PROJEKT Roczny program współpracy Powiatu Lubińskiego z

Transkrypt

PROJEKT Roczny program współpracy Powiatu Lubińskiego z
PROJEKT
Roczny program współpracy Powiatu Lubińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.
Wstęp
Powiat Lubiński poprzez Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działa na rzecz
zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty tworzonej przez jego mieszkańców. Aktywna
działalność organizacji pozarządowych jest istotną cechą społeczeństwa obywatelskiego,
elementem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną. Organizacje pozarządowe,
które
skupiają coraz
większą
liczbę
aktywnych
obywateli
poczuwających
się
do
odpowiedzialności za rozwój lokalnych społeczności, stają się odpowiednim partnerem
Powiatu do realizacji zadań publicznych.
Niniejszy Program określa zasady, zakres i formy współpracy oraz stanowi
propozycję dla wszystkich organizacji wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz
poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu Lubińskiego.
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym( TJ. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z póz. zm.),
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96poz. 873 z póz. zm.),
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
MIEJSCE REALIZACJI ZADAŃ:
- Powiat Lubiński
ADRESACI PROGRAMU :
- organizacje pozarządowe,
- inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wskazane w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
KOORDYNATOR PROGRAMU:
- Zarząd Powiatu w Lubinie, który poprzez Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury
i Sportu zapewnia bieżący nadzór nad realizacją Programu.
I. ZASADY WSPÓŁPRACY
7. Współpraca Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi odbywa się
na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji oraz jawności.
8. Zasada pomocniczości oznacza powierzenie organizacjom pozarządowym tych
zadań, które mogą wykonać sprawniej, taniej niż instytucje powiatu.
9. Zasada suwerenności stron polega na tym, że strony mają prawo do niezależności
i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania
problemów i zadań.
10. Zasada
partnerstwa
oznacza,
że
strony
podejmują
współpracę
w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu
o alokacji środków na ich realizację, wypracowaniu najlepszych sposobów
ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.
11. Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do
najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.
osiągnięcia możliwie
12. Zasada
uczciwej
konkurencji
oraz
zasada
jawności
kształtowanie
przejrzystych
zasad
współpracy,
opartych
na
i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego.
zakładają
równych
II. PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY
Przedmiotem współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi jest:
1. Podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców powiatu.
4. Tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych.
5. Określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspakajania.
III. FORMY WSPÓŁPRACY
1. Formy współpracy bez udziału środków finansowych to :
wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania, konsultowanie
projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku
publicznego.
2. Finansowe formy współpracy to zlecanie zadań publicznych na zasadach określonych
w ustawie. Ustawa wprowadza jednolity tryb dotowania obowiązujący wszystkie organy
administracji publicznej.
3. Zlecanie zadania publicznego organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi
prowadzącemu działalność pożytku publicznego może nastąpić w dwóch formach :
- powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
sfinansowanie jego realizacji,
- wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe
dofinansowanie jego realizacji.
IV. OBSZAR WSPÓŁPRACY
Obszar współpracy Powiatu Lubińskiego z organizacjami pozarządowymi obejmuje
sferę zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy i dotyczy zadań własnych powiatu.
W szczególności współpraca w 2010 roku będzie dotyczyć następujących dziedzin:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
- podejmowanie działań na rzecz integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie
imprez kulturalnych,
- wspólne przedsięwzięcia z organizacjami pozarządowymi mające zasięg co najmniej
powiatowy w zakresie rozwoju kultury,
- promocja Powiatu Lubińskiego poprzez organizowanie oraz uczestnictwo w festiwalach,
prezentacjach lub przeglądach krajowych i zagranicznych,
- kultywowanie tradycji oraz kultury mniejszości narodowych,
- wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Powiatu Lubińskiego ,
-wydawanie niskonakładowych , niekomercyjnych publikacji poświeconych kulturze lub
historii powiatu,
-organizacja i promocja amatorskiego ruchu artystycznego, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja działalności wystawienniczej,
- organizacja nowatorskich form działalności kulturalnej, w szczególności :
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych,
Turnieju Gmin,
Turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Lubińskiego,
Regionalnego Konkursu „DIAPORAMA - 2010" ,
Powiatowego Konkursu Fotograficznego,
Powiatowych Dni Satyry i Humoru,
Prezentacji Dorobku Artystycznego Szkół Powiatu Lubińskiego,
Wystawy Twórczości Osób Niepełnosprawnych,
Obchody 40 - lecia Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie,
wystawy artystów niemieckich z Bad Ems,
warsztatów artystycznych dla młodzieży z terenu Powiatu Lubińskiego.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu :
- współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych,
- organizacja, uczestnictwo w powiatowych, regionalnych ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych,
- popularyzacja sportu poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych,
sportowo-rekreacyjnych i sportowo-turystycznych, w szczególności:
Powiatowego Turnieju Szermierczego,
Spartakiady Osób Niepełnosprawnych,
Mistrzostw Województwa Dolnośląskiego Taekwon-do,
Akcji „ Biegaj razem z nami " - zasięg powiatowy,
Powiatowych Zawodów Pływackich Szkół Powiatu Lubińskiego,
Powiatowego Turnieju Kręglarskiego,
Mistrzostw Powiatu Taekwon-do,
Powiatowego Turnieju Modelarskiego.
- współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej przy organizowaniu imprez sportowych
i turystycznych.
3. Wolontariat :
- realizacja programów w zakresie wolontariatu, organizacja grup wsparcia
i samopomocy,
- promocja idei wolontariatu w społeczności lokalnej poprzez działalność Powiatowego
Centrum Wolontariatu w Lubinie.
Wysokość środków przyznanych na realizację zadań określona będzie w uchwale Rady
Powiatu w Lubinie w sprawie budżetu Powiatu Lubińskiego na 2010 r.