Polska-Opole: Radiowozy policyjne

Komentarze

Transkrypt

Polska-Opole: Radiowozy policyjne
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 11
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:119994-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Opole: Radiowozy policyjne
2016/S 069-119994
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
ul. Korfantego 2
Osoba do kontaktów: Eugenia Poniży, Anna Lis
45-077 Opole
POLSKA
Tel.: +48 774222673
E-mail: [email protected]
Faks: +48 774222114
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.opolska.policja.gov.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.opolska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wydziału
Transportu KWP w Opolu, ul. Oleska 95, Opole.
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 11
Kod NUTS PL522
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zakup pojazdów samochodowych w policyjnej wersji nieoznakowanej dla
jednostek Policji.
1. W ramach zakupu podstawowego Zamawiający zakupi 40 pojazdów osobowych, ponadto w ramach prawa
opcji dodatkowo Zamawiający planuje możliwość zakupienia dodatkowo do 10 pojazdów.
2. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia
(OPZ), który stanowi zał. nr 1 do SIWZ
3. Dostarczone pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane w roku 2016 i wolne od wad. Muszą
również spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej
podstawie.
4. Wszystkie pojazdy dostarczone w ramach sukcesywnych dostaw muszą być tej samej marki, modelu, wersji
wyposażeniowej, modelowej i spełniać taką samą normę emisji spalin
5. Wszystkie dostarczane pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym
wariancie homologacyjnym, a także ukompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów
elementy zabudowy i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon śniegowych (zimowych)
6. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować dostawę zamówienia podstawowego do miejsca wskazanego w
§ 4 ust. 1 wzoru umowy, w ilościach wskazanych przez Zamawiającego w harmonogramie ustalonym na etapie
zawarcia umowy na własny koszt, transportem zorganizowanym przez siebie. Miejsce dostaw realizowanych
w ramach prawa opcji będzie tożsame z dostawami zamówienia podstawowego natomiast ilości pojazdów
będących przedmiotem dostawy Zamawiający wskaże Wykonawcy na etapie podjęcia decyzji o skorzystaniu z
prawa opcji.
7. Zamawiający wymaga, aby pojazd był objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów, a gwarancja
wynosiła od dnia odbioru pojazdu przez Zamawiającego:
— na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę co najmniej
24 miesiące,
— na powłokę lakierniczą co najmniej 24 miesiące,
— na perforację elementów nadwozia co najmniej 72 miesiące,
— na całość zabudowy co najmniej 24 miesiące.
8. Zamawiający wymaga, aby przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt VI
załącznika nr 1 do SIWZ (gwarancja Wykonawcy) realizowane były w autoryzowanych stacjach obsługi.
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej po 1 autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w
każdym województwie, dla danej marki na którą składa ofertę.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
34114200
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 11
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, rok produkcji 2016, 40 samochodów osobowych w
policyjnej wersji nieoznakowanej, spełniający wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ, który stanowi
podstawowy zakres przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji,
polegającej na zwiększeniu zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia o maksymalnie 10 samochodów
osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 211 382,11 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, polegającej
na zwiększeniu zakresu podstawowego przedmiotu zamówienia o maksymalnie 10 samochodów osobowych.
W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy zgodnie ze złożonym
przez zamawiającego zamówieniem, maksymalnie do 10 samochodów osobowych w policyjnej wersji
nieoznakowanej, takich samych i za taką samą cenę brutto (cena brutto za 1 szt. samochodu) jak zaoferował
dla zakresu podstawowego zamówienia. Termin dostawy samochodu w ramach opcji jest tożsamy z terminem
realizacji zakresu podstawowego zamówienia, tj. nie dłuższy niż do dnia 6.12.2016. Zamawiający poinformuje
pisemnie Wykonawcę, że skorzysta z prawa opcji w dniu podpisania umowy.
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 3.7.2016. Zakończenie 6.12.2016
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
A.Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium
w wysokości 44 000 PLN
b.Wadium można wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
c.Termin ważności wadium musi obejmować pełny okres związania ofertą.
d.Termin wniesienia wadium upływa 19.5.2016 o godzinie 11:00.
e.Wadium w formie niepieniężnej należy wnieść do kasy KWP w Opolu do ww. terminu.
f.Wadium w formie pieniężnej można wnieść wyłącznie wskutek przelewu na konto depozytowe KWP w Opolu
w banku NBP Oddział Okręgowy w Opolu nr 40 101014010010071391200000 Zaleca się umieszczenie
dopisku: „wadium dot. WS-Z.2380.11.872.2016”.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z zapisami SIWZ (pkt. 16 i 21) i wzorem umowy będącym integralna częścia SIWZ.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Zamawiający, zgodnie z art.144 ust.1 ustawy PZP, przewiduje możliwość
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 11
1.zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
2.zmiany cen jednostkowych przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
akcyzowego,
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których mowa w pkt.8 SIWZ, winien on wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia:
I. Oświadczenia:
1)o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 Ustawy PZP,
2)o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP,
3)o treści zamieszczonej na formularzu ofertowym.
II. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 Ustawy PZP:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (utworzonego na mocy ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym Dz.U. z 2000 r. Nr 50 poz. 580 z późn. zm.) w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt4-8 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (jeżeli dotyczy) w zakresie określonym w art.24 ust.1
pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego (jeżeli dotyczy) w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt
10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w:
a)pkt II ppkt.1,2,3,5,6 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert),
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 11
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert),
b)pkt II ppkt. 4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 Ustawy Pzp (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert).
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
III. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
Zamawiającego.
1)Oświadczenie, że oferowany pojazd spełnia wymagania określone przez zamawiającego (zał. do SIWZ)
2)Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.
3)Próbniki 5 stonowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów
(pkt.1.4.9.1 zał. nr 1 do SIWZ)
IV. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP:
W przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) lista podmiotów należących do grupy
kapitałowej zgodnie z art. 26 ust 2d ustawy PZP albo informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej.
V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu
— Dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy
Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca posiadanie środków
bądź zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający zastrzega ponadto, iż wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy, podlega
wykonawca, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą dowolnych środków dowodowych, chyba że wykonawca udowodni, że podjął konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 11
zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, z którego bezsprzecznie i jednoznacznie będzie wynikać co
najmniej:
a. rodzaj udostępnianych zasobów,
b. w jaki sposób zobowiązanie będzie wykonywane – formę udostępnienia zasobów,
c. jakiego okresu zobowiązanie dotyczy,
d. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby.
Ww. zobowiązanie musi mieć formę oryginału.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada solidarnie
z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
W przypadku, gdy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca powoływał się,
na zasoby innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, a podmiot ten będzie podwykonawcą,
to jeżeli Wykonawca będzie chciał zmienić albo zrezygnować z tego podwykonawcy w trakcie realizacji
zamówienia, zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia ten warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacja banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolności kredytowej, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się
posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 300 000,00 PLN.
UWAGA! W przypadku, gdy przedstawiona przez wykonawcę informacja z banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo -kredytowej, potwierdza wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy poprzez określenie jedynie liczby cyfr, a nie pełnego ujawnienia kwoty, zamawiający przy ocenie
spełnienia tego warunku uzna, iż wykonawca przedstawił potwierdzenie na najniższą kwotę możliwą do
zapisania przy użyciu podanej liczby cyfr.
W przypadku podania kwot w walutach obcych, w dokumentach składanych przez podmioty zagraniczne,
zamawiający dokona przeliczenia tych kwot na PLN wg kursu NBP z dnia wystawienia dokumentu (informacji z
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 11
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 55
2. Parametry techniczne. Waga 45
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej: 1. Zaproszenie do udziału w aukcji dot.
danego zadania zostanie wysłane drogą elektroniczną do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
niepodlegające odrzuceniu, na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
2. Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych pod adresem https://aukcje.uzp.gov.pl.
jeżeli złożone zostaną co najmniej 3 oferty pisemne niepodlegające odrzuceniu.
3. W formularzu ofertowym należy wskazać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w
trakcie aukcji elektronicznej (osoba podpisująca dokument składany w toku aukcji za pomocą bezpiecznego
podpisu elektronicznego, dane te powinny być całkowicie zgodne z danymi przypisanymi do podpisu
elektronicznego, np. podwójne imię, dwuczłonowe nazwisko). W przypadku zmiany osoby uprawnionej do
składania postąpień w toku aukcji elektronicznej, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o takiej zmianie
Zamawiającego na minimum dwa dni robocze przed otwarciem aukcji.
4. Wykonawcy zaproszeni do udziału w aukcji zostają zarejestrowani na platformie aukcyjnej przez
Zamawiającego. Na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym zostanie przesłane
zaproszenie do udziału w aukcji wraz z loginem i hasłem. LOGIN i HASŁO wykonawcy są generowane
automatycznie przez system. Celem zwiększenia bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się
Wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia Wykonawca zobowiązany jest do zalogowania się na platformie
aukcyjnej (za pomocą otrzymanego wraz z zaproszeniem loginu i hasła), a także do potwierdzenia poprawności
danych wprowadzonych przez Zamawiającego za pomocą polecenia" wyślij wiadomość do zamawiającego",
ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawne zdefiniowanie przez Zamawiającego osoby uprawnionej do
składania postąpień.
6. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej,
umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają
kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem
nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.
7. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca może złożyć
dowolną liczbę postąpień.
8. Termin otwarcia aukcji zostanie podany w zaproszeniach do udziału w aukcji.
9. Aukcja jest prowadzona zgodnie z czasem wskazanym na platformie (lewa część ekranu).
10. W toku aukcji elektronicznej oceniane będzie tylko kryterium oceny ofert – cena. Punktacja, jaką otrzyma
pisemna oferta, za kryterium parametry techniczne zostanie wyliczona według wzorów z pkt 17 b SIWZ i
dodana do punktacji, jaką otrzyma oferta elektroniczna za kryterium cena w toku aukcji.
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 11
Do obliczenia wartości punktowej złożonej oferty, w zakresie kryterium ceny w toku aukcji elektronicznej
przyjmuje się następujący sposób obliczenia ceny przy spełnieniu poniższych warunków:
złożone zostały co najmniej trzy oferty niepodlegajace odrzuceniu,
została ustalona waga kryterium – wartość maksymalnej liczby punktów, jaka może być przyznana w ramach
kryterium ceny.
Zamawiający ustali wartość najwyższej i najniższej ceny spośród złożonych ofert. Wyznaczenia wartości
punktów dokonywane będą następująco:
1) jeżeli złożona oferta w danym kryterium jest najmniej korzystną lub równa się ofercie najmniej korzystniej –
otrzymuje ona 0 pkt
2) jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej – otrzymuje maksymalną liczbę
punktów – równą wadze kryterium.
3) jeżeli wszystkie oferty są równe – wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów równą wadze
kryterium.
4) jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednią (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a najkorzystniejszą) – jej
wartość punktowa obliczana jest w sposób następuj
Wobliczana = ((Xmax – Xobliczana) / (Xmax – Xmin)) * Wmax
gdzie:
Wobliczana – wartość punktowa, którą należy wyznaczyć;
Wmax – waga kryterium ceny – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w
kryterium ceny;
Xmin – wartość najniższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;
Xmax – wartość najwyższej ceny spośród złożonych ofert Wykonawców;
Xobliczana – wartość obliczanej ceny w danym kryterium.
11. Złożone przez Wykonawców oferty pisemne zostaną wprowadzone do systemu przez Zamawiającego. W
tym celu wymagane jest podanie niezbędnych danych określonych w formularzu ofertowym. Oferta pisemna
to oferta wyjściowa, która może zostać "poprawiona" przez każdego Wykonawcę poprzez składanie kolejnych
postąpień.
12. Aukcja zostanie zamknięta zgodnie z informacją zawartą w zaproszeniu.
13. Sposób składania ofert w toku aukcji elektronicznej:
a) W toku aukcji elektronicznej wykonawcy składają oferty elektroniczne, pozostając w trybie bezpośredniego
połączenia ze stroną internetową https://aukcje.uzp.gov.pl.
b) Składanie ofert jest możliwe wyłącznie po zalogowaniu się w systemie.
c) Składanie ofert odbywa się z poziomu zakładki: "Moje aukcje", w widoku "oferta".
d) W celu wprowadzenia postąpienia należy nacisnąć polecenie "złóż postąpienie" znajdujące się obok danego
kryterium, a następnie wprowadzić oferowane warunki oferty i nacisnąć "zmień".
e) System wskazuje przewidywaną punktację, jaką uzyska oferta po wprowadzonych zmianach. Czynność
wprowadzania zmian w ofercie można ponawiać aż do uzyskania odpowiedniej punktacji.
f) Wprowadzone zmiany należy zaakceptować za pomocą polecenia "zapisz".
g) Należy pobrać i zapisać na dysku dokument opisujący postąpienie (dokument w formacie PDF), a następnie
nacisnąć polecenie "Dalej".
h) Poza systemem aukcyjnym należy pobrany dokument opisujący postąpienie podpisać – z wykorzystaniem
oprogramowania służącego do składania podpisu (oprogramowanie dostarczane przez wystawcę podpisu)
– podpis w formacie XADES W systemie aukcyjnym należy nacisnąć polecenie "wybierz plik", a następnie
wskazać plik podpisu postąpienia (plik w formacie XADES) i nacisnąć przycisk "wyślij".
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 11
14. Minimalne wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędne do przeprowadzenia aukcji
elektronicznej:
Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux
oraz dostępem do sieci Internet. Administrator platformy aukcji elektronicznej gwarantuje w pełni prawidłową
współpracę z przeglądarkami:
— Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
— Opera w wersji 9.0 lub wyższej
— Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej
Ze względu na brak kompatybilności przeglądarki Internet Explorer ze standardami przyjętymi w systemie
aukcyjnym (powszechnie wykorzystywanymi w Internecie) oraz pojawiające się problemy związane z
bezpieczeństwem, nie zaleca się korzystania z tej aplikacji podczas użytkowania Portalu Aukcji.
Administrator Portalu Aukcji elektronicznej zastrzega, że nie zostały przeprowadzone testy na zgodność z
innymi przeglądarkami i z tego powodu nie może zagwarantować prawidłowej pracy systemu aukcyjnego z
wykorzystaniem przeglądarek internetowych innych niż wyżej wskazane.
Z uwagi na fakt, że postąpienia, które wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w
postaci dokumentu PDF (Portable Document Format), wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni
dysponować oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w w/w formacie. Oprogramowanie takie
wykonawcy mogą pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://get.adobe.com/reader/.
Wykonawcy chcący składać oferty w toku aukcji elektronicznej muszą dysponować urządzeniami technicznymi
oraz oprogramowaniem służącym do obsługi podpisu elektronicznego.
15. Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia)
za pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego – struktura
generowanych przez platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu
Adobe Reader.
16. Oferty winny być podpisane w formacie Xades – tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez
platformę aukcyjną jako prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i
zewnętrznym. Celem uniknięcia problemów w toku aukcji wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia
do oprogramowania obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem
aukcji elektronicznej.
W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu
elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji).
17. Oferty generowane przez system aukcyjny nie umożliwiają wprowadzenia podpisu elektronicznego
przy użyciu funkcji program Adobe Reader ( funkcja wykorzystywana m. in. w podpisywaniu deklaracji
podatkowych).
18. Opatrzenie oferty podpisem elektronicznym wymaga posłużenia się oprogramowaniem dostarczonym przez
wystawcę podpisu elektronicznego (centrum certyfikacji).
UWAGA: Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie nie muszą brać udziału w aukcji elektronicznej.
Mogą zdecydować się na złożenie bardzo korzystnej oferty pisemnej i później nie zmieniać jej w toku aukcji
elektronicznej. W takiej sytuacji ich oferty pisemne będą podlegały automatycznej ocenie w toku aukcji
elektronicznej na równi z ofertami tych Wykonawców, którzy zdecydują się „poprawić” swoje oferty składając
kolejne postąpienia w toku aukcji. Udział w aukcji elektronicznej nie jest obowiązkowy – z tego powodu
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu nie muszą dysponować podpisem elektronicznym (w takim
przypadku pozbawiają się możliwości składania postąpień w aukcji elektronicznej ofert).
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10 / 11
WS-Z.2380.11.872.2016
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 6,03 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ w formie papierowej można odebrać osobiście lub za zaliczeniem
pocztowym. Cena dotyczy specyfikacji w formie papierowej. Forma płatności: gotówka lub przelew.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.5.2016 - 11:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 19.5.2016 - 11:15
Miejscowość:
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ul. Korfantego 2, pok 104 I piętro
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10 / 11
Dz.U./S S69
08/04/2016
119994-2016-PL
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11 / 11
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub
mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy,w
tym odwołanie.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie
10 dni od publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: [email protected]
Tel.: +48 224587801 / 4587840
Faks: +48 224587700
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.4.2016
08/04/2016
S69
http://ted.europa.eu/TED
- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11 / 11