Karta charakterystyki MSDS.

Komentarze

Transkrypt

Karta charakterystyki MSDS.
Standard Metals
MSDS Nr: 00015
Data: 09/16/2013
Strona 1 z 6
Standard Metals
karta chcrakterystyki produktu
1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU I FIRMY
Rowmark, Inc.
2040 Industrial Drive
Findlay, OH 45840
USA
Rowmark Customer Service
International
Numer telefonu
1-877-ROWMARK
419-425-8974
Godziny pracy
7:00-17:00
Nazwa produktu: Standard Metals
Określenie produktu: ABS z tłoczoną warstwą wierzchnią
Rodzina chemiczna: Polimer
Formuła chemiczna: Mikstura
Nazwa chemiczna: Mikstura
Numer EPA Reg:
Przeznaczenie produktu: Oznakowania, inne
2. KOMPOZYCJA / INFORMACJA O SKŁADNIKACH
Nazwa składnika
Numer rejestru
chemicznego (USA)
Nitryl kwasu akrylowego/ butadien / styren żywica
9003-56-9
Drobiny aluminium
7429-90-5
Węgiel
1333-86-4
Miedź
7440-50-8
Może zawierać również:
Olej mineralny
Łój / tłuszcz
Wosk
Zawartość %
BHP (USA)
90-100%
1-5%
1-5%
1-5%
008042-47-5 0-2%
008030-12-4 0-2%
000110-30-5 0-2%
Substancje oznakowana jako “Y” w kolumnie BHP (USA) są identyfikowane jako niebezpieczne
chemikalia stosownie do kryteriów BHP (USA).
Materiał nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny w federalnych regulacjach OSHA ( BHP USA ),
ten MSDS zawiera informacje możliwe do oszacowania, istotne dla zachowania bezpieczeństwa
oraz właściwego użycia produktu. Ten MSDS powinien być zachowany i dostępny dla pracowników
oraz innych użytkowników tego produktu.
Standard Metals
MSDS Nr: 00015
Data: 09/16/2013
Strona 2 z 6
3. IDENTYFIKACJA NIEBEZPIECZEŃSTWA
INFORMACJE PODSTAWOWE:
Wygląd: Różne kolory; charakterystyczny zapach.
POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA ZDROWIA:
OCZY: Opiłki lub pył mogą powodować rozdrażnienie lub uszkodzenie.
SKÓRA: Zasadniczo nie oddziałuje na skórę. Może jedynie powodować uszkodzenia
mechaniczne. W normalnych warunkach obróbki materiał jest ogrzewany, kontakt z materiałem
może powodować oparzenia. Nie powoduje niepożądanych efektów poprzez kontakt ze skórą.
SPOŻYCIE: Bardzo niska toksyczność przy połknięciu. Połknięcie małej ilości nie powoduje
szkodliwych efektów.
INHALACJA: Pył może spowodować rozdrażnienie górnego obszaru układu oddechowego (nos
i gardło).
4. PIERWSZA POMOC
JEŻELI DOSTANIE SIĘ DO OCZU, natychmiast przemyć dużą ilością wody. Soczewki kontaktowe
należy wyjąć po upływie 1-2 minut I ponownie przemyć dużą ilością wody. Możliwe są tylko
uszkodzenia mechaniczne.
W WYPADKU KONTAKTU, przemyć miejscowo skórę dużą ilością zimnej wody (nie używać lodu).
Nie należy od razu usuwać materiału ze skóry, mogłoby to spowodować uszkodzenie skóry.
W WYPADKU WDYCHANIA, wyjść na świeże powietrze. Jeżeli oddychanie jest utrudnione należy
skonsultować się z lekarzem.
5. WŁAŚCIWOŚCI PALNE I WYBUCHOWE
WŁAŚCIWOŚCI PALNE I WYBUCHOWE:
Temperatura samozapłonu brak danych
Temperatura zapłonu
brak danych
Limit palny
Dolny - brak danych
Górny - brak danych
ŚRODKI GAŚNICZE:
Należy użyć mgły wodnej, dwutlenku węgla, piany lub suchych chemikaliów.
INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE:
Strażacy lub inne osoby biorące udział w akcji gaśniczej powinni być ubrani w kompletny
kombinezon strażacki oraz aparaturę tlenową. Wyposażenie strażackie powinno być odkażone po
użyciu.
NIEBEZPIECZEŃSTWO OGNIA I WYBUCHU:
Podgrzany materiał może wytwarzać palne opary, które w swym składzie mogą mieć: tlenek węgla,
dwutlenek węgla, małe ilości tlenku azotu, śladowe ilości chlorku wodoru i kwasu octowego.
Standard Metals
MSDS Nr: 00015
Data: 09/16/2013
Strona 3 z 6
6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU UWOLNIENIA AWARYJNEGO
OCHRONA LUDZI: Wióry lub pył mogą spowodować zagrożenie poślizgu.
SPRZĄTANIE: Zamieść i usunąć do odpowiedniego pojemnika. Spłukać obszar wodą.
7. PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE
PRZECHOWYWANIE: Do właściwego transportu I przechowywania należy właściwie pakować
i chronić przed kurzem. Przy obróbce termicznej pracownik powinien unikać kontaktu
z rozgrzanym elastycznym polimerem z uwagi na wysoką temperaturę uplastycznienia.
MAGAZYNOWANIE: Magazynować w pozycji poziomej w suchym miejscu.
8. OCHRONA PRACOWNIKA
PODSTAWOWE ZASADY OCHRONY: Odpowiednia wentylacja pomieszczenia jest niezbędna
podczas procesu produkcji aby ograniczyć pylenie i parowanie.
NIEZBĘDNE WYPOSAŻENIE OCHRONNE:
OCHRONA OCZU / TWARZY: Należy używać okularów ochronnych lub maski ochronnej. Jeżeli
występuje narażenie na kontakt z pyłem, należy używać okularów przeciw chemicznych.
OCHRONA SKÓRY: Nie są wymagane żadne specjalne środki ostrożności. Według potrzeb
termicznych należy używać rękawic.
OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH: W atmosferze pyłu należy używać masek ochronnych.
9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
WYGLĄD / ZAPACH:
Różne kolory, charakterystyczny zapach
TEMPERATURA WRZENIA:
nie dotyczy
CIŚNIENIE PARY:
nie dotyczy
GĘSTOŚĆ PARY:
nie dotyczy
WŁASNA SIŁA CIĘŻKOŚCI:
1.15-1.12
10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ
STABILNOŚĆ CHEMICZNA: Stabilny
NALEŻY UNIKAĆ: Należy unikać temperatury powyżej 300°C, może to powodować rozkład
materiału.
Standard Metals
MSDS Nr: 00015
Data: 09/16/2013
Strona 4 z 6
11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Brak
12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
W otaczającym środowisku, materiał rozpada się i jest konsystencji gruntu, a w środowisku
wodnym tonie i wyglądem przypomina osad.
Nierozpuszczalny w wodzie polimer jest bezwonny i obojętny dla środowiska. Fotodegradacja
następuje przy wystawieniu materiału na działanie promieni słonecznych. Ciągła, niezauważalna
biodegradacja.
Ogólnie nietoksyczny. Opiłki materiału, jeżeli dostaną się do pokarmu, mogą mieć niekorzystny
( mechaniczny ) wpływ na ptactwo i zwierzęta wodne.
13. WARUNKI LIKWIDACJI
Likwidacja musi być zgodna z odpowiednimi rozporządzeniami państwowymi.
14. INFORMACJE TRANSPORTOWE
WYDZIAŁ TRANSPORTU (D.O.T. USA ): Warunki transportu tego materiału nie są regulowane
przez przepisy D.O.T.
15. INFORMACJE O REGULACJACH PRAWNYCH
( Wyselekcjonowane regulacje)
UWAGA: Informacje poniżej przedstawione zostały w dobrej wierze. Nie są one gwarancją ani
sugestią. Regulacje mogą różnić się w poszczególnych stanach, a obowiązkiem użytkownika jest
dostosowanie do przepisów w miejscu zastosowania materiałów. Celem poniższych informacji jest
przedstawienie regulacji odpowiednich dla licznych stanów federalnych, ich miejscowego prawa.
REGULACJE USA
INFORMACJA SARA 313
Ten produkt może zawierać substancje chemiczne, które są zapisane na liście sekcji 313
powyżej minimalnej koncentracji:
Aluminium
Miedź
CALIFORNIA CZYNNIK 65: Poniższy wykaz został sporządzony na zlecenie California Safe
Drinking Water oraz Toxic Enforcement Act of 1986:
Wg. przepisów stanu California poniższe substancje występują na liście substancji mogąccych
powodować wady narodzin lub inne wady reprodukcyjne:
Metylobenzen
Rtęć
Standard Metals
MSDS Nr: 00015
Data: 09/16/2013
Strona 5 z 6
Ten produkt może zawierać śladowe ilości komponentów znanych w stanie Kalifornia jako
powodujące nowotwór złośliwy:
Antimon (3 +) Trójtlenek
Arsen
Kadm
Chrom (6 +)
3.3'-Dichlorobenzydyna
Etyl akrylanu
Formaldehyd
Ołów
Nikiel
Siarczek Selenu
KONTROLA SUBSTANCJI TOXYCZNYCH (TSCA)
Wszystkie składniki znajdują się na liście TSCA lub nie wymagają wpisania na tą listę.
15. INFORMACJE O REGULACJACH PRAWNYCH (cd.)
STANOWE RIGHT TO KNOW:
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji podległych ujawnieniu w stanie
New Jersey
PENNSYLVANIA RIGHT TO KNOW
Ten produkt zawiera substancje chemiczne, wskazane poniżej, zapisane na wykazie stanu
Pennsylvania jako niebezpieczne:
Chrom (3 +)
Formaldehyd
MASSACHUSETTS RIGHT TO KNOW
Ten produkt zawiera substancje chemiczne, wskazane poniżej, zapisane na wykazie
przepiśów stanu Massachussets jako podlegające obowiązkowi poinformowania
użytkownika:
Antimon (3 +) Trójtlenek
Arsen
Kadm
Chrom (3 +),(6 +)
3.3'-Dichlorobenzydyna
Formaldehyd
Ołów
Nikiel
Octan winylowy
16. INNE INFORMACJE
WSKAŹNIK RYZYKA / NIEBEZPIECZEŃSTWA wg NFPA (Narodowe Towarzystwo Ochrony
Pożarowej USA):
Standard Metals
Ogień
MSDS Nr: 00015
Data: 09/16/2013
Strona 6 z 6
OGIEŃ: materiał ten musi być wstępnie podgrzany,
aby nastąpił zapłon.
1
Zdrowie 0
0 Reaktywność
Specjalne
ZDROWIE: w warunkach niebezpiecznych materiał nie
stanowi zagrożenia innego niż zwykła substancja
palna.
REAKTYWNOŚĆ: materiał sam w sobie jest stabilny,
nawet wystawiony na działanie czynników ogniowych.
Powyższe informacje podane są w dobrej wierze, ale bez gwarancji, wyraźnej lub domniemanej. W celu uzyskania dalszych informacji
należy się skontaktować z Rowmark, Inc.