Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w lipcu o 4,6 proc.

Transkrypt

Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w lipcu o 4,6 proc.
Tygodniowy Przegląd Rynku Finansowego
Open Finance, 21 sierpnia 2009 r.
NAJWAśNIEJSZE WYDARZENIA Z RYNKÓW
•
•
•
Produkcja przemysłowa w Polsce spadła w lipcu o 4,6 proc. r/r.
Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było w lipcu o 3,9 proc. r/r wyŜsze niŜ przed rokiem
Liczba domów sprzedanych na rynku wtórnym w USA wzrosła w lipcu o 7,2 proc. m/m.
RYNEK WALUTOWY
KURSY NBP
KUPNO
SPRZEDAś
1 USD
2,8860
2,9444
1 EUR
4,1084
4,1914
1 CHF
2,7071
2,7617
100 JPY
3,0597
3,1215
Tabela obowiązująca od dnia 21.08.2009 r.
POLSKI RYNEK
Początek tygodnia przyniósł solidny spadek notowań naszej waluty w szczególności wobec dolara. Był to czas, kiedy na
świecie powszechnie obawiano się rozpoczęcia korekty spadkowej na wielu rynkach jednocześnie (surowców, giełd, walut)
i ze względu na te oczekiwania cierpiał złoty. Jednak w kolejnych dniach sytuacja poprawiała się, w szczególności po
raporcie Departamentu Energii w USA, z którego wynikało, Ŝe znacząco spadły zapasy ropy (a oczekiwano wzrostu). To
dało impuls rynkom – najpierw ropie, później akcjom i w konsekwencji takŜe złotemu. W skali tygodnia dolar stracił 1,7 proc.
do 2,861 PLN, euro staniało o 1 proc. do 4,10 PLN, a frank 0,5 proc. do 2,704 PLN. Na początku tygodnia dolar był droŜszy
o 14 groszy, euro o 10, a frank o 7 groszy.
ZAGRANICZNE RYNKI
Pierwsze dni tygodnia naleŜały do dolara, takŜe za sprawą napływających danych. W czerwcu do USA napłynęło prawie 91
mld dolarów kapitałów długoterminowych, a oczekiwano, Ŝe było to 17,5 mld dolarów. Liczby te ujrzały światło dzienne
w poniedziałek i był to rzeczywiście dobry dzień dla amerykańskiej waluty. Kurs euro spadł poniŜej 1,39 USD, do poziomu
najniŜszego od czterech tygodni. Jednak kolejne dni przyniosły pogorszenie nastawienia do dolara, poniewaŜ liczby
z Europy takŜe zaskakiwały inwestorów. W piątek wstępne odczyty PMI dla sektora usług i przemysłu w Europie wskazały
na rosnący optymizm przedsiębiorców i na moŜliwy szybki powrót gospodarek na ścieŜkę wzrostu. Ostatecznie euro
zyskało w skali tygodnia 1,2 proc. względem dolara docierając do 1,437 USD. To najwyŜsze zamknięcie tygodnia od
października 2008 r.
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do uŜytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Open Finance nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
RYNEK OBLIGACJI
POLSKI RYNEK
ZAGRANICZNE RYNKI
Rentowność obligacji 10-letnich wróciła powyŜej 6 proc., a
pięcioletnich oscyluje wokół 5,5 proc. Rynek odebrał wzrost
inflacji bazowej (z 2,7 do 2,9 proc.) i wzrost wynagrodzeń
(do 3,9 proc. z 2,0 proc.) jako sygnał nie tylko za
zatrzymaniem polityki obniŜania stóp, ale wręcz jako
zapowiedź ich podniesienia. Dla inwestorów oczekujących
mimo wszystko spadku inflacji w okolicach I kwartału moŜe
to tworzyć dobre okazje inwestycyjne. Z kolei dane o spadku
produkcji przemysłowej nieco ostudziły oczekiwania na
wzrost stóp i w skali tygodnia ruchy cen stały się neutralne.
Za wyjątkiem 2-letnich papierów skarbowych, których
rentowność wzrosła juŜ w tym miesiącu o 20 pkt.
Trzymiesięczna stopa WIBOR, która jest podstawą
obliczania oprocentowania większości kredytów
hipotecznych wzrosła w tym tygodniu o 1 pkt bazowy do
4,16 proc.
Od naszego ostatniego komentarza (7 sierpnia) obawy o
moŜliwość korekty spadkowej umocniły obligacje
amerykańskie, ale optyka inwestorów zaczęła się zmieniać
pod koniec mijającego tygodnia. Między innymi ze względu
na piątkowe dane wskazujące na ponad 7 proc. wzrost
liczby przeprowadzanych transakcji na rynku wtórnym
nieruchomości mieszkaniowych. Inwestorzy zdają się
dostrzegać coraz bardziej realną szansę na wyjście z recesji
przed końcem roku, dlatego chętnie zamieniali w piątek
obligacje na akcje. W porównaniu do stanu sprzed dwóch
tygodni rentowności są jednak niŜsze, co daje sporą
przestrzeń do spadku ich ceny. W piątek po południu
rentowność obligacji dwuletnich wyniosła 1,04 proc., a 10letnich 3,49 proc.
W Europie sytuacja jest podobna, z tym, Ŝe w jej przypadku
powodem do spadku cen obligacji w piątek były dane o
rosnących indeksach PMI, które takŜe dają nadzieję na
szybki powrót koniunktury gospodarczej. Na koniec tygodnia
rentowność niemieckich obligacji skarbowych wyniosła 1,36
proc. w przypadku dwulatek i 3,30 proc. dla papierów
dziesięcioletnich.
RYNKI AKCJI
POLSKI RYNEK
Inwestorzy na GPW kończą tydzień w świetnych nastrojach, choć w zasadzie cały czas towarzyszyła im myśl o moŜliwym
rozpoczęciu korekty spadkowej. Jej nadejście wydawało się wysoce prawdopodobne aŜ do popołudnia w środę, kiedy
WIG20 ocierał się o poziomy 2030 pkt – najniŜsze w tym miesiącu. Jednak tuŜ przed zamknięciem rynków ceny akcji mocno
ruszyły w górę tego dnia i kontynuowały swój ruch w czwartek rano po informacji o znaczącym spadku zapasów ropy
w USA, co powszechnie odebrano jako sygnał powrotu koniunktury gospodarczej. Po wzroście o 5 proc. w ciągu zaledwie
pół godziny notowań (licząc ostatni kwadrans z środy i pierwszy z czwartku) rynek ustabilizował się, poniewaŜ szybko dotarł
do poziomów najwyŜszych z notowanych w lipcu. Nie na długo jednak – w piątek inwestorzy ponownie wznowili zakupy.
Tym razem siły popytu powiększyli ci wszyscy, którzy dotąd spodziewali się korekty spadkowej. Dzięki temu wzrosty nabrały
dodatkowego przyspieszenia, a WIG20 znalazł się na poziomie najwyŜszym od początku października 2008 roku. po
wzroście o 6,5 proc. mWIG i sWIG były tym razem słabsze, ale i w ich przypadku wzrost sięgnął odpowiednio 4,8 i 3,75
proc. Obroty na całym rynku akcji wyniosły 7,2 mld PLN, a od początku miesiąca wyniosły 23 mld PLN.
ZAGRANICZNE RYNKI
EUROPA większość europejskich indeksów akcji kończy tydzień na plusie, chociaŜ pierwsze sesje nie miały tak
jednoznacznego przebiegu. Znacznie silniejsze od oczekiwań spadki cen w Europie Zachodniej sugerują, Ŝe stopy
procentowe na długo pozostaną na dotychczasowych rekordowo niskich poziomach, poniewaŜ deflacja jest juŜ faktem, a nie
tylko jednym z potencjalnych scenariuszy. Przedsiębiorcy chcą pozbyć się produktów zalegających na magazynach obniŜają
ceny organizując wyprzedaŜe i jednocześnie tną koszty (m.in. zwalniając pracowników). Konsumenci obawiając się
bezrobocia coraz więcej oszczędzają, a skoro mniej środków pozostaje na bieŜące wydatki firmy nie osiągają zamierzonych
efektów i koło się zamyka. Odczyty indeksów PMI pokazały z kolei, Ŝe mimo to menedŜerowie są coraz bardziej przekonani
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do uŜytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Open Finance nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
o nadchodzącym końcu recesji.
USA brak publikacji waŜnych danych ze Stanów Zjednoczonych dawał szansę na stabilizację nastrojów na Wall Street i tak
teŜ się stało. Po początkowej wyprzedaŜy akcji, popytowa strona rynku nie dała za wygraną i doprowadziła do odrobienia
strat. W wypowiedziach rozmaitych autorytetów coraz częściej pojawiają się optymistyczne prognozy, ale warto zauwaŜyć,
Ŝe w większości przypadków mowa jest albo o bardzo wolnym wzroście gospodarczym, albo o dynamicznym krótkotrwałym
odbiciu, po którym ma nastąpić długi okres stagnacji. Ci sami ekonomiści, którzy pod koniec 2007r. nie widzieli
niepokojących zjawisk uspokajają, Ŝe najgorszy etap recesji minął, natomiast ci, którzy byli wówczas sceptyczni zwracają
uwagę, Ŝe prawdopodobnie zbliŜa się kolejna fala bankructw firm i mniejszych banków związana tym razem z większym
bezrobociem i ze spadkiem cen na rynku nieruchomości komercyjnych.
AZJA trzeci tydzień z rzędu taniały akcje na giełdzie w Szanghaju, poniewaŜ inwestorzy coraz bardziej obawiają się
zaostrzenia regulacji przez chiński nadzór bankowy. W tym tygodniu banki zostały poinformowane o planowanej zmianie
dotyczącej wymogów kapitałowych i obniŜenia dopuszczalnego udziału poŜyczek podporządkowanych - w ten sposób bank
centralny planuje schłodzić rozgrzany do czerwoności rynek kredytowy, który w duŜej mierze odpowiada za bańkę
spekulacyjną powstającą na rynkach akcji i nieruchomości. Na innych giełdach azjatyckich takŜe przewaŜali inwestorzy
realizujący zyski.
EUROPA
USA
AZJA
FT-SE +2,3 %
CAC40 +2,3 %
BUX +0,7 %
DJIA +0,9 %
S&P500 +1,0 %
NASDAQ +0,6 %
NIKKEI -3,4 %
B-Shares Shanghai -2,2 %
Hang-Seng -3,3 %
Tygodniowe zmiany wartości indeksów na światowych giełdach, 21.08.2009 r. (godz. 13.45)
RYNEK SUROWCÓW
W minionym tygodniu wzrosty cen rynku miedzi wyraźnie wyhamowały, co jest pochodną coraz mniejszego popytu ze strony
Chin, gdzie rząd zamierza ograniczyć dostępność kredytów. Wcześniejsze uzupełnianie zapasów stali, aluminium i miedzi
przebiegało tak dynamicznie, Ŝe spokojnie pozwoliłoby trzeciej największej gospodarce świata na funkcjonowanie przez
kilka miesięcy bez Ŝadnych zakupów za granicą. Prezes największej firmy wydobywczej na świecie BHP Billiton stwierdził,
Ŝe przed końcem 2009 r. nie naleŜy spodziewać się powrotu "naturalnego popytu na rynek metali", ale nie jest to pierwsza
tego typu wypowiedź przedstawiciela międzynarodowego koncernu. Znacznie bardziej zaskakujące było zachowanie ceny
ropy naftowej, która po niespodziewanym spadku zapasów paliw w USA o ponad 8 mln baryłek (wobec oczekiwanego
wzrostu o 1 mln baryłek) podroŜała o blisko 8 proc. w ujęciu tygodniowym. Cena złota stabilizowała się na poziomie sprzed
tygodnia, tj. w okolicy 955 USD za uncję.
SUROWIEC
ZMIANA
miedź
-0,6 %
ropa naftowa
+7,6 %
złoto
+0,5 %
Tygodniowe zmiany wartości cen surowców na światowych giełdach, 21.08.2009 r. (godz. 13.45)
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do uŜytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Open Finance nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania.
POLSKI RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
TYGODNIOWE WYNIKI RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (19.08.2009)
RODZAJ FUNDUSZU
NAJLEPSZY FUNDUSZ
WYNIK
akcji polskich
SKARBIEC-Małych i średnich spółek FIO
3,30%
papierów dłuŜnych
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz Allianz Obligacji
0,90%
rynku pienięŜnego
KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PienięŜny
0,27%
stabilnego wzrostu
Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Idea Stabilnego Wzrostu
0,90%
mieszane
DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS ZrównowaŜony Sektora Finanse i Konsumpcja
1,59%
akcji zagranicznych
DWS Parasol Specjalistyczny FIO Subfundusz DWS Turcja
3,58%
papierów dłuŜnych zagr.
UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty subfundusz UniDolar Obligacje
0,24%
Wyniki polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, tydzień
ROCZNE WYNIKI RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (19.08.2009)
RODZAJ FUNDUSZU
NAJLEPSZY FUNDUSZ
WYNIK
akcji polskich
Aviva Investors FIO subfundusz Aviva Investors Małych Spółek (dawniej CU)
22,57%
papierów dłuŜnych
KBC Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
49,61%
rynku pienięŜnego
Idea Premium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
stabilnego wzrostu
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty
mieszane
Pioneer Aktywnej Alokacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty
akcji zagranicznych
Idea Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Idea Surowce Plus
41,62%
papierów dłuŜnych zagr.
PKO/Credit Suisse ŚFW - SFIO Subfundusz Papierów DłuŜnych USD
68,78%
9,69%
24,30%
4,31%
Wyniki polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, rok
Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do uŜytku odbiorcy. Nie powinien być rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania decyzji
inwestycyjnych. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autorów w dniu publikacji i mogą ulec zmianie bez zapowiedzi. Open Finance nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania.