Nie stój bezczynnie, zrób co¶ dla innych!

Transkrypt

Nie stój bezczynnie, zrób co¶ dla innych!
Nie stój bezczynnie, zrób co¶ dla innych!
Stowarzyszenie Klub Rotaract Trójmiasto zaprasza do udzia³u w III edycji Konkursu dla M³odych Liderów im. Andrzeja
Walentynowicza. Celem konkursu jest promocja aktywnych, godnych na¶ladowania postaw w¶ród ludzi m³odych.
Inicjatywa kierowana jest do osób w wieku od 15 do 25 lat, które samodzielnie lub grupowo podjê³y siê dzia³añ na
terenie województwa pomorskiego, maj±cych na celu poprawê warunków ¿ycia w ma³ej spo³eczno¶ci. Nagrod± w
konkursie jest finansowe wsparcie realizowanego przez zwyciêzcê/zwyciêski zespó³ projektu. Wiêcej szczegó³ów na
temat konkursu znajduje siê na stronie www.konkurs.rotaract.alte.pl, sk±d tak¿e mo¿na pobraæ formularz zg³oszeniowy,
który po wype³nieniu nale¿y wys³aæ poczt± do dnia 26 pa¼dziernika 2007 r.
http://www.malbork.pl/um/ - Malbork, Urz±d Miasta
Page created by www.kraszewski.pl
Generated: 8 March, 2017, 07:11

Podobne dokumenty