Regulamin - Interius.pl

Transkrypt

Regulamin - Interius.pl
R E G U L A M I N
"Promocja Jesienna - Do 70% zniżki na wymianę opon przy zakupie Ubezpieczenia"
I.
Organizatorem Promocji o nazwie "Promocja Jesienna - do 70% zniżki na wymianę opon
przy zakupie Ubezpieczenia" jest Centrum Ubezpieczeń INTERIUS Sylwia Białczak z siedzibą
w Radomiu przy ulicy Połabskiej 15, 26-600 Radom.
II.
Promocja rozpoczyna się w dniu 1 października 2014 roku i potrwa do dnia 1 grudnia 2014
roku lub do wyczerpania kuponów rabatowych w ilości 100 szt.
III.
Z Promocji mogą skorzystać osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą posiadające nie więcej niż 3 pojazdy
o nadwoziu osobowy, które to osoby zakupią ubezpieczenie komunikacyjne za
pośrednictwem Multiagencji - Centrum Ubezpieczeń INTERIUS. Zawieranie ubezpieczeń
komunikacyjnych możliwe jest w Biurze przy ulicy Traugutta 22 w Radomiu.
IV.
W ramach promocji Klienci mogą zakupić ubezpieczenia komunikacyjne w następującym
zakresie: ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; ubezpieczenie Autocasco;
ubezpieczenie NNW pasażerów pojazdów; ubezpieczenie szyb pojazdów oraz ubezpieczenie
Assistance. Promocja obejmuje zarówno zakup ubezpieczenia przez Klienta po raz pierwszy
za pośrednictwem Organizatora jak i w przypadku odnowienia/kontynuacji ubezpieczenia
zakupionego uprzednio za pośrednictwem Organizatora.
V.
Kupon rabatowy udzielany w ramach Promocji zostanie wydany Klientowi w dniu
podpisania polisy. Klient złoży pisemne potwierdzenie odbioru kuponu rabatowego
i potwierdzenie otrzymania oraz zapoznania się z Regulaminem. Klient otrzymuje jeden
kupon rabatowy w ramach jednej polisy ubezpieczeniowej.
VI.
Nagrodami za udział w Promocji są kupony rabatowe o nominale -30%, -50% oraz -70% na
wymianę opon w pojazdach w nadwoziu osobowym w TRANS-GUM Andrzej Stachowicz
z siedzibą w Radomiu przy ulicy Wierzbickiej 9 zwanego dalej Partnerem Promocji. Partner
Promocji świadczy swoje usługi w warsztacie zlokalizowanym w swojej siedzibie.
VII.
Kupon rabatowy jest jednorazowy i dotyczy jednej usługi wymiany opon w pojeździe
osobowym. Rabat udzielany jest od kwoty netto. W przypadku faktury do ceny netto minus
kwota rabatu doliczana jest kwota podatku VAT w wysokości 23% od wartości całej
(niepomniejszonej o rabat) usługi.
VIII.
Promocja dotyczy wyłącznie usługi wymiany opon w pojazdach osobowych
o rozmiarze/średnicy koła nie większym niż 17" (słownie: siedemnaście cali). Promocją nie
są objęte dodatkowe akcesoria, elementy, opony czy też dodatkowe usługi, które w wyniku
eksploatacji zostały wymienione za zgodą Klienta.
IX.
Usługa wymiany opon w pojeździe osobowym rozumiana jest jako wymiana maksymalnie
4 sztuk kół w jednym pojeździe zarówno w przypadku felgi stalowej jak i aluminiowej.
X.
Wysokość rabatu uzależniona jest od wysokości zakupionej polisy i została określona
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
XI.
Kupony rabatowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
XII.
Kupony rabatowe mogą być wykorzystane wyłącznie we wskazanym Warsztacie przez
Organizatora Promocji, którego pieczątka znajduje się na kuponie. Kupon bez pieczątki
Organizatora i podpisu pracownika Centrum Ubezpieczeń INTERIUS jest nieważny.
XIII.
Klienci, którzy otrzymają kupon rabatowy od Organizatora, realizując rabat zobowiązani są
do podania w Warsztacie wymiany opon imienia, nazwiska oraz numeru polisy, a także do
złożenia podpisu na liście przygotowanej przez Partnera Promocji. Klient uczestnicząc
w promocji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dla celów udziału w akcji
promocyjnej.
XIV.
Data ważności kuponu określona jest na każdym egzemplarzu kuponu rabatowego
przekazanego Klientowi.
XV.
Regulamin Promocji dostępny jest w Biurze Centrum Ubezpieczeń INTERIUS w Radomiu
przy ulicy Traugutta 22 lok. 2., a także na stronie internetowej http://www.interius.pl/
XVI.
W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym dokumentem mają zastosowanie
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, a sądem właściwym
do rozstrzygania ewentualnych sporów dotyczących przedmiotowej Promocji jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora Promocji.
Radom, 1 października 2014 r.