Zobacz - Urząd Dzielnicy Wola

Transkrypt

Zobacz - Urząd Dzielnicy Wola
Protokół XV Sesji
Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
w dniu 13 listopada 2007 r.
Działając na podstawie upowaŜnienia Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy – pana Michała Szczerby z dnia 30 października 2007 roku XV sesję Rady
Dzielnicy Wola m.st. Warszawy otworzył Andrzej Grudkowski.
Powitał przybyłych na dzisiejszą sesję Radnych, Burmistrza i Zastępców Burmistrza
Dzielnicy oraz przedstawicieli prasy i mieszkańców.
Poinformował, Ŝe na sali obecnych jest 23 radnych, a zatem jest quorum niezbędne do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Przypomniał, Ŝe porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z materiałami był do odbioru w
Wydziale Obsługi Rady w terminie regulaminowym, o czym informowano radnych
telefonicznie i zapytał o ew. uwagi lub propozycje do przedstawionego porządku obrad.
Joanna Tracz-Łaptaszyńska w imieniu klubu PO zgłosiła wniosek o wprowadzenie do
porządku obrad punktu 3a „Zmiana uchwały nr II/10/2006 z dnia 12 grudnia 2006 r. oraz
uchwały nr III/18/2007 z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wyboru przewodniczących i
wiceprzewodniczących stałych Komisji Rady”, przy czym dodała, Ŝe chodzi o odwołanie
dotychczasowych i powołanie nowych przewodniczących Komisji Planowania
Przestrzennego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rewizyjnej.
Za wnioskiem głosowało 12 osób, 11 osób się wstrzymało, głosów przeciw nie było.
Wobec wątpliwości co do interpretacji wyniku głosowania Mieczysław Zmysłowski poprosił
radcę prawnego o podanie wykładni prawnej.
Sławomir Pyźlak wyjaśnił, Ŝe zgodnie z § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Dzielnicy zmiana
porządku obrad wymaga zgody bezwzględnej większości ustawowego składu Rady, czyli w
tym przypadku minimum 13 osób, a więc tym samym wniosek radnej Tracz-Łaptaszyńskiej
nie został przegłosowany.
Ad punkt 1 porządku obrad
Przyjęcie protokołu obrad XIV Sesji Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy.
Wiceprzewodniczący Andrzej Grudkowski poinformował, Ŝe wymieniony protokół sesji był
do wglądu w Wydziale Obsługi Rady. Oświadczył, Ŝe nie zgłoszono do niego Ŝadnych uwag i
poprosił o przegłosowanie, kto jest za jego przyjęciem.
W wyniku głosowania (14 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się) protokół XIV/2007
Sesji Rady Dzielnicy Wola został przyjęty.
Ad punkt 2 porządku obrad
Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu Radnego Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (mat. nr
77).
Joanna Tracz-Łaptaszyńska w imieniu Klubu Radnych PO podziękowała Michałowi
Szczerbie za współpracę i zaapelowała o opiekę nad Dzielnicą.
Michał Szczerba podziękował za długoletnią współpracę, Ŝyczył efektywnej pracy i
zadeklarował pomoc.
Jan Nowak dołączył się do podziękowań za współpracę i przewodniczenie Radzie.
Mieczysław Zmysłowski w imieniu Klubu Radnych LiD równieŜ złoŜył Michałowi Szczerbie
podziękowania i gratulacje.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Grudkowski poinformował, Ŝe w związku z wyborem do
parlamentu w dniu 31 października 2007 r. Michał Szczerba zrzekł się mandatu radnego
Rady Dzielnicy Wola, wobec czego poprosił o przegłosowanie, kto jest za przyjęciem
uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Michała Szczerby.
W wyniku głosowania (23 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/93/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 13 listopada 2007
r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy.
Ad punkt 3 porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Grudkowski poinformował, Ŝe dalsze prowadzenie przez
niego sesji Rady odbywa się na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) (najstarszy wiekiem
Wiceprzewodniczący Rady).
Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (mat. nr 87).
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Grudkowski przypomniał, Ŝe Rada wybiera ze swojego
grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy
składu rady, w głosowaniu tajnym i poprosił o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego
Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Joanna Tracz-Łaptaszyńska zgłosiła kandydaturę Dariusza Puściana.
Beata Gosiewska zapytała, czy przewodniczący merytorycznej komisji Rady moŜe zostać
wybrany na przewodniczącego Rady. Zadała równieŜ pytanie dot. wykształcenia i przebiegu
pracy zawodowej kandydata.
Radca prawny Sławomir Pyźlak odparł, Ŝe nie ma przeciwwskazań, by przewodniczący
komisji kandydował na funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy; dopiero w momencie
wyboru na przewodniczącego Rady musiałby złoŜyć rezygnację z funkcji przewodniczącego
komisji.
Z tym stanowiskiem polemizował Jan Nowak, zdaniem którego przed wyborem na
przewodniczącego Rady przewodniczący komisji musi złoŜyć rezygnację z tej funkcji.
Michał Marciniak stwierdził, Ŝe naleŜy uznać opinię radcy prawnego i przystąpić do realizacji
tego punktu porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Andrzej Grudkowski opinię radcy prawnego uznał za wiąŜącą.
Michał Kubiak odczytał fragment zapisu Regulaminu Rady mówiący o tym, iŜ
Przewodniczący Rady nie moŜe przewodniczyć komisjom, co jego zdaniem nie jest toŜsame z
pełnieniem funkcji przewodniczącego komisji.
Zarówno Beata Gosiewska, jak i Jan Nowak w dalszym ciągu zgłaszali wątpliwości w tej
kwestii. Radca prawny bronił przedstawionej przez siebie wykładni prawnej.
O godz. 14.45 Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Grudkowski zarządził przerwę.
Obrady wznowiono o godz. 14.55.
Mariusz Wis wyraził pogląd, Ŝe to radni są suwerenami w sprawie tego, kogo i w jaki sposób
wybierają, a oponenci, jeśli będą mieli zastrzeŜenia w tej kwestii, mogą daną decyzję
zaskarŜać.
Mieczysław Zmysłowski nie zgodził się z tym stanowiskiem; powiedział, Ŝe wprawdzie Rada
jest suwerenem, niemniej jednak musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i przystąpienie do wyboru
przewodniczącego Rady.
13 głosami za, przy 11 przeciw i braku wstrzymujących się wniosek o zamknięcie dyskusji
został przegłosowany.
Wiceprzewodniczący Andrzej Grudkowski poprosił Dariusza Puściana o przedstawienie się.
Kandydat na Przewodniczącego Rady podziękował Klubowi PO za rekomendację i poprosił o
przygotowanie pytań na piśmie.
Marcin Rolski zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zadane wcześniej
przez Beatę Gosiewską.
Marek Makuch, radny Rady Warszawy, zauwaŜył, Ŝe przyjęty obyczaj nakazuje udzielać
odpowiedzi na zadawane przez radnych pytania.
Dariusz Puścian oświadczył, Ŝe nie uchyla się od odpowiedzi, a prosi jedynie o zebranie pytań
w formie pisemnej.
Jan Nowak wyraził obawę, iŜ taka postawa źle zwiastuje na przyszłość i zapytał, czy
kandydat zamierza zmienić podejście do radnych opozycji.
Poprosił o kilka minut przerwy na sformułowanie pytań.
O godz. 15.15 wznowiono obrady.
W imieniu PiS pytania do Dariusza Puściana przedstawił Łukasz Szcześniak. Zapytał o
wykształcenie, doświadczenie zawodowe, miejsce pracy, drogę polityczną, stanowisko w
sprawie oświetlenia kościołów i o to, czy pytania zawsze mają być zgłaszane na piśmie.
Zarzucił równieŜ Przewodniczącej Klubu PO Joannie Tracz-Łaptaszyńskiej, iŜ nie dokonała
prezentacji kandydata.
Joanna Tracz-Łaptaszyńska odparła, iŜ Dariusz Puścian jako radny kolejnej kadencji jest
osobą ogólnie znaną.
Hanna Mrowińska równieŜ wytknęła to, iŜ kandydat nie został w naleŜytej formie
przedstawiony.
Marcin Rolski do pytań dołączył pytanie dot. stanowiska Dariusza Puściana w sprawie
„Olimpii” i „Sarmaty”.
Odpowiadając na pytania Dariusz Puścian poinformował, Ŝe ma 46 lat, wykształcenie średnie,
z zawodu jest mistrzem kuśnierskim, nie jest nigdzie zatrudniony na podstawie umowy o
pracę, zajmuje się giełdą papierów wartościowych; jego droga polityczna to najpierw Unia
Demokratyczna, następnie Unia Wolności, Prawo i Sprawiedliwość, a obecnie Platforma
Obywatelska. W sprawie oświetlenia kościołów początkowo głosował przeciw; co do pytań
na piśmie uznał, Ŝe dzięki takiej formie niczego się nie pominie, co oczywiście nie oznacza,
Ŝe zawsze będzie ona stosowana.
Marcin Rolski powrócił do pytania o „Olimpię” i „Sarmatę” chcąc wiedzieć, czy Dariusz
Puścian głosował przeciw, czy był wówczas nieobecny. Dariusz Puścian odparł, Ŝe tego nie
pamięta.
Co do potrzeby przedstawienia kandydata Jan Nowak stwierdził, Ŝe radni z poprzednich
kadencji znają Dariusza Puściana, natomiast w obecnej kadencji są nowi radni, którzy
chcieliby o kandydacie czegoś się dowiedzieć. Ponownie zapytał, czy zamierza on zmienić
swój stosunek do opozycji.
Dariusz Puścian odrzekł, Ŝe swoje postępowanie uzaleŜnia od stosunku do jego osoby strony
przeciwnej. Podkreślił, Ŝe nastawiony jest na współpracę ze wszystkimi klubami i całą Radę
chce traktować jednakowo, ale liczy na dobrą wolę opozycji. Dodał, Ŝe pierwszym
probierzem dobrej woli będzie wynik głosowania.
Maria Kucharska zauwaŜyła, Ŝe radny pełni rolę słuŜebną wobec mieszkańców Dzielnicy,
którzy go wybrali.
Ostatnią wypowiedź Dariusza Puściana Beata Gosiewska potraktowała jako próbę szantaŜu.
Ponadto przypomniała, Ŝe w poprzedniej kadencji kandydata na wiceburmistrza
przesłuchiwano, podczas gdy kandydatury Dariusza Puściana na zaprezentowano ani słowem.
Jan Nowak wypowiedzią Dariusza Puściana poczuł się dotknięty. Zastanawiał się, w jaki
sposób głosowanie miałoby być probierzem dobrej woli, skoro jest tajne.
Dariusz Puścian jeszcze raz podkreślił swoją wolę współpracy ze wszystkimi klubami i zarzut
o próbę szantaŜu kategorycznie odrzucił.
Michał Kubiak zapytał, w jaki sposób Dariusz Puścian głosował w sprawie oświetlenia
kościoła przy ul. Karolkowej. Dariusz Puścian odpowiedział, Ŝe głosował „za” i wyjaśnił
dlaczego.
Paweł Kuchta powiedział, iŜ w związku z tym, Ŝe kandydatura Dariusza Puściana budzi tyle
kontrowersji, w imieniu Klubu PiS zgłasza kandydaturę Mariusza Wisa na Przewodniczącego
Rady Dzielnicy Wola.
Zapytany przez Wiceprzewodniczącego Andrzeja Grudkowskiego o zgodę na kandydowanie
Mariusz Wis odpowiedział twierdząco.
Paweł Kuchta poprosił o godzinną, po czym skorygował na półgodzinną, przerwę.
O godz. 15.55 Wiceprzewodniczący Andrzej Grudkowski zarządził 15-minutową przerwę.
O godz. 16.20 wznowiono obrady.
Po przerwie Mariusz Wis wycofał swoją kandydaturę.
Wiceprzewodniczący poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, która
przeprowadzi głosowanie; zaproponował, aby komisja składała się z 3 osób.
Jan Nowak w imieniu Klubu PiS zaproponował kandydaturę Łukasza Szcześniaka.
Joanna Tracz-Łaptaszyńska w imieniu Klubu PO zaproponowała kandydaturę Michała
Kubiaka.
Mieczysław Zmysłowski w imieniu Klubu LiD zaproponował kandydaturę Joanny
Kamieńskiej.
W wyniku głosowania (23 głosy za, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się) Rada
przyjęła zaproponowany skład Komisji Skrutacyjnej.
Dariusz Puścian poinformował, Ŝe złoŜył na piśmie rezygnację z funkcji Przewodniczącego
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, a wcześniej zwołał posiedzenie
Komisji na dzień 23 listopada b.r.
O godzinie 16.30 Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Grudkowski zarządził 10-minutową
przerwę.
Komisja Skrutacyjna ukonstytuowała się; przewodniczącą została Joanna Kamieńska,
członkami - Michał Kubiak i Łukasz Szcześniak.
Radca Prawny Sławomir Pyźlak wyjaśnił zasady głosowania i Komisja Skrutacyjna
przystąpiła do pracy.
Po zakończeniu głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Joanna Kamieńska
ogłosiła wyniki: 14 osób głosowało za kandydaturą Dariusza Puściana, 9 było przeciw, nikt
się nie wstrzymał od głosu.
Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Grudkowski odczytał treść Uchwały Nr XV/94/2007
Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Przewodniczący Rady Dariusz Puścian podziękował za okazane mu poparcie i zaproponował
przełoŜenie dalszej części sesji o tydzień, tj. na dzień 20 listopada, jednak w związku z
koniecznością zaopiniowania propozycji zmian w budŜecie oraz propozycji określenia
wydatków niewygasających z końcem roku budŜetowego postanowiono kontynuować obrady.
Ad punkt 4 porządku obrad.
Zaopiniowanie propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budŜetu m.st.
Warszawy na 2007 r. (mat. nr 78).
Główny Księgowy Jacek Kłusek przedstawił propozycje zmian.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Michał Kubiak przedstawił opinię Komisji.
Opinię Komisji Bezpieczeństwa, Sportu i Turystyki odczytał Wiceprzewodniczący Andrzej
Grudkowski.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Mariusz Wis przedstawił opinię Komisji.
W wyniku głosowania (12 głosów za, 0 przeciw, 9 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/95/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania propozycji zmian w załączniku dzielnicowym do budŜetu
m.st. Warszawy na 2007 r.
Ad punkt 5 porządku obrad.
Zaopiniowanie Mikroprogramu rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata
2005-2013 (mat. nr 79).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
W wyniku głosowania (16 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/96/2007 Rdy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007 r.
w sprawie zaakceptowania Mikroprogramu rewitalizacji Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy na lata 2005-2013.
Ad punkt 6 porządku obrad.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania podziału
działek z obrębu 6-01-07, połoŜonych w kwartale ulic: Towarowa, Chłodna, Kotlarska
(mat. nr 80).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Dariusz Puścian przedstawił opinię
Środowiska.
Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony
W wyniku głosowania (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/97/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie negatywnego zaopiniowania podziału działek z obrębu 6-01-07, połoŜonych
w kwartale ulic: Towarowa, Chłodna, Kotlarska.
Ad punkt 7 porządku obrad.
Zaopiniowanie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaŜy
bezprzetargowej w budynku przy ul. śytniej 32A, stanowiącym własność m.st.
Warszawy, połoŜonym na terenie Dzielnicy Wola (mat. nr 81).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
W wyniku głosowania (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/98/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaŜy
bezprzetargowej w budynku przy ul. śytniej 32A, stanowiącym własność m.st.
Warszawy, połoŜonym na terenie Dzielnicy Wola.
Ad punkt 8 porządku obrad.
Zaopiniowanie wykazu, na którym umieszczony jest lokal mieszkalny przeznaczony do
sprzedaŜy bezprzetargowej w budynku przy ul. Wolskiej 54, stanowiącym własność
m.st. Warszawy, połoŜonym na terenie Dzielnicy Wola (mat. nr 82).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
W wyniku głosowania (17 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/99/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania wykazu, na którym umieszczony jest lokal mieszkalny
przeznaczony do sprzedaŜy bezprzetargowej w budynku przy ul. Wolskiej 54,
stanowiącym własność m.st. Warszawy, połoŜonym na terenie Dzielnicy Wola.
Ad punkt 9 porządku obrad.
Zaopiniowanie wykazu lokali uŜytkowych, na którym umieszczone zostały lokale:
Ogrodowa 7, Górczewska 82, Wolska 46/48 i Al. Solidarności 129/131, przeznaczone do
sprzedaŜy bezprzetargowej wraz z oddaniem w uŜytkowanie wieczyste ułamkowej części
gruntu (mat. nr 83).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
W wyniku głosowania (12 głosów za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/100/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania wykazu lokali uŜytkowych, na którym umieszczone zostały
lokale: Ogrodowa 7, Górczewska 82, Wolska 46/48 i Al. Solidarności 129/131,
przeznaczone do sprzedaŜy bezprzetargowej wraz z oddaniem w uŜytkowanie wieczyste
ułamkowej części gruntu.
Ad punkt 10 porządku obrad.
Zaopiniowanie wniosku o obniŜenie stawki czynszu za 6 dni z tytułu najmu lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 13, którego najemcą jest
pan Adam Ostrowski (mat. nr 84).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
W wyniku głosowania (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/101/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania wniosku o obniŜenie stawki czynszu za 6 dni z tytułu najmu
lokalu uŜytkowego połoŜonego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 13, którego najemcą
jest pan Adam Ostrowski
Ad punkt 11 porządku obrad
Zaopiniowanie wniosku o zwolnienie z czynszu na okres 2 dni z tytułu najmu lokalu
uŜytkowego połoŜonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 111, którego najemcą jest pan
Kazimierz Nocuń (mat. nr 85).
Zastępca Burmistrza Marek Lipiński przedstawił projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Polityki Gospodarczej i Komunalnej Maria Weber przedstawiła
opinię Komisji.
W wyniku głosowania (19 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/102/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania wniosku o zwolnienie z czynszu na okres 2 dni z tytułu
najmu lokalu uŜytkowego połoŜonego w Warszawie przy ul. Wolskiej 111, którego
najemcą jest pan Kazimierz Nocuń.
Ad punkt 12 porządku obrad.
Zaopiniowanie propozycji określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budŜetowego 2007 (mat. nr 86).
Główny Księgowy Jacek Kłusek przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Michał Kubiak przedstawił opinię Komisji.
Przewodniczący Komisji BudŜetu i Finansów Mariusz Wis przedstawił opinię Komisji.
W wyniku głosowania (18 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się) Rada podjęła
Uchwałę Nr XV/103/2007 Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 11 listopada 2007
r. w sprawie zaopiniowania propozycji określenia wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budŜetowego 2007.
Ad punkt 13 porządku obrad..
Informacja o pracy Zarządu Dzielnicy
Burmistrz Marek Andruk przekazał sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy Wola
m.st. Warszawy za okres od dnia 16 października do dnia 12 listopada 2007 roku.
Ad punkt 14 porządku obrad.
Interpelacje i zapytania radnych.
Interpelacji ani zapytań nie zgłoszono.
Ad punkt 15 porządku obrad.
Wolne wnioski i informacje.
Wniosków ani informacji nie przedstawiono.
Wobec wyczerpania porządku obrad XV/2007 Sesję Rady Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
zakończono o godz. 17.30.
Protokołowała:
Lena Witkowska