Czym jest FP oraz FGŚP oraz kogo dotyczy

Komentarze

Transkrypt

Czym jest FP oraz FGŚP oraz kogo dotyczy
Data:
Autor:
2016-10-25
Julita Podhorodecka
Czym jest FP oraz FGŚP oraz kogo dotyczy obowiązek
opłacania składek?
Fundusz Pracy
Fundusz Pracy (FP) jest rodzajem funduszu celowego funkcjonującego od 1990 roku. Jego głównym celem jest
łagodzenie skutków bezrobocia. Przychodem tej instytucji są opłacone przez składki.
Środki zgromadzone przez FP są przeznaczane m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia oraz wszelkiego
rodzaju dofinansowania.
Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy wynika z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Dotyczy m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracodawców oraz
zleceniodawców. Obecnie wysokość składki na FP wynosi 2,45% wymiaru składki.
W 2016 roku w przypadku przedsiębiorców jej wysokość wynosi minimum 59,61 zł.
Składki na Fundusz Pracy nie trzeba opłacać między innym w następujących sytuacjach:
pracownik otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego,
nowy przedsiębiorca korzysta z preferencyjnych składek ZUS,
kobieta osiągnie 55. rok życia, a mężczyzna 60. (zarówno pracownik, jak i przedsiębiorca),
przedsiębiorca zatrudnia pracowników tylko i wyłącznie w oparciu o umowę zlecenie.
W przypadku zwolnienia ze składek na FP i FGŚP za osoby, które osiągnęły wiek 55 lat dla kobiet i 60 lat dla
mężczyzn, zwolnienie przysługuje od następnego miesiąca po miesiącu, w trakcie którego dana osoba ukończyła
wskazany wiek. Natomiast gdy osiąga ona odpowiedni wiek pierwszego dnia danego miesiąca, wówczas nie opłaca
się za nią składek na FP i FGŚP już od tego miesiąca.
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) został utworzony w 1994 roku, a od 1 stycznia
2012 jest państwowym funduszem celowym. Składki na FGŚP opłaca się tylko za zatrudnionych pracowników lub
zleceniobiorców.
Środki z FGŚP przeznaczane są m.in. na roszczenia obejmujące:
wynagrodzenia za pracę;
wynagrodzenia za czas, kiedy pracownik był niezdolny do pracy, ze względu na chorobę;
wynagrodzenia za okres urlopu;
odprawę pieniężną należną wskutek rozwiązania umowy o pracę bez winy pracownika;
09-03-2017
1/2
Data:
Autor:
2016-10-25
Julita Podhorodecka
ekwiwalent pieniężny za urlop należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy itp.
Aktualnie składka na FGŚP wynosi 0,1% podstawy wymiaru składki.
© Copyright | Wszystkie prawa zastrzeżone 2006-2017 Web INnovative Software Sp. z o.o., Bolesława Krzywoustego 105/21
51-166 Wrocław, [email protected] KRS 0000342082, NIP 8982167294, Kapitał 60 000zł
09-03-2017
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
2/2