REKRUTACJA 2013

Transkrypt

REKRUTACJA 2013
Wojkowice, 28. 02. 2013r.
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
W WOJKOWICACH
został objęty naborem elektronicznym
Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach
w roku szkolnym 2013/2014.
Podstawa prawna:
1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
przeprowadza rekrutację uczniów do klas pierwszych szkół
ponadgimnazjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie
warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych.
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r, § 23 ust. 2 i 3 . w
sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z
jednych typów szkół do innych w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z
późn. zm.)
2. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr ST-KZ.110.1.15.2012.KS z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów i słuchaczy do
publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół policealnych oraz
sposobu przeliczania na punkty zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć kandydatów do
młodzieżowych szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum w województwie śląskim na
rok szkolny 2013 / 2014.
2. Dyrektor Zespołu Szkół powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną
wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji, które są
następujące:
a) opracowanie i podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach
rekrutacji z uwzględnieniem kryteriów przyjęć zawartych w Statucie Zespołu
Szkół do dnia 28 lutego 2013r.
c) ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie
listy kandydatów przyjętych do wybranego przez kandydata typu szkoły,
d) sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.
3. O przyjęcie do klasy pierwszej ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum po
złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów.
4. Nabór młodzieży do klas pierwszych poprzedza akcja promocyjna i informacyjna
w szkołach gimnazjalnych na terenie miasta i regionu polegająca na:
a) wywieszeniu w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w
Wojkowicach zasad rekrutacji na tablicy informacyjnej dla kandydatów oraz
na stronie internetowej szkoły,
b) organizacji „Dni Otwartych” szkoły w kwietniu 2013r.,
c) przeprowadzeniu spotkania uczniów szkoły, nauczycieli, dyrekcji z uczniami i
rodzicami na terenie gimnazjów,
d) przekazywaniu ofert edukacyjnych Liceum Ogólnokształcącego i Technikum
Architektury Krajobrazu gimnazjalistom i ich rodzicom.
5. Zgłoszenia kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej trwają od
13 maja do 25 czerwca 2013 r. do godz. 12.00
- w Technikum Architektury Krajobrazu dodatkowo wymagane jest
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
kształcenia w zawodzie technika architektury krajobrazu oraz w zawodzie
technika geodety.
- Kandydaci niepełnosprawni powinni posiadać orzeczenie o potrzebie
Kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w
publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej.
Kandydaci składają potwierdzone kserokopie świadectwa gimnazjalnego i
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie
od 28 czerwca do 1 lipca 2013r. do godz.15.00 .
6. Proponowane przedmioty realizowane w rozszerzeniu do wyboru przez
kandydatów po I klasie oraz przedmioty uzupełniające w cyklu trzyletnim,
począwszy od roku szkolnego 2013/2014:
w Liceum Ogólnokształcącym w Wojkowicach:
•
KIERUNEK POŻARNICZY:
geografia, matematyka, chemia
przedmioty uzupełniające:
historia i społeczeństwo, profilaktyka przeciwpożarowa
•
KIERUNEK DZIENNIKARSKI:
geografia, j. polski, wiedza o społeczeństwie
przedmioty uzupełniające:
przyroda,
komunikacja społeczna, dziennikarstwo
ekonomiczne lub dziennikarstwo sportowe
• KIERUNEK POLICYJNO – PRAWNY:
KIERUNEK PRAWNY:
historia, wiedza o społeczeństwie, j. polski
przedmioty uzupełniające:
przyroda, edukacja prawna
KIERUNEK POLICYJNY:
historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski,
przedmioty uzupełniające:
przyroda, wiedza o pracy policji
Aktywny obywatel w demokratycznym państwie
prawnym
w Technikum Architektury Krajobrazu:
-
dla zawodu technik architektury krajobrazu – informatyka,
geografia,
-
dla zawodu technik geodeta – informatyka, geografia.
7. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym , maksymalnie 200 punktów.
8. Przy kwalifikowaniu kandydatów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Wojkowicach stosowany będzie system punktowy wg
poniższej tabeli:
Zagadnienie
Punktacja szczegółowa
Punktacja maksymalna
dopuszczający – 0 punktów
dostateczny – 9 punktów
Język polski
dobry – 13 punktów
19 punktów
bardzo dobry –16 punktów
celujący – 19 punktów
Pierwsze wybrane
zajęcia edukacyjne
jak w przypadku języka
polskiego
19 punktów
jak w przypadku języka
Drugie wybrane
zajęcia edukacyjne polskiego
jak w przypadku języka
Trzecie wybrane
zajęcia edukacyjne polskiego
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim
konkursie przedmiotowym organizowanym przez
kuratora oświaty:
- za jeden tytuł - 10 punktów
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty
Inne szczególne osiągnięcia - w zawodach wiedzy,
artystycznych i sportowych (indywidualne lub
zespołowe) lub konkursy inne, co najmniej na
szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie
19 punktów
19 punktów
5 punktów
12 punktów
5 punktów
I miejsce lub tytuł laureata – 5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.
ukończenia gimnazjum. Kandydat może uzyskać
maksymalnie
5 pkt.
Uwaga: W przyznawaniu punktów za szczególne osiągnięcia
ucznia- sportowe, artystyczne (indywidualne lub zespołowe) lub
konkursy inne, co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum, przyjmuje się zasadę
przyznawania
punktów
za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie.
Stałe zaangażowanie w
charakterze wolontariusza
pracę
społeczną
w
2 punkty
wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę
punktów za oceny z języka polskiego
i trzech wybranych obowiązkowych
Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego zajęć edukacyjnych otrzymanych na
przez
Dyrektora
Okręgowej
Komisji świadectwie ukończenia gimnazjum.
Egzaminacyjnej
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z
trzech wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych dotyczy zajęć wskazanych przez
szkołę przy naborze do wybranego oddziału.
Egzamin gimnazjalny
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu
gimnazjalnego:
• język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany
procent,
• historia i wiedza o społeczeństwie – 0,2
punktu za każdy uzyskany procent,
• matematyka – 0,2 punktu za każdy
uzyskany procent,
• przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za
każdy uzyskany procent,
• język obcy nowożytny – 0,2 punktu
za każdy uzyskany procent. *
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku
rekrutacji
100 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
maksymalnie 20 punktów
200 punktów
*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego
nowożytnego na poziomie podstawowym.
2. Udokumentowanie realizacji przedmiotów w klasach pierwszych i drugich uczniów klas
trzecich szkół artystycznych, którzy będą kontynuować naukę w szkołach niebędących szkołami
artystycznymi odbywa się na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły artystycznej
poświadczenia .
Zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca
2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 377) dyrektor szkoły artystycznej wystawia również uczniowi lub
absolwentowi szkoły realizującej kształcenie ogólne, który uzyskał z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ogólnokształcących średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania, poświadczenie spełnienia, w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących oraz zachowania, wymagań określonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania w zakresie uzyskania promocji z wyróżnieniem lub ukończenia szkoły z
wyróżnieniem.
Na podstawie ww. poświadczeń następuje wprowadzenie danych do systemu rekrutacji
elektronicznej.
9. Uwzględniając wybór klasy punktowane będą:
w Liceum Ogólnokształcącym:
1 KIERUNEK POŻARNICZY:
język polski, matematyka, chemia, informatyka
2 KIERUNEK DZIENNIKARSKI:
język polski, język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia
3 KIERUNEK POLICYJNY:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
4 KIERUNEK PRAWNY:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
w Technikum Architektury Krajobrazu :
1
dla zawodu technik architektury krajobrazu:
język polski, geografia, informatyka, plastyka.
2
dla zawodu technik geodeta:
język polski, matematyka, informatyka, technika,
10. Określenie rodzajów konkursów i form współzawodnictwa, co najmniej na
szczeblu powiatowym wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za
które uczeń starający się o przyjęcie do szkoły może otrzymać do 5 punktów.
(przyjmuje się zasadę przyznawania punktów za jedno najwyżej punktowane
osiągnięcie).
w Liceum Ogólnokształcącym:
Oddział
Wszystkie oddziały
Kierunek pożarniczy z modułem
przyrodniczym
Kierunek dziennikarski
Kierunek policyjno-prawny
Zakres konkursu lub współzawodnictwa
język polski, języki obce, informatyka,
matematyka, współzawodnictwo
ekologiczne, artystyczne, sportowe
matematyka, fizyka, biologia, chemia,
technika, przysposobienie obronne,
konkursy i zawody strażackie
język polski, historia, WOS, KOSS,
konkursy z zakresu dziennikarstwa i
edukacji obywatelskiej
geografia, przedsiębiorczość, historia,
WOS, KOSS, konkursy z zakresu praw
człowieka
w Technikum Architektury Krajobrazu:
Oddział
Wszystkie oddziały
Dla kierunku technik architektury
krajobrazu
Dla kierunku technik geodeta
Zakres konkursu lub współzawodnictwa
język polski, języki obce, informatyka,
matematyka, współzawodnictwo
ekologiczne, artystyczne, sportowe
biologia, chemia, geografia, technika,
plastyka
matematyka, fizyka, informatyka,
technika, plastyka, geografia
11. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego
Kuratora Oświaty wymienionych w ust. 10, laureaci konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty w innych
województwach, wymienianych w zasadach rekrutacji poszczególnych
kuratoriów oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści
podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, laureaci i finaliści
olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie
od kryteriów podanych w poprzednich punktach.
Konkursy Przedmiotowe dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego,
organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty:
1) z Języka Polskiego
2) z Języka Angielskiego
3) z Języka Niemieckiego
4) z Języka Francuskiego
5) z Języka Rosyjskiego
6) z Historii
7) z Matematyki
8) z Fizyki
9) z Biologii
10) z Chemii
11) z Geografii
12) z Wiedzy o Społeczeństwie
12. Decyzję o przyjęciu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Wojkowicach uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego przez
Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej podejmuje Dyrektor Zespołu
Szkół po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej uwzględniając zasady
rekrutacji z pominięciem punktacji za egzamin gimnazjalny (liczbę punktów
otrzymanych z języka polskiego i innych przedmiotów edukacyjnych
pomnożoną przez dwa).
Uczeń zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające zwolnienie
z egzaminu gimnazjalnego.
13. Liczba kandydatów przyjętych do liceum i technikum – szkół młodzieżowych
wynika z liczby uzyskanych przez nich punktów. O kolejności przyjęcia decyduje
liczba punktów, poczynając od największej. Kandydaci będą przyjmowani do
wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc wynosi w każdym oddziale LO i TAK – 32.
14. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu
kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych
oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym
ustalono indywidualny program lub tok nauki,
3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru
kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
15. Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą,
równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły
ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za
granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie
sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w
scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.
15a. Kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w latach wcześniejszych i podlegają
obowiązkowi nauki zgodnie z art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) mogą
uczestniczyć w rekrutacji na warunkach określonych w niniejszej decyzji.
16. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej
szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa
ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach
egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi numerem "1".
17. Kandydat może składać dokumenty nie więcej niż do trzech szkół
ponadgimnazjalnych.
18. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w
szkole pierwszego wyboru.
19. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru potwierdzoną przez dyrektora
gimnazjum, które ukończył, kopię świadectwa ukończenia gimnazjum opatrzoną
numerem „1” oraz potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum, które ukończył,
kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
opatrzoną numerem „1”. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat
posługuje się kopią świadectwa ukończenia gimnazjum i kopią zaświadczenia o
szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego opatrzonymi napisem „Kopia
nr 1”
20. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności
zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
21. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach
zapewnia kandydatom dostarczanie stałych i aktualnych informacji
dotyczących terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników
rekrutacji.
TERMINARZ
REKRUTACJI
1. do 28 lutego 2013 r. – dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej podaje
kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki przyjęć;
2. Od 13 maja 2013 r. do 25 czerwca 2013 r. do godz.12.00
a). Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie dokumentów do
wybranych szkół.
Kandydaci składają podanie jedynie w szkole pierwszego wyboru.
b). Dostarczanie do każdej ze szkół, gdzie o przyjęcie ubiega się kandydat,
zaświadczeń o osiągnięciach sportowych, artystycznych lub innych
konkursach (co najmniej na szczeblu powiatowym), potwierdzonych
pieczątką macierzystego gimnazjum zgodnie z § 8 ust. 1
pkt 2.rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr
26, poz. 232). O wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje
niezależnie dyrektor każdej ze szkół ponadgimnazjalnych, do
których kandydat ubiega się o przyjęcie i wprowadza bądź potwierdza
przyznanie wartości w systemie elektronicznym.
3. Od 28 czerwca do 1 lipca 2013r. do godz.15.00
Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej kopii świadectwa
ukończenia gimnazjum i potwierdzonej kopii zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu gimnazjalnego.
4. 5 lipca 2013r. (do godz. 10.00)
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych do
przyjęcia do szkoły, z podziałem na oddziały.
5. Do 9 lipca 2013r. (do godz. 10.00)
Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez
dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału
zaświadczenia o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.
6. 10 lipca 2013r. (do godz.9.00)
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły i podanie informacji
o wolnych miejscach.
7. Do szkół dysponujących wolnymi miejscami, uczniowie mogą być przyjmowani
do dnia 31 sierpnia 2013 r., kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół
wszystkich typów.
8. Uczeń dostarczając do wybranej szkoły oryginał świadectwa ukończenia
gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 2 września 2013r.
9. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do danej szkoły o jego
deklaracji woli jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.
Harmonogram działań dotyczących rekrutacji do szkół
ponadgimnazjalnych
w powiatach objętych rekrutacją elektroniczną
Termin
Od 13 maja
2013 r. do 25
czerwca 2013 r.
do godz.12.00
Działanie
Wprowadzanie podań przez Internet oraz składanie
dokumentów do wybranych szkół.
Składanie przez kandydatów podań jedynie w szkole
pierwszego wyboru.
Od 28 czerwca do Dostarczanie do szkoły pierwszego wyboru potwierdzonej
1 lipca 2013r. do kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzonej
godz.15.00
kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu
gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1)
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy kandydatów
5 lipca 2013 r.
zakwalifikowanych
(do godz. 1000)
do szkoły.
Potwierdzanie przez kandydatów woli uczęszczania do
wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia
Do 9 lipca 2013r.
o szczegółowych wyników egzaminu gimnazjalnego.
(do godz. 10.00)
W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe
dołączanie przez kandydatów dokumentów określonych
odpowiednio w pkt 3 i 4 Informacji Nr 2.
10 lipca 2013 r.
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły listy przyjętych do szkoły.
(do godz. 9.00)
Składanie - przez kandydatów nieprzyjętych do wybranych
Od 10 lipca
szkół – oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują
do
wolnymi miejscami.
31 sierpnia 2013
Pozyskiwanie informacji o wolnych miejscach w
r.
informatorach internetowych elektronicznych systemów
rekrutacyjnych.
Druk zawierający informację o wyborze szkół ponadgimnazjalnych.
Pieczątka gimnazjum
Imiona i nazwisko
................................................................................................
..
Data urodzenia
................................................................................................
..
Miejsce
zamieszkania
................................................................................................
Oświadczam, że składam dokumenty do poniżej wymienionych szkół:
1. Nazwa szkoły
................................................................................................
................................................................................................
Adres szkoły
................................................................................................
................................................................................................
2. Nazwa szkoły
................................................................................................
................................................................................................
Adres szkoły
................................................................................................
................................................................................................
3. Nazwa szkoły
................................................................................................
................................................................................................
Adres szkoły
................................................................................................
................................................................................................
Data i podpis składającego dokumenty
.................................................................
REGULAMIN REKRUTACJI
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH
W WOJKOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
SZKOŁA POLICEALNA DLA DOROSŁYCH
Nie prowadzi się rekrutacji do Szkoły Policealnej w Wojkowicach na rok
szkolny 2013/2014.