Wersja do druku

Transkrypt

Wersja do druku
www.lebork.pl
Przetargi - 18.04.2016 (Sala Rajców w Urzędzie Miejskim w Lęborku)
Burmistrz Miasta L?borka
og?asza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda? nieruchomo?ci niezabudowanej, stanowi?cej dzia?k? nr 98/6 o
powierzchni 19 m2 po?o?onej w obr?bie 4 miasta L?borka, przy ul. Gda?skiej,
uregulowanej w ksi?dze wieczystej Nr SL1L/00006967/1..
strona 1/13
Nieruchomo?? zgodnie z obowi?zuj?cymi ustaleniami zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta L?borka po?o?ona jest na
obszarze obejmuj?cym jednostk? terytorialn? T.3 i cz??? T.7 zatwierdzonej uchwa?? nr
XXXII - 316/2000 Rady Miejskiej w L?borku dnia 27 lipca 2000 (Dz.Urz. Woj.
Pomorskiego nr 88 z dnia 18 wrze?nia 2000 r poz. 573). Teren ten znajduje si? w
w/wym. zmianie planu na terenie oznaczonym symbolem 07.07.MC o dominuj?cej
funkcji mieszkaniowej i us?ugowej.
Nieruchomo?? wolna od obci??e? i nie jest przedmiotem zobowi?za?.
strona 2/13
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony zosta? w dniu 29.02.2016r.
Cena wywo?awcza wynosi - 4 500,00 z?
Do ceny nabycia nieruchomo?ci zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysoko?ci 661,35 z? plus koszt
og?oszenia prasowego.
strona 3/13
Cena osi?gni?ta w przetargu wraz z podatkiem VAT oraz koszt dokumentacji podlegaj?
zap?acie najpó?niej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazane konto lub w
Punkcie Kasowym BG? BNP Paribas S. A. w Urz?dzie Miejskim w L?borku.
Zgodnie z ewidencj? gruntów i budynków nieruchomo?? stanowi u?ytek - Bp
Pod??czenie do urz?dze? infrastruktury technicznej nast?pi na koszt nabywcy po
uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z w?a?cicielami sieci.
strona 4/13
Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 18.04.2016 r. o godz. 13.00 w Sali nr 101
Urz?du Miejskiego w L?borku przy ul. Armii Krajowej 14.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp?acenie wadium w wysoko?ci 500,00 z?.
Wadium w pieni?dzu (z oznaczonym numerem dzia?ki) mo?na wp?aca? w Punkcie
Kasowym BG? BNP Paribas S. A.
w Urz?dzie Miejskim w L?borku nie pó?niej ni? do dnia 14.04.2016 r. w godz. 9.00 -
strona 5/13
14.00 lub na konto Gminy Miasto L?bork Nr 04 2030 0045 1110 0000 0220 5910 Bank
Gospodarki ?ywno?ciowej BNP Paribas S.A.
W razie wp?at wadiów na konto ?rodki pieni??ne musz? wp?yn?? na rachunek
bankowy najpó?niej w dniu 14.04.2016r. pod rygorem uznania przez organizatora
przetargu, ?e warunek wp?aty nie zosta? spe?niony.
Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrali zalicza si? na
poczet ceny nabycia nieruchomo?ci. Wniesienie wadium przez uczestników przetargu
strona 6/13
oznacza, ?e uczestnicy zapoznali si? ze stanem nieruchomo?ci, miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu okre?lonymi
w og?oszeniu. Do przetargu dopuszczone zostan? osoby fizyczne lub prawne, które
wp?ac? wadium w ustalonej wysoko?ci w wyznaczonym terminie, stawi? si? na przetarg
osobi?cie lub w ich imieniu stawi? si? ich pe?nomocnicy okazuj?cy si? stosownym
pe?nomocnictwem, sporz?dzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie
z potwierdzeniem zgodno?ci podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych
dodatkowo dokumentami okre?lonymi przepisami prawa, uprawniaj?cymi do wzi?cia
udzia?u w przetargu, przed?o?? komisji przetargowej dowody stwierdzaj?ce
strona 7/13
to?samo??.
W przypadku ma??onków, którzy nabywa? b?d? nieruchomo?? do maj?tku wspólnego
do dokonywania czynno?ci przetargowych konieczna jest obecno?? obojga ma??onków
lub jednego z nich ze stosownym pe?nomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu
notarialnego) drugiego ma??onka, zawieraj?cym dodatkowo zgod? na odp?atne
nabycie nieruchomo?ci.
W przetargu mog? bra? udzia? osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach
strona 8/13
okre?lonych w ustawie
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomo?ci przez cudzoziemców (Dz. U. z
2014r. poz. 1380).
Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali
udzia?u w licytacji, a tak?e nie wygrali przetargu wadia zostan? zwrócone w
dniu 19.04.2016 r. w godz. 12.00 - 14.00 w Punkcie Kasowym BG? BNP Paribas S. A.
w Urz?dzie Miejskim w L?borku lub przelewem do dnia 20.04.2016 r. na wskazane
konto.
strona 9/13
Je?eli osoba ustalona jako nabywca nieruchomo?ci nie przyst?pi bez usprawiedliwienia
w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu mo?e odst?pi? od
zawarcia umowy, a wp?acone wadium nie podlega zwrotowi.
Organizator przetargu zawiadomi osob? ustalon? jako nabywc? nieruchomo?ci o
miejscu i terminie zawarcia umowy sprzeda?y, najpó?niej w ci?gu 21 dni od dnia
rozstrzygni?cia przetargu.
strona 10/13
Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-ksi?gowych
obci??aj? nabywc?.
Granice
nieruchomo?ci
obj?tych
przetargiem
nabywca
przyjmuje
wg
stanu
przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomo?ci wg stanu na
gruncie.
Koszty
zwi?zane
z
ewentualnym
okazaniem
granic
geodezyjnych
nieruchomo?ci, w tym równie? wznowieniem znaków granicznych ponosi w ca?o?ci
nabywca nieruchomo?ci.
strona 11/13
Dokumentacja dotycz?ca przedmiotu przetargu znajduje si? w Wydziale Gospodarki
Nieruchomo?ciami na I pi?trze UM (pokój 118) i jest do wgl?du w godz. 8.00 - 15.00 tel.
059 8637730 (48). Og?oszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej
UM L?bork www.wybierzlebork.pl i Biuletynie Informacji Publicznej UM L?bork oraz na
tablicach og?osze? UM L?bork (parter i I pi?tro) Zastrzega si? prawo do odwo?ania
przetargu z wa?nych powodów. Burmistrz Miasta L?borka poda do publicznej
wiadomo?ci informacj? o odwo?aniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.
Burmistrz Miasta L?bork
strona 12/13
Witold Namy?lak
strona 13/13
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)