RGIS :271.4.2016 - BIP Urząd Gminy Gniewino

Komentarze

Transkrypt

RGIS :271.4.2016 - BIP Urząd Gminy Gniewino
RGIS :271.4.2016
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia pt.: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Gniewino z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01. 07. 2016 r. – 30.
06. 2017 r.
I. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja następujących usług:
1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
obejmujących 1513 punktów adresowych oraz 22 w zabudowie wielorodzinnej.
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanej
domkiem letniskowym bądź innej wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe obejmujące 252 punkty adresowe zlokalizowane w miejscowościach:
Salino, Salinko - 10, Perlino - 112, Nadole – 120, Czymanowo – 6 i Dąbrówka 4.
3. Organizacja obwoźnej zbiórki odpadów (wielkogabaryty) i ich odbiór spod posesji
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości letniskowych 2 razy w
roku.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy oczyszczalni ścieków w miejscowości
Gniewino pod adresem: ul. Mostowa 1, 84 – 250 Gniewino.
5. Odbiór baterii z 12 pojemników ( 0,1 m3) do ich zbiórki.
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych z 23 pojemników
do segregacji odpadów segregowanych „piłek”.
7. Dostarczenie na czas realizacji przedmiotowego zamówienia, urządzeń do zbierania
odpadów dla nieruchomości zamieszkałych oraz worków dla nieruchomości
letniskowych.
8. Sporządzenie w wersji papierowej i elektronicznej harmonogramów wywozu
odpadów komunalnych z instrukcją segregowania na terenie Gminy Gniewino
i rozpowszechnienie ich po jego akceptacji wśród mieszkańców.
9. Osiągnięcie i udokumentowanie poziomów odzysku.
10. Kontrola selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na posesji wraz
z informowaniem właściciela nieruchomości o stwierdzeniu złego sposobu selekcji i
powiadamianie o tym Zamawiającego.
11. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem (w tym
faktur) w formie ustalonej z Zamawiającym poświadczającej przekazanie, odbiór
i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Gniewino, a także informowanie o
fakcie nie odebrania odpadów z podaniem przyczyn zaistnienia tego faktu.
12. Składanie informacji potrzebnych do sporządzenia analizy gospodarki odpadami na
terenie Gminy Gniewino (dotyczące wszelkich aspektów obejmujących odbiór,
transport, magazynowanie i zagospodarowanie odpadów).
13. Wykonawca zapewni dostęp do usługi dezynfekcji pojemników przeznaczonych do
gromadzenia odpadów zmieszanych, którą mieszkańcy będą mogli zamówić na
własny koszt.
Dane informacyjne i ilościowe dla przedmiotu zamówienia:
Powierzchnia Gminy Gniewino wynosi 176 km2. Liczba mieszkańców na podstawie
deklaracji wynosi około 5939 mieszkańców (stan na 11.05.2016 r.). Ilość obsługiwanych
nieruchomości (punktów adresowych) wynosi 1513 , 22 budynki w zabudowie wielorodzinnej
oraz 252 zabudowa letniskowa. Przewidywana ilość wytworzonych odpadów komunalnych,
którą trzeba będzie odebrać i zagospodarować – wg. tab. 4.
Tab. 1. Ilość nieruchomości oraz liczba mieszkańców objętych gminnym systemem odbioru
odpadów komunalnych.
Rodzaj nieruchomości
nieruchomości do 4 osób w gospodarstwie domowym
nieruchomości do 6 osób w gospodarstwie domowym
nieruchomości powyżej 6 osób w gospodarstwie domowym
nieruchomości wielorodzinne
nieruchomości letniskowe
Ilość
1180
266
67
22
252
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ORAZ ILOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 11-05-.2016 R.
ILOŚĆ
WSPÓLNOT
MIESZKA
ILOŚĆ NIERUCHOMOŚCI
ILOŚC MIESZKAŃCÓW
NIOWYCH
POWYŻEJ
DO 6
OSÓB
POWYŻEJ
6 OSÓB
LP.
MIEJSCOWOŚĆ
DO 4
OSÓB
1
BYCHOWO
58
11
1
70
142
84
11
237
2
CHYNOWIE
87
27
4
118
221
148
29
398
3
CZYMANOWO
72
10
3
85
173
53
21
247
4
OPALINO
13
3
1
17
33
16
7
56
5
ŁĘCZYN DOLNY
2
2
1
5
7
12
8
27
6
DĄBRÓWKA
15
5
1
21
32
29
7
68
7
GNIEWINKO
17
0
2
19
46
0
14
60
8
GNIEWINO - WIEŚ
207
29
8
244
559
153
66
778
9
GNIEWINO - BLOKI
NADLEŚNICTWA OSIEDLE
XXX LECIA PRL
9
1
0
10
33
6
0
39
1
2
0
3
2
11
0
13
14
GNIEWINO OSIEDLE XXX
LECIA PRL 21
WSPÓLNOTY
MIESZKANIOWE
GNIEWINO OSIEDLE XXX
LECIA PRL
WSPÓLNOTA
MIESZKANIA
SPÓŁDZIELNIA
"ENERGETYK"
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA UL.
POMORSKA 24,26
WSPÓLNOTA
MIESZKANIOWA UL.
NOWA
15
WSPÓLNOTA
STRZEBIELINEK 14
10
11
12
13
WSPÓLNOTA
15a MIESZKANIOWA CICHA 6
3
OGÓŁEM
DO 4
OSÓB
DO 6
OSÓB
6 OSÓB
OGÓŁEM
3
7
7
16
STRZEBIELINKO
25
4
2
31
59
21
14
94
17
KOSTKOWO
86
20
2
108
217
109
16
342
18
JĘCZEWO
14
4
5
23
58
22
39
119
19
LISEWO
57
23
7
87
143
12375
55
321
20
MIERZYNO
43
11
0
54
111
66
0
177
21
NADOLE
107
14
4
125
232
76
36
344
22
PERLINO
63
14
7
84
165
74
54
293
ILOŚĆ
OSÓB
13
540
3
142
2
52
3
165
1
26
23
RYBIENKO
17
10
1
28
33
54
7
94
24
RYBNO
118
34
9
161
311
186
77
574
25
DĘBINA
5
1
1
7
17
5
7
29
26
SALINO
25
6
1
32
48
33
8
89
27
SALINKO
10
1
1
12
23
6
10
39
28
MIERZYNKO
23
8
0
31
57
43
0
100
29
SŁUSZEWO
38
10
2
50
114
53
15
182
30
PŁACZEWO
9
5
0
14
24
27
0
51
31
TADZINO
44
7
1
52
116
36
7
159
32
TOLISZCZEK
12
4
3
19
34
21
21
76
266
67
529
5013
OGÓŁEM:
1180
1513 3017 13719
22
925
Tab. 2. Ilość urządzeń o odpowiedniej pojemności jakie należy dostarczyć do nieruchomości
położonych na terenie Gminy Gniewino przedstawia się następująco:
Ilość
1180
266
67
22
22
Rodzaj pojemnika
Pojemnik 120 l (nieruchomości do 4 osób)
Pojemnik 180 l (nieruchomości do 6 osób)
Pojemnik 240 l (powyżej 6 osób)
Pojemnik 1100 l na odpady zmieszane (budynki wielorodzinne)
Pojemnik 1100 l na odpady zmieszane opakowaniowe (budynki wielorodzinne)
Tab. 3. Przewidywana ilość worków na odpady segregowane oraz zmieszane:
ilość
w szt.
rodzaj worka
Worek 120 l w kolorze żółtym na zmieszane odpady opakowaniowe
Worek 120 l w kolorze zielonym na szkło
worek 120 l. w kolorze brązowym na odpady biodegradowalne
worek 150 l. w kolorze czarnym na odpady zmieszane
19206
9603
6000
1995
Tab. 4: Przewidywane ilości i rodzaje odpadów wytwarzane na terenie Gminy Gniewino
w przeciągu jednego roku kalendarzowego.
Kod odpadu
Nazwa odpadu
Ilość odpadu
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
178,5
15 01 07
Opakowania ze szkła
110,8
16 01 03
Zużyte opony
4,5
17 01 01
Odpady betonu, gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
13,2
20 01 34
Zmieszane odpady z betonu,
gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i ich
elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
Baterie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01 33
20 01 99
Inne frakcje zbierane w sposób selektywny
17 01 07
100,4
0,1
99,1
20 01 11
Tekstylia
4,3
20 02 03
Inne odpady nieulegające biodegradacji
14,8
17 03 80
Odpadowa papa
Niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne
Farby, tusze, farby drukarskie,
kleje, lepiszcze i żywice
inne niż wymienione w 20 01 27
2,8
20 03 01
20 01 28
20 03 07
1164,3
0,4
20 01 36
Odpady wielkogabarytowe
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
inne
niż wymienione w 20 01 21,
20 01 23 i 20 01 35
86
2,9
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż
wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
2,1
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,7
20 03 99
Odpady komunalne nie wymienione
w innych grupach
40
Ilości odpadów odebrane z PSZOK-u
Kod odpadu
Nazwa odpadu
Ilość odpadu (Mg)
20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje
lepiszcze i żywice inne niż w 20 01 27
0,4
17 03 80
Odpadowa papa
2,8
15 01 06
zmieszane odpady opakowaniowe
14,4
14 01 07
Opakowania ze szkła
3,5
20 01 99
Inne nie wymienione frakcje zbierane
w sposób nie selektywny
1,8
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
0,5
17 01 01
Odpady z betonu i gruz betonowy
6,1
20 0 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
0,03
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż wymienione
w 17 01 06
67,2
17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione
w 17 06 01 i 17 06 03
20 01 11
Tekstylia
20 02 01
Odpad ulegające biodegradacji
25,4
20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
49,6
20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne
niż w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
0,5
16 01 03
Zużyte opony
2,9
1,5
3
Gmina Gniewino charakteryzuje się zróżnicowaną powierzchnią terenu. Należy zapewnić
odbiór odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem z wszystkich nieruchomości
zamieszkałych oraz letniskowych na terenie Gminy Gniewino, dysponować sprzętem
umożliwiającym odbiór odpadów z nieruchomości położonych w miejscach
trudnodostępnych ze względu na stan, szerokość i nawierzchnię dróg szczególnie w okresach
wzmożonych opadów, a także zły stan techniczny dróg dojazdowych. W miejscowościach
letniskowych (Salino, Nadole, Perlino) część dróg to drogi prywatne, bardzo wąskie z tego
względu należy zapewnić pojazd o mniejszych gabarytach umożliwiający odbiór odpadów z
nieruchomości położonych przy takich drogach. Należy dysponować pojazdami
umożliwiającymi rozładunek dźwigiem typu HDS zarówno wyposażonymi w urządzenia
hakowe jak i bramowe, ze względu na posiadane rodzaje kontenerów przystosowanych
zarówno do bramowego jak i hakowego systemu załadunku.
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych
(według załącznika z punktami adresowymi, jaki Zamawiający dostarczy Wykonawcy w
dniu podpisania umowy) obejmujących frakcje i częstotliwości zgodnie z tab. 5:
Tab. 5. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych.
częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych *
zmieszanych odpadów
komunalnych
– kod 20 03 01
zmieszanych odpadów
opakowaniowych **
– kod 15 01 06
szkła
– kod 15 01 07
popiołu
- kod 10 01 01 lub 20 01 99
odpadów biodegradowalnych
raz na dwa tygodnie
– 26 tygodni w roku
rodzaj nieruchomości
domy wielorodzinne
nieruchomości letniskowe
od IV – X dwa razy w
raz w tygodniu
miesiącu, pozostałe miesiące
– 52 tygodnie w roku 1 raz na miesiąc
raz w miesiącu
– 12 razy w roku
raz na dwa tygodnie
– 26 tygodni w roku
domy jednorodzinne
raz w miesiącu
– 12 razy w roku
raz na dwa miesiące
raz na dwa miesiące
– 6 razy w roku
– 6 razy w roku
w sezonie grzewczym, tj. od października do kwietnia – raz w miesiącu –
7 razy,
poza sezonem grzewczym raz na dwa miesiące – 2 razy
– razem 9 razy w roku
tylko w sezonie, tj. od maja do listopada – co dwa tygodnie
– razem 15 razy w roku
* zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem.
**zawierające: makulaturę (w tym: papier i tektura) 20 01 01, opakowania wielomateriałowe (kartoniki po
mleku i sokach itp.) 15 01 05, tworzywa sztuczne 20 01 39, 17 02 03, metale (19 10 01, 19 10 02,20 01 40)
2. Organizacja obwoźnej zbiórki odpadów (wielkogabarytowe) sprzed posesji właścicieli
nieruchomości zamieszkałych oraz letniskowych:
- odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) - raz na pół roku (przewidywana ilość:
odpady wielkogabarytowe 10 Mg, ZSEE 2 Mg)
- zgodnie z ustalonym z Zamawiającym harmonogramem
3. Dostarczenie urządzeń do zbierania odpadów na PSZOK wg tabeli nr 6 do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy
oczyszczalni ścieków w miejscowości Gniewino pod adresem: ul. Mostowa 1, 84 – 250
Gniewino oraz wywóz z terenu PSZOK w ilości 396 wywozów w roku poszczególnych
frakcji, odpadów zebranych selektywnie obejmujących :
Tab. 6. Sposób gromadzenia odpadów w PSZOK.
l.p
Rodzaj
odpadu
Sposób
gromadzenia
1
opony
box
2
szkło
pojemnik
2 x 1,1 m3
3
odpady
drewniane
box
5
złom
odpady
niebezpieczne
( baterie,
akumulatory,
chemikalia, leki
opakowania po
farbach,
rozpuszczalnikach
6
papa
7
olej
box
pojemnik
ok.. 1 m3
8
szkło płaskie
i problemowe
pojemnik
1 x 1,1 m3
4
Częstotliwość
wywozu
raz w miesiącu
Ilość
wywozów
12
raz w miesiącu
24
1 raz na kwartał
16
box
box
1 raz na kwartał
4
1 raz na kwartał
4
9
odpady
biodegradowalne
kontener
2 x 7 m3
10
odpady
budowlane
kontener
2 x 7 m3
od maja
do listopada
( 2 razy w
miesiącu)
cały rok
( 2 razy w
miesiącu)
11
odpady
wielkogabarytowe
box
10 m3 2 razy w
miesiącu
28
48
24
12
13
14
15
16
plastik
pojemnik
4 x 1,1 m3
1 raz w tygodniu
104
makulatura
pojemnik
2 x 1,1 m3
2 razy w
miesiącu
48
styropian
tekstylia
opakowania po
środkach ochrony
roślin
pojemnik
2 x 1,1 m3
1 raz w tygodniu
3
pojemnik 1,1 m 1 raz w tygodniu
52
26
od IV – IX
1 raz w miesiącu
6
pojemnik 1,1m
3
4. Jeden raz w roku odbiór baterii z pojemników (0,1 m3) do ich zbiórki ustawionych na terenie
Gminy Gniewino zgodnie z zestawieniem:
Tab. 7.: Miejsca ustawienia pojemników do segregacji baterii.
Lp
Miejsce ustawienia pojemników na baterie
Baterie
1
Bychowo naprzeciw przystanku
2
Chynowie przy sklepie
3
Czymanowo parking
4
Gniewino poczta
5
Kostkowo osiedle
6
Lisewo sklep spożywczy
7
Mierzyno koło transformatora
8
Mierzynko
9
Nadole
10
Perlino sklep spożywczy
11
Rybno przystanek
12
Tadzino
Razem:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
5. Odbiór odpadów komunalnych segregowanych z pojemników do segregacji odpadów
segregowanych „piłek” zgodnie z załączonym zestawieniem
Tab. 8: Lokalizacja, ilość, pojemność, częstotliwość wywozu pojemników „piłek”
Lokalizacja
pojemnika
Pojemniki do
segregacji
odpadów „ piłki”
– 1,5 m3 –
lokalizacja wg.
załącznika 1
Ilość
pojemników
Częstotliwość
wywozu w
miesiącu
Ilość wywozów
w szt. w roku
Szkło
11
2
264
Plastik
12
2
288
Rodzaj
Pojemnika
Razem :
552
Załącznik 1 do tabeli 8: lokalizacja pojemników do segregacji na terenie Gminy*
L.p Miejsce ustawienia pojemników do
segregacji
Plastik
Szkło
Baterie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Czymanowo parking ( obok bloków )
Gniewino os. XXX- lecia „ Energetyk”
Gniewino blok 7
Gniewino os. xxx lecia, blok 13
Gniewino os. xxx lecia, blok 16
Gniewino os. xxx lecia, blok 16 obok piłek,
które już stoją
Orleksy za wiatą śmietnikową na środku
pomiędzy blokami
Bloki nauczycielskie koło wiaty śmietnikowej
Gniewino os. xxx lecia „ energetyk”
za śmietnikiem przy 19
Gniewino ul. Nowa
Gniewino poczta
Kostkowo osiedle
Lisewo sklep spożywczy
Nadole
Perlino sklep spożywczy
Rybno przystanek
Tadzino
Bychowo naprzeciwko przystanku
Chynowie przy sklepie
Mierzynko koło transformatora
Mierzynko
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*lokalizacja pojemników może ulec zmianie
** na pomarańczowo oznaczone miejscowości z mniejszą liczbą wywozów
Razem wywozów odpadów segregowanych w okresie 01. 07. 2016r. – 30. 06. 2017: 552
Wykonawca ma obowiązek posprzątać teren wokół wysp do segregacji odpadów „piłek” oraz
zebrać pozostawione przy piłkach odpady.
6. Dostarczenie urządzeń o pojemności 7m3 do zbierania wraz z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów w terminie i lokalizacji podanej przez Zamawiającego
w związku z przewidywanymi akcjami sprzątania sołectw, świata i gminnych terenów
zieleni. Przewidywana ilość kontenerów w roku – 4 szt.
7. Odbiór z terenu Gminy Gniewino (przystanki autobusowe, główne drogi „przelotowe”,
przy torach kolejowych) odpadów powstałych z akcji „sprzątanie świata” organizowanej
zwyczajowo w trzecim tygodniu września (sobota). Przewidywana ilość odpadów: 4,5 - 5
Mg.
8. Usługa zagospodarowania odebranych i zebranych odpadów komunalnych winna być
zgodna z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami i obowiązującymi przepisami oraz
prawem miejscowym, w sposób zapewniający uzyskanie odzysku innymi metodami niż
składowanie odpadów komunalnych następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw
sztucznych, szkła i innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych oraz ograniczenia
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i rozporządzeniami
wykonawczymi do ustaw.
9. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie
odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to
m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania odpadów zebranych z terenu Gminy
Gniewino do instalacji RIPOK w Chlewnicy: Międzygminne Składowisko Odpadów w
Chlewnicy, Chlewnica 76-230 Potęgowo. W przypadku wystąpienia awarii regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej ich odbieranie
Wykonawca przekazuje je do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu,
wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami, przekazując Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wystąpienie awarii
uzasadniając w ten sposób przekazanie powyższych odpadów do instalacji zastępczych.
11. Osiągnięcie i udokumentowanie następujących poziomów odzysku:
a) odpadów opakowaniowych
w 2016 r. - co najmniej 18 %, w 2017 r. - co najmniej 20 % ,
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
b) odpadów biodegradowalnych
w 2016 i w 2017r - co najmniej 45 % , (obowiązkowe poddanie odpadów komunalnych
zmieszanych sortowaniu w celu wydzielenia frakcji odpadów biodegradowalnych, których
nie należy poddawać składowaniu przynajmniej w 50 %) Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz
sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz.
676),
c) inne niż niebezpieczne odpady rozbiórkowe i budowlane
w 2016 r. - co najmniej 42 %, w 2017 r. - co najmniej 45 %,
12. Dostarczenie na czas realizacji przedmiotowego zamówienia niżej wymienionych
urządzeń do zbierania odpadów (zgodnie z tab. 1, 2), a także utrzymanie pojemników w
należytym stanie technicznym i higienicznym.
Parametry i opis warunków jakim powinny odpowiadać urządzenia opisane w regulaminie
utrzymania czystości i porządku w Gminie Gniewino.
13. Kontrola selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na posesji wraz z informowaniem
mieszkańca o stwierdzeniu złego sposobu selekcji i powiadamianie o tym Zamawiającego w
sposób uzgodniony z Zamawiającym.
14. Sporządzenie w wersji papierowej i elektronicznej harmonogramów wywozu odpadów
komunalnych z terenu Gminy Gniewino wraz z informacją o sposobie segregacji
odpadów i rozpowszechnienie harmonogramów pkt. a, b, c; po jego akceptacji przez
Zamawiającego wśród mieszkańców.
a) harmonogram dla budynków jednorodzinnych, z informacją o obowiązku złożenia
informacji o zapotrzebowaniu na wywóz z terenu nieruchomości popiołu, odpadów
biodegradowalnych i papieru oraz tektury
b) harmonogram dla wspólnot
c) harmonogram wywozu o. wielkogabarytowych
d) harmonogram wywozu odpadów z PSZOK
e) harmonogram wywozu odpadów z piłek i baterii
f) harmonogram wywozu odpadów z domków letniskowych
15. Prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem (w tym faktur,
kart przekazania odpadów) w formie ustalonej z Zamawiającym, poświadczającej
przekazanie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Gniewino z
nieruchomości zamieszkałych, a także informowanie o fakcie nie odebrania odpadów z
podaniem przyczyn zaistnienia tego faktu, obejmującej:
a) sporządzanie kart przekazania odpadów – KPO, dla każdej zbieranej frakcji odpadów
osobno.
Wykonawca sporządzi w imieniu Zamawiającego karty przekazania odpadów i załączy je
do faktury wystawionej za wykonanie usług w danym miesiącu.
b) Informacje o wskaźnikach uzyskanych poziomów odzysku i recyklingu, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ppkt 5 – DPO, DPR
Wykonawca będzie składał Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odzysk i recykling
załączając je do faktury wystawionej za wykonanie usług w danym miesiącu, a jeżeli
magazynuje odpady na terenie bazy transportowo magazynowej, ma obowiązek
powiadomienia o tym Zamawiającego pisemnie oraz ma obowiązek przekazania
zgromadzonych odpadów najpóźniej co kwartał sprawozdawczy odpowiednim instalacjom
i recyklerom (tak aby zebrane odpady wykazane zostały w sprawozdaniu kwartalnym),
Zobowiązany jest również do przedstawienia dokumentów DPO i DPR na życzenie
Zamawiającego.
c) w wypadku magazynowania odpadów na terenie bazy magazynowo transportowej:
raporty wagowe zawierające datę ich przyjęcia oraz ich ilość, informacje o źródle
przyjętych do magazynowania odpadów, ich rodzaju, w wypadku poddania ich
wstępnemu sortowaniu- ilość wysortowanego surowca, jego rodzaj i miejsce przekazania
d) składanie informacji o sposobie przetwarzania i recyklingu odpadów w instalacjach,
16. Na wniosek Zamawiającego składanie informacji niezbędnych do sporządzenia analizy
gospodarki odpadami na terenie Gminy Gniewino (dotyczące wszelkich aspektów
obejmujących odbiór, transport, magazynowanie, zagospodarowanie, sprzedaż odpadów,
możliwości przerobowe odpadów)
TERMIN WYKONANIA UMOWY
1. Strony ustalają termin realizacji zamówienia w zakresie odbierania i zagospodarowania
odpadów w okresie od 01.07.2016 r. do 30. 06. 2017 r.
2. Wykonawca dostarczy do dnia 01.07.2016 r. urządzenia do zbierania odpadów
komunalnych do nieruchomości zamieszkałych oraz worki dla nieruchomości
letniskowych.
3. Harmonogramy oraz metodę informowania mieszkańców o niewłaściwej segregacji
odpadów , o których mowa w § l pkt 2 ppkt 8 Wykonawca sporządzi i dostarczy
Zamawiającemu do zaopiniowania do dnia 30.06.2016 r. a następnie po jego
zaakceptowaniu rozprowadzi wśród mieszkańców.