne występujące w charakterze
pośredników, zarówno w zakresie sprzedaży jak i w zakresie innego pośrednictwa, w tym m.in.
konsultanci, dystrybutorzy, przedstawiciele handlowi i ds. marketingu, brokerzy, komisanci i niezależni
przedstawiciele handlowi, którzy współpracują z pracownikami ochrony zdrowia w związku ze
BMWARDOCS187075v2
sprzedażą,
promocją
lub
jakąkolwiek
inną
działalnością
dotyczącą
produktów
członków
stowarzyszenia, przestrzegali standardów określonych w niniejszych wytycznych. Co za tym idzie,
zaleca się, aby w przypadku nawiązania każdej takiej współpracy stosowna dokumentacja umowna
nakładała na podmioty zewnętrzne obowiązek przestrzegania niniejszych lub równoważnych im
wytycznych.
Niniejsze wytyczne określają normy właściwe dla różnych typów relacji z pracownikami ochrony
zdrowia. Niniejsze wytyczne nie zastąpują jakichkolwiek krajowych przepisów prawa lub regulacji, lub
kodeksów postępowania zawodowego (w tym kodeksów obowiązujących w spółkach), które nakładają
bardziej rygorystyczne wymagania na członków stowarzyszenia lub pracowników ochrony zdrowia
prowadzących określone działania w danych krajach. Wszyscy członkowie stowarzyszenia powinni
samodzielnie upewnić się, że ich współpraca z pracownikami ochrony zdrowia jest zgodna ze
wszystkimi aktualnie obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami prawa, regulacjami i
kodeksami zawodowymi.
II.
Szkolenia
i
kształcenie
zawodowe
w
zakresie
produktów, sponsorowane przez członków stowarzyszenia
W stosownych przypadkach członkowie stowarzyszenia powinni zaoferować pracownikom ochrony
zdrowia szkolenia w zakresie wiedzy odnośnie ich produktów w celu zapewnienia bezpiecznego i
skutecznego korzystania z technologii medycznych. Takie programy edukacyjno-szkoleniowe powinny
odbywać się we właściwych lokalizacjach uwzględniających wygodę uczestników oraz charakter
szkolenia. W szczególności:
Programy oraz imprezy edukacyjno-szkoleniowe powinny być prowadzone w odpowiedniej placówce
klinicznej, laboratoryjnej, szkoleniowej, konferencyjnej lub w innym właściwym miejscu, w tym w
siedzibach własnych członków stowarzyszenia lub placówkach konferencyjnych udostępnianych na
warunkach komercyjnych, w których istnieją warunki sprzyjające efektywnemu przekazywaniu wiedzy i
prowadzeniu niezbędnych szkoleń praktycznych. Personel szkoleniowy winien mieć odpowiednią
wiedzę i doświadczenie niezbędne do prowadzenia tego rodzaju szkoleń.
W trakcie szkoleń członkowie stowarzyszenia mogą oferować uczestnikom posiłki w rozsądnej cenie.
Natomiast w sytuacjach, kiedy uczestnicy muszą pozostać na noc w miejscu szkolenia, należałoby
również zaoferować im dodatkowe formy gościnności. Każda forma gościnności winna mieć
ograniczoną wartość materialną, a jej czas i zakres winny być podporządkowane celom edukacyjnym
szkolenia i być zgodne z przepisami prawa obowiązującego w kraju, w którym dany pracownik
ochrony zdrowia jest uprawniony do wykonywania zawodu.
Członkowie stowarzyszenia mogą pokrywać zasadne koszty podróży i zakwaterowania ponoszone
przez uczestniczącego w szkoleniu pracownika ochrony zdrowia, zgodne z przepisami prawa
obowiązującego w kraju, w którym dany pracownik ochrony zdrowia jest uprawniony do wykonywania
zawodu.
BMWARDOCS187075v2
Członkom stowarzyszenia nie wolno organizować ani pokrywać kosztów posiłków, podróży,
zakwaterowania ani żadnych innych wydatków dotyczących małżonków lub gości pracowników
ochrony zdrowia, ani żadnych innych osób niemających faktycznego interesu zawodowego w
uzyskaniu dostępu do informacji udostępnianych podczas spotkania.
III.
Wspieranie konferencji edukacyjnych organizowanych
przez podmioty zewnętrzne
Organizowane w dobrej wierze niezależne konferencje edukacyjne, naukowe lub poświęcone
omawianiu polityk i zasad działania promują wiedzę naukową, rozwój medycyny oraz pomagają w
uzyskaniu skutecznej opieki medycznej. W tym celu członkowie stowarzyszenia mogą wspierać takie
imprezy pod warunkiem, że treść edukacyjna konferencji promuje naukę, postęp w medycynie oraz
świadczenie skutecznej opieki zdrowotnej i jest spójna z właściwymi wytycznymi dotyczącymi tego
rodzaju spotkań, które zostały ustalone przez stowarzyszenia lub organizacje zawodowe.
Członkowie stowarzyszenia Eucomed mogą wspierać takie imprezy poprzez udzielanie pomocy
finansowej, naukowej, technicznej, organizacyjnej i/lub logistycznej zgodnie z następującymi
zasadami:

Sponsoring pracowników ochrony zdrowia. O ile pozwalają na to krajowe i lokalne przepisy
prawa, regulacje i kodeksy zasad etyki zawodowej, członkowie stowarzyszenia mogą udzielać
wsparcia finansowego polegającego na pokrywaniu kosztów udziału w konferencji
indywidualnych pracowników ochrony zdrowia. Takie wsparcie finansowe powinno ograniczać
się do pokrycia kosztów opłaty za uczestnictwo oraz rozsądnych kosztów podróży, posiłków i
zakwaterowania związanych z udziałem w imprezie. Członkowie stowarzyszenia są
zobowiązani zapewnić przestrzeganie w pełnym zakresie określonych w krajowych i lokalnych
przepisach prawa wymogów dotyczących ujawniania lub zatwierdzania takiego sponsoringu, a
w sytuacji gdy takie wymogi nie zostały określone, są mimo tego zobowiązani do zapewnienia
odpowiedniej przejrzystości, na przykład poprzez wprowadzenie wymogu przekazania
administracji szpitala, przełożonemu pracownika ochrony zdrowia lub innemu powołanemu do
tego lokalnie właściwemu organowi uprzedniego, pisemnego powiadomienia o sponsoringu.

Reklamy i prezentacje. Członkowie stowarzyszenia mogą wykupywać reklamy oraz
wynajmować podczas konferencji stoiska na potrzeby prezentacji materiałów dotyczących
spółki.

Wsparcie finansowe konferencji. Członkowie stowarzyszenia mogą wpłacać kwoty wsparcia
finansowego bezpośrednio na rzecz organizatora konferencji w celu zmniejszenia łącznego
kosztu udziału w konferencji ponoszonego przez uczestników a także w celu pokrycia
rozsądnych honorariów i kosztów podróży, posiłków i zakwaterowania pracowników ochrony
zdrowia, którzy występują podczas konferencji w dobrej wierze, w charakterze wykładowców.
W każdym takim przypadku organizator konferencji jest zobowiązany zwrócić się z pisemną
prośbą do członka stowarzyszenia o wsparcie, a każda kwota wsparcia finansowego musi
zostać wpłacona bezpośrednio na rzecz organizatora konferencji lub instytucji szkoleniowej.
BMWARDOCS187075v2
Wyłączna odpowiedzialność za zawartość programu szkolenia i wybór wykładowców
spoczywa na organizatorze konferencji. Członkowie stowarzyszenia nie mogą wpływać na
szczegółowe uzgodnienia dotyczące tematyki konferencji, mogą jedynie rekomendować
prelegentów lub wyrażać swoje uwagi na temat programu, o ile zostaną o to poproszeni.

Sympozja satelitarne. Członkowie stowarzyszenia mogą sponsorować sympozja satelitarne
podczas konferencji organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz organizować
prezentacje dotyczące tematów zgodnych z ogólną tematyką konferencji organizowanej przez
podmiot zewnętrzny pod warunkiem, że wszystkie prezentowane informacje będą rzetelne,
zrównoważone i naukowo ścisłe. Członkowie stowarzyszenia mogą decydować o tematyce
takich imprez i ponosić odpowiedzialność za wybór wykładowców. Poczynione ustalenia
muszą zostać udokumentowane pisemną umową, a wsparcie udzielone przez członka
stowarzyszenia musi zostać ujawnione we wszystkich materiałach dotyczących imprezy
satelitarnej.

Stypendia. Członkowie stowarzyszenia mogą również przyznawać stypendia edukacyjne
instytucjom szkoleniowym, zakładom opieki zdrowotnej lub stowarzyszeniom zawodowym z
przeznaczeniem na programy kształcenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia
poprzez współfinansowanie stypendiów i innych, podobnych subwencji naukowych. Wyboru
stypendystów i odbiorców dotacji powinna dokonywać instytucja, do której mają oni zostać
przyjęci, lub instytucja szkoleniowa, w której mają oni odbyć szkolenie. Stypendia należy
przyznawać instytucji szkoleniowej lub zawodowej, a nie indywidualnym stypendystom, chyba
że dana instytucja poprosi o to uprzednio na piśmie. W żadnym przypadku finansowanie nie
powinno być związane z zakupem przez daną instytucję produktów spółki, ani w inny sposób
uzależnione od korzystania przez instytucję w przeszłości lub potencjalnie w przyszłości z
produktów lub usług spółki.
IV.
Spotkania dotyczące sprzedaży i promocji
W krajach, w których dopuszczalne jest spotykanie się przez członków stowarzyszenia z
pracownikami ochrony zdrowia w celu przedyskutowania cech produktów, negocjowania umów lub
omawiania warunków sprzedaży, spotkania takie powinny z reguły odbywać się w miejscu pracy lub
niedaleko miejsca pracy pracownika ochrony zdrowia. Przy okazji takich spotkań członkowie
stowarzyszenia mogą pokrywać koszty posiłków w rozsądnej cenie dla uczestniczących w
spotkaniach pracowników ochrony zdrowia. Spotkania takie winny odbywać się w miejscu
sprzyjającym wymianie informacji. W przypadku konieczności zorganizowania wizyty w zakładzie
produkcyjnym lub zademonstrowania sprzętu nieprzenośnego członkowie stowarzyszenia mogą
również pokryć
rozsądne koszty podróży i
zakwaterowania
pracownika
ochrony zdrowia
uczestniczącego w wizycie . Członkom stowarzyszenia nie wolno jednakże organizować ani pokrywać
kosztów posiłków, podróży, zakwaterowania ani żadnych innych wydatków dotyczących małżonków
lub gości pracowników ochrony zdrowia, ani żadnych innych osób niemających faktycznego interesu
zawodowego w uzyskaniu dostępu do informacji udostępnianych podczas spotkania.
BMWARDOCS187075v2
V.
Porozumienia z konsultantami
Pracownicy ochrony zdrowia mogą występować w charakterze konsultantów członków stowarzyszenia
i świadczyć w dobrej wierze konstruktywne usługi, w tym prowadzić badania, uczestniczyć w pracach
ciał doradczych, przedstawiać prezentacje podczas szkoleń sponsorowanych przez członków
stowarzyszenia lub konferencji edukacyjnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, oraz
prowadzić prace nad rozwojem nowych produktów. Wypłata rozsądnego wynagrodzenia pracownikom
ochrony zdrowia za wykonanie takich usług jest własciwa. Umowa konsultingowa pomiędzy członkami
stowarzyszenia a pracownikami ochrony zdrowia uznawana jest za zawartą w dobrej wierze, jeżeli
spełnione są następujące kryteria

Umowy konsultingowe należy zawierać jedynie w przypadku, gdy zidentyfikowano uprzednio
uzasadniony cel świadczenia usług konsultingowych.

Konsultantów należy dobierać na podstawie ich kwalifikacji i fachowości, pod kątem
zidentyfikowanego celu, a nie na podstawie liczby i wartości zamówień wygenerowanych
przez konsultanta.

Porozumienia dotyczące świadczenia usług konsultingowych z pracownikami ochrony zdrowia
muszą być udokumentowane pisemną umową podpisaną przez strony, która określa usługi,
które mają być wykonane. Takie porozumienia muszą być zgodne z regulacjami
obowiązującymi w kraju, w którym pracownik ochrony zdrowia jest uprawniony do
wykonywania zawodu.

Wynagrodzenie wypłacane pracownikom ochrony zdrowia zatrudnionym jako konsultanci musi
być równie godziwe jak wartość rynkowa wykonanych usług i nie może być w żaden sposób
powiązane z wartością wyrobów medycznych, które konsultanci mogą wykorzystywać w
swojej praktyce. Wszystkie dokonane płatności muszą być zgodne z właściwymi wymogami
podatkowymi oraz innymi wymogami prawnymi. Członkowie stowarzyszenia mogą pokrywać
rozsądne i rzeczywiste wydatki ponoszone przez konsultantów w związku z wykonywaniem
przedmiotu zlecenia, w tym m.in. rozsądne i rzeczywiste koszty podróży, posiłków i
zakwaterowania ponoszone przez konsultantów w związku z obecnością na spotkaniach z
członkami stowarzyszenia lub w ich imieniu. Pisemna umowa powinna opisywać wszystkie
wydatki, o których zwrot można się ubiegać w związku ze świadczeniem usług
konsultingowych.

Członkowie stowarzyszenia są zobowiązani zapewnić przestrzeganie w pełnym zakresie
wszystkich określonych w krajowych i lokalnych przepisach prawa wymogów dotyczących
ujawniania i zatwierdzania faktu angażowania przez członków stowarzyszenia pracowników
ochrony zdrowia w charakterze konsultantów. W sytuacji, gdy takie wymogi nie zostały
określone, członkowie stowarzyszenia są mimo to zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej
przejrzystości, na przykład poprzez wprowadzenie wymogu przekazania administracji szpitala,
przełożonemu pracownika ochrony zdrowia lub innemu powołanemu do tego lokalnie
właściwemu organowi uprzedniego, pisemnego powiadomienia ujawniającego cel i zakres
umowy konsultingowej.
BMWARDOCS187075v2

Wszystkie porozumienia dotyczące świadczenia usług konsultingowych z pracownikami
ochrony zdrowia muszą być udokumentowane na piśmie nawet, jeżeli pracownik ochrony
zdrowia nie żąda zapłaty za wykonane usługi lub jeżeli porozumienie przewiduje jedynie
jednodniową imprezę.

Miejsce i okoliczności spotkania członków stowarzyszenia z konsultantami powinno być
odpowiednie do przedmiotu konsultacji. Spotkania powinny być prowadzone w odpowiedniej
placówce klinicznej, edukacyjnej, konferencyjnej lub w innym właściwym miejscu, w tym w
hotelu lub innych placówkach konferencyjnych udostępnianych na warunkach komercyjnych,
w których istnieją warunki sprzyjające do skutecznej wymiany informacji.

Przejawy gościnności sponsorowane i oferowane przez członka stowarzyszenia podczas
spotkań z konsultantem powinny mieć ograniczoną wartość, a ich czas i zakres winny być
podporządkowane głównemu celowi spotkania.

W przypadku gdy członek stowarzyszenia angażuje pracownika ochrony zdrowia w
charakterze konsultanta mającego wykonać usługi badawcze, wówczas do umowy, o której
mowa powyżej, należy dołączyć pisemny protokół badań lub pisemny harmonogram prac,
stosownie do okoliczności, oraz należy uzyskać wszystkie wymagane zgody i pozwolenia.

W przypadku, gdy członek stowarzyszenia angażuje pracownika ochrony zdrowia w celu
opracowania własności intelektualnej, należy podpisać umowę pisemną przewidującą
wynagrodzenie w wysokości równej godziwej wartości rynkowej. W żadnym przypadku
pracownik ochrony zdrowia nie może jednakże otrzymywać żadnego wynagrodzenia
finansowego z tytułu przepisania w przeszłości lub możliwości przepisania w przyszłości
wyrobów medycznych, w tym wyrobów medycznych zawierających nowatorską własność
intelektualną. Należy uzyskać wszystkie wymagane zgody i pozwolenia, w tym od
administracji szpitala lub przełożonego pracownika ochrony zdrowia (lub powołanego do tego
lokalnie właściwego organu).
VI. Prezenty
Członkowie stowarzyszenia mogą okazjonalnie przekazywać pracownikom ochrony zdrowia niedrogie,
markowe lub bezmarkowe rzeczy w charakterze prezentów, pod warunkiem że będą one ograniczonej
wartości i zgodne z krajowymi i lokalnymi przepisami prawa, regulacjami i kodeksami zasad etyki
branżowej i zawodowej obowiązującymi w kraju, w którym pracownik ochrony zdrowia jest uprawniony
do wykonywania zawodu. Prezenty muszą być związane z praktyką pracownika ochrony zdrowia, być
korzystne dla pacjentów lub pełnić rzeczywistą funkcję edukacyjną. Zabronione jest przekazywanie
prezentów w formie gotówki lub ekwiwalentu pieniężnego.
Niniejszy rozdział nie porusza kwestii dotyczących legalnego przekazywania odpowiednich próbek
produktów i możliwości oceny produktów.
BMWARDOCS187075v2
VII. Przekazywanie informacji o refundacji oraz innych
informacji ekonomicznych
Członkowie stowarzyszenia powinni pomagać w sporządzaniu dokładnych i odpowiednich faktur dla
organów refundacyjnych oraz innych płatników, gdyż w ten sposób przekazują pracownikom ochrony
zdrowia i płatnikom zewnętrznym informacje o możliwościach ekonomicznie efektywnej dystrybucji i
refundacji produktów członków stowarzyszenia. Informacje takie powinny być ograniczone do
informacji o właściwym zakresie refundacji, kodach lub sposobie fakturowania produktów członków
stowarzyszenia lub zabiegach wykorzystujących takie produkty, lub do informacji zachęcających do
ekonomicznie efektywnej dystrybucji produktów członków stowarzyszenia. Niniejszy rozdział nie
porusza kwestii dotyczących legalnego wsparcia technicznego lub innego udzielanego w celu pomocy
w prawidłowym korzystaniu z produktów członków stowarzyszenia lub ich prawidłowej instalacji.
VIII. Darowizny na cele charytatywne i filantropijne
Członkowie stowarzyszenia mogą przekazywać darowizny na cele charytatywne i inne cele
filantropijne. Darowizny mogą być przekazywane jedynie na rzecz organizacji charytatywnych lub
innych podmiotów o celach niezarobkowych, które są uprawnione do otrzymywania ich zgodnie z
właściwymi krajowymi lub lokalnymi przepisami prawa i regulacjami. Darowizny mogą być
przekazywane w celu wsparcia działalności ogólnej organizacji działającej w dobrej wierze lub w celu
wsparcia ogólnych akcji mających na celu zgromadzenie środków na realizację projektów
podejmowanych przez taką organizację.
Darowizny na cele charytatywne nie mogą być w żaden sposób związane z korzystaniem w
przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości z produktów lub usług członka stowarzyszenia.
Wszystkie darowizny na rzecz organizacji charytatywnej lub działającej na zasadach non-profit
powinny być odpowiednio udokumentowane. Na przykład, organizacja charytatywna powinna
przekazach pisemne zawiadomienie informujące szczegółowo o celach i charakterze swojej
działalności. Płatności powinny być dokonywane na rzecz organizacji charytatywnej i wpłacane
bezpośrednio na rzecz organizacji. Darowizny na cele charytatywne przekazywane na rzecz
organizacji działających w dobrej wierze nie powinny być przekazywane w odpowiedzi na prośby ze
strony pracowników ochrony zdrowia, chyba że pracownik ochrony zdrowia jest pracownikiem lub
członkiem władz organizacji i złoży prośbę w imieniu organizacji. Nieodpowiednim byłoby wspieranie
przez członka stowarzyszenia ulubionej organizacji charytatywnej pracownika ochrony zdrowia w
odpowiedzi na prośbę zgłoszoną przez takiego pracownika ochrony zdrowia.
Członkowie stowarzyszenia nie powinni sprawować kontroli nad ostatecznym wykorzystanie środków
przekazanych w formie darowizny na rzecz organizacji charytatywnych i innych organizacji non- profit.
BMWARDOCS187075v2
IX. Stypendia edukacyjne
Członkowie stowarzyszenia mogą przekazywać środki finansowe na wsparcie autentycznych,
niezależnych badań medycznych, prac mających na celu rozwój nauk medycznych, kształcenia
zawodowego pracowników ochrony zdrowia lub edukacji pacjentów i społeczeństwa. Ważne jest
jednak, aby takie wsparcie programów i działań przez członków stowarzyszenia nie było postrzegane
jako forma obniżenia cen, nagroda dla faworyzowanych klientów lub zachęta do rekomendowania,
przepisywania lub zakupu produktów lub usług członków stowarzyszenia. Dlatego członkowie
stowarzyszenia
powinni
upewnić
się,
że
posiadają
odpowiednią dokumentację
wszystkich
przyznanych przez nich stypendiów edukacyjnych.
Stypendia edukacyjne nie mogą być w żaden sposób związane z korzystaniem w przeszłości,
teraźniejszości lub przyszłości z produktów lub usług członka stowarzyszenia.
Stypendia edukacyjne mogą być przyznawane jedynie organizacjom lub podmiotom upoważnionym
do otrzymywania ich na mocy właściwych krajowych i lokalnych przepisów prawa i regulacji i nie
powinny być przyznawane pojedynczym pracownikom ochrony zdrowia. (Wytyczne określające, w jaki
sposób członkowie stowarzyszenia mogą wspierać kształcenie pojedynczych pracowników ochrony
zdrowia, można znaleźć w Rozdziale III Wspieranie konferencji edukacyjnych organizowanych przez
podmioty zewnętrzne).
Poniżej podane są przykłady odpowiednich programów edukacyjnych oraz związanych z nimi
świadczeń:

Stypendia. Organizacje zawodowe, szpitale i uniwersytety, w których pracownicy ochrony
zdrowia odbywają szkolenie, mogą być uprawnione do otrzymania subwencji przeznaczonych
na wspieranie stypendiów. Wytyczne określające, w jaki sposób członkowie stowarzyszenia
mogą współfinansować stypendia i podobne środki pomocy finansowej, można znaleźć w
Rozdziale III Wspieranie konferencji edukacyjnych organizowanych przez podmioty
zewnętrzne.

Rozwój kształcenia zawodowego pracowników ochrony zdrowia. Członkowie stowarzyszenia
mogą wspierać kształcenie pracownika ochrony zdrowia przekazując środki finansowe na
rzecz instytucji lub organizacji z przeznaczeniem na sfinansowanie akredytowanego lub
nieakredytowanego kształcenia
pracowników ochrony zdrowia. Dodatkowe wytyczne
określające, w jaki sposób członkowie stowarzyszenia mogą wspierać tego rodzaju
kształcenie,
można
znaleźć
w
Rozdziale
III
Wspieranie
konferencji
edukacyjnych
organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Badania naukowe. Stypendia naukowe przeznaczone na wspieranie badań inicjowanych
przez klientów mogą być dozwolone w przypadku programów obejmujących badania kliniczne
i niekliniczne w obszarach rzeczywistego zainteresowania członków stowarzyszenia. Członek
stowarzyszenia może przekazać środki finansowe na pokrycie udokumentowanych wydatków,
świadczyć usługi w naturze lub przekazać bezpłatnie produkty celem wsparcia prowadzonej w
dobrej wierze działalności badawczej pracowników ochrony zdrowia, o ile jest to dozwolone
BMWARDOCS187075v2
przez krajowe i lokalne przepisy prawa, regulacje lub kodeksy zasad etyki zawodowej.
Wszystkie wnioski o przyznanie stypendiów naukowych muszą być w formie pisemnej oraz
muszą określać charakter i cel działalności badawczej. Nie powinno się udzielać wsparcia,
dopóki obie strony nie podpiszą pisemnej umowy. Taka umowa powinna nakładać na strony
obowiązek zgłaszania zdarzeń niepożądanych w stosownych przypadkach. Fakt przyznania
stypendium musi zostać całkowicie ujawniony administracji szpitala lub przełożonemu
pracownika ochrony zdrowia, lub innemu powołanemu do tego lokalnie właściwemu organowi,
stosownie do okoliczności, a odbiorca stypendium winien być zobowiązany do ujawnienia
faktu udzielenia mu wsparcia przez członka stowarzyszenia we wszystkich ustnych lub
pisemnych prezentacjach wyników badania.

Edukacja
społeczeństwa.
Członkowie
stowarzyszenia
mogą
przyznawać
stypendia
przeznaczone na wspieranie edukacji pacjentów lub ogółu społeczeństwa w zakresie ważnych
zagadnień i kwestii dotyczących ochrony zdrowia.
Powyższy tekst jest tłumaczeniem dokumentu zatytułowanego "Code of Business
Practice - Eucomed Guidelines On Interactions with Healthcare Professionals" na
język polski. Tłumaczenie przygotowali prawnicy z kancelarii Baker & McKenzie w
Warszawie. Wyłącza
się
odpowiedzialność
za
kompletność
i
prawidłowość
tłumaczenia. Wszelkie pytania należy kierować do Marka Świerczyńskiego, Baker &
McKenzie,
Rondo
ONZ
1,
[email protected]
BMWARDOCS187075v2
00-124
Warszawa,
email