Koncert noworoczny z ¿yczeniami - ¶piewaj± Balbiny i Airam

Transkrypt

Koncert noworoczny z ¿yczeniami - ¶piewaj± Balbiny i Airam
Koncert noworoczny z ¿yczeniami - ¶piewaj± Balbiny i Airam
Nowy rok to nowe wyzwania, postanowienia, krok w kierunku czego¶ nowego. Warto ten czas rozpocz±æ z kultur±, a do
wspólnego muzycznego rozpoczêcia Nowego Roku zapraszaj± Pañstwa zespo³y Airam i Balbiny. Coroczny koncert
organizowany przez studio wokalne odby³ siê w grudniu w Ko¶ciele Matki Boskiej Nieustaj±cej Pomocy.
Jednak w wyniku du¿ego zainteresowania koncertem oraz wieloma zapytaniami o datê kolejnego wydarzenia, zespó³
postanowi³ powtórzyæ blok artystyczny po raz drugi. Na koncert noworoczny zatytu³owany Raduj siê ¶wiecie zapraszamy
ju¿ 8 stycznia (pi±tek) o godz. 19:00 do Sali Muzeum Zamkowego Karwan. W programie koncertu prezentacje wokalnoliterackie oraz piosenki o tematyce ¶wi±tecznej pozostaj±cej jeszcze w klimacie i nastroju zimowym. Wszystkich, którzy w
zesz³ym roku mieli okazjê byæ na koncercie w "Karwanie" zapewniamy, ¿e i tym razem zespó³ dostarczy Pañstwu wielu
doznañ artystycznych. W koncercie wezm± udzia³ 2 grupy wiekowe studia wokalnego: Balbinki oraz Airam, których
kierownikiem artystycznym jest Maria Seibert. Zespó³ wyst±pi przy akompaniamencie sekcji instrumentalnej pod
kierunkiem Adama Lemañczyka. Po koncercie bêdzie mo¿na tak¿e nabyæ p³ytê zespo³u z kolêdami i piosenkami
¶wi±tecznymi w wersji "live", zarejestrowan± podczas zesz³orocznego koncertu. Serdecznie zapraszamy.
Wstêp na koncert jest wolny.
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 9 March, 2017, 02:42

Podobne dokumenty