Zaproszenie do składania ofert

Transkrypt

Zaproszenie do składania ofert
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Lublin, dnia 03.01.2013 r.
Zamawiający:
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Zakład Szkolenia i Doradztwa
Ekonomicznego Sp. z.o.o w Lublinie
Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin
Zaproszenie do składania ofert
dotyczące opracowania komplementarnych, pełnych innowacyjnych programów nauczania z
materiałami dydaktycznymi w zakresie „Podstawy przedsiębiorczości” i „Ekonomia w praktyce”
dla liceum ogólnokształcącego (3 lata) i technikum (4 lata) (CPV: 73000000-2 - Usługi badawcze
i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Zgodnie z zasadą równego
traktowania Wykonawców w postepowaniu prowadzonym w ramach projektu „ACE- aktywna,
kreatywna i przedsiębiorcza młodzież – innowacyjne programy kształcenia w obrębie
przedsiębiorczości i ekonomii” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III Wysoka jakość oświaty, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod
kształcenia – projekty konkursowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia
i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z.o.o i Stowarzyszenie POSTIS zaprasza do składania ofert.
I. ZAMAWIAJACY:
PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o.
ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin
II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dwóch dziewięcioosobowych zespołów
eksperckich, w celu stworzenia i opracowania kompletnego innowacyjnego interdyscyplinarnego
programu nauczania z materiałami dydaktycznymi i scenariuszami zajęć zarówno w formie
papierowej jak i elektronicznej w zakresie „Podstawy przedsiębiorczości „ i „Ekonomia w
praktyce” .
Zamawiający zaplanował powołanie dwóch zespołów eksperckich, 24 spotkań dla każdego zespołu
(12 w ramach zespołu, 12 wspólnych dla obu zespołów)W każdym ze spotkań uczestniczyć będzie
9 ekspertów-specjalistów z różnych obszarów badawczych.
Miejsce realizacji
Lublin
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Termin realizacji
Styczeń 2013- Kwiecień 2013
Liczba spotkań
12
dla
każdego
12 dla zespołów wspólnie
zespołu
osobno
Zespół nr 1 opracowywać będzie program z zakresu „Podstawy przedsiębiorczości”. Zespól nr 2
opracowywać będzie program z zakresu „Ekonomia w praktyce”.
Program
interdyscyplinarny
„Podstawy
przedsiębiorczości”
zarówno
dla
liceum
ogólnokształcącego jak i technikum będzie łączył treści z zakresu przedsiębiorczości, informatyki,
matematyki (łączna liczba godzin 390 = 300 godzin matematyka + 30 godzin informatyka + 60
godzin podstawy przedsiębiorczości)
Program interdyscyplinarny „Ekonomia w praktyce” zarówno dla liceum ogólnokształcącego jak i
technikum będzie łączył treści z zakresu ekonomii, matematyki , informatyki (łączna liczba godzin
360 = 300 godzin matematyki + 30 godzin informatyka + 30 godzin ekonomia)
Opracowanie kompletnego innowacyjnego interdyscyplinarnego programu nauczania obejmuje:







Opracowanie 4 podręczników dla nauczycieli z zakresu podstaw przedsiębiorczości (2
podręcznik: jeden dla Liceum Ogólnokształcącego i jeden dla Technikum) i ekonomii w
praktyce (2 podręczniki, jeden dla Liceum Ogólnokształcącego i jeden dla Technikum)
obejmujących naukę w 3 klasach liceum ogólnokształcącego i 4 klasach technikum.
Opracowanie 4 konspektów zajęć dla nauczycieli wraz ze wskazaniem innowacyjnych
metod dydaktycznych
Opracowanie 2 e- podręczników dla uczniów ( jeden dla liceum łączący treści z zakresu
podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, drugi dla technikum łączący treści z
zakresu podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce)
Opracowanie 4 zeszytów ćwiczeń dla uczniów kompatybilnych z podręcznikami dla
nauczycieli z zakresu podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce dla 3 klas liceum
ogólnokształcącego i 4 klas technikum.
Opracowanie materiałów na 7 e-booków dla uczniów(każdy obejmuje oba przedmioty): 3
e-booki dla klasy I, II, III LO oraz 4 dla I, II, III, IV klasy technikum.
Opracowanie projektu gry edukacyjnej dla uczniów z zakresu ekonomii w praktyce i
podstaw przedsiębiorczości.
Opracowanie scenariuszy 6 filmów edukacyjnych – 3 z zakresu ekonomii w praktyce i 3 z
zakresu podstaw przedsiębiorczości.
III. WYMAGANIA:
PERSONEL TWORZĄCY ZESPOŁY:
Psycholog/Psycholożka x 2 osoby
Pedagog x 2 osoby
Nauczyciel/ka przedsiębiorczości x 2 osoby
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Specjalista/ka ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych x 2 osoby
Specjalista/ka ds. mediów x 2 osoby
Specjalista/ka ds. przedsiębiorczości x 2 osoby
Specjalista/ka ds. ekonomii x 2 osoby
Specjalista/ka ds. matematyki x 2 osoby
Doradca/Doradczyni metodyczny/a x 2 osoby
PSYCHOLOG/PSYCHOLOZKA
Kryteria :

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku psychologia

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
zawodu psychologa,

posiada doświadczenie pedagogiczne jako nauczyciel/trener/wykładowca

posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako psycholog w pracy z młodzieżą
szkolną

posiada opracowane własne publikacje lub artykuły, konspekty zajęć.
PEDAGOG
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej, na kierunku pedagogika lub pokrewne

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
zawodu pedagoga

posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako pedagog

posiada własne publikacje, artykuły, konspekty zajęć

doświadczenie w tworzeniu programów nauczania
NAUCZYCIEL/KA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Kryteria:
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie

posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako nauczyciel podstaw
przedsiębiorczości lub ekonomii

Posiada doświadczenie
ponadgimnazjalnych

Posiada własne publikacje, artykuły, konspekty zajęć
w
opracowywaniu
programów
nauczania
dla
szkół
SPECJALISTA/KA DS. TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku informatyka, lub edukacja techniczno-informatyczna
lub pokrewne

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie

posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe z wykorzystaniem TIK

doświadczenie w wykorzystywaniu TIK w szkołach, firmach, zakładach pracy

posiada doświadczenie związane z produkcją filmów lub gier komputerowych
SPECJALISTA/KA DS. MEDIÓW
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku: socjologia, psychologia społeczna, politologia,
medioznawstwo, dziennikarstwo lub pokrewne

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie

Posiada wykształcenie kierunkowe (grafika, malarstwo, produkcja i montaż lub podobne,)

Znajomość technologii internetowych: HTML/CSS/JavaScript
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

posiada doświadczenie związane z produkcją filmów lub gier komputerowych
SPECJALISTA/KA DS. EKONOMII
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie

posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako nauczyciel/trener/wykładowca
podstaw przedsiębiorczości lub ekonomii,

Posiada doświadczenie
ponadgimnazjalnych

Posiada własne publikacje, artykuły, konspekty zajęć z zakresu ekonomii
w
opracowywaniu
programów
nauczania
dla
szkół
SPECJALISTA/KA DS. PRZEDSIĘBIORCZOSCI
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku ekonomicznym lub pokrewnym

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie

posiada
co
najmniej
roczne
doświadczenie
zawodowe
nauczyciel/trener/wykładowca/doradca z zakresu przedsiębiorczości

Posiada doświadczenie
ponadgimnazjalnych

Posiada własne publikacje, artykuły, konspekty zajęć
w
opracowywaniu
programów
nauczania
dla
jako
szkół
SPECJALISTA/KA DS. MATEMATYKI
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku matematyka lub pokrewne

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

włada językiem polskim w mowie i piśmie

posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako nauczyciel/trener/wykładowca
matematyki

posiada własne publikacje, artykuły, konspekty zajęć

posiada doświadczenie w tworzeniu programów nauczania
DORADCA/DORADCZYNI METODYCZNY/A
Kryteria:

ukończone studia magisterskie na polskiej uczelni lub za granicą uznane za równorzędne w
Rzeczypospolitej Polskiej na kierunku pedagogika

posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

włada językiem polskim w mowie i piśmie

posiada co najmniej 3 letni staż pracy pedagogicznej w szkołach ponadgimnazjalnych lub
uczelniach wyższych

posiada własne publikacje

posiada doświadczenie w tworzeniu programów dydaktycznych
IV. WSPÓŁPRACA
Współpraca zostanie nawiązana w oparciu o umowę o dzieło na wykonanie pracy eksperta
przypisanego do poszczególnych zespołów ekspertów .
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Prace zespołów ekspertów będą prowadzone w okresie: 1.01.2013-30.04.2013. Jedno spotkanie
to czas 8 godzin zegarowych. Przewiduje się w w/w okresie 12 spotkań wspólnych dwóch
zespołów eksperckich po 8 godzin zegarowych każde, oraz 12 spotkań każdego z zespołów
oddzielnie po 8 godzin zegarowych. Łącznie 36 spotkań średnio po 8 godzin zegarowych.
Planowane miejsca prac zespołów ekspertów: Lublin lub okolice Lublina.
W przypadku osób będących spoza województwa lubelskiego przewidziano nocleg.
VI. OSOBA WYZNACZONA DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCĄ:
Małgorzata Orzeł
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Lublin
ul. Szewska 4/7 tel. 81 53 284 14, mail: [email protected]
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Karolina Kaniowska
Stwoarzyszenie POSTIS ul. Fieldorfa 7/4, Lublin, mail: [email protected]
VII. WYKLUCZENIA
Z postepowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z Polskim
Towarzystwem Ekonomicznym Zakład szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie
lub ze Stowarzyszeniem POSTIS osobowo lub kapitałowo. Przez powiazania kapitałowe lub
osobowe rozumie się wzajemne powiazania miedzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Zakład
szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie, Stowarzyszeniem POSTIS, osobami
upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
Zakład szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie lub Stowarzyszenia POSTIS,
osobami wykonującymi w imieniu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Zakład szkolenia i
Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie lub Stowarzyszenia POSTIS czynności związane z
przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawca, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiazań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym,
którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
VIII. SPOSÓB OCENY OFERT
1.
Ocena ofert jest dwuetapowa
1 etap – ocena formalna
2 etap – ocena merytoryczna
2.
Ocena formalna odbywa się niezwłocznie otrzymaniu ofert i ma na celu sprawdzenie czy
oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego.
3. Zamawiający odrzuca oferty, jeśli:
a) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu,
b) Do oferty nie załączono wymaganych dokumentów.
4. Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i
wyboru oferty najkorzystniejszej.
5. Kryteria oceny ofert:
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
1)
Cena –cena brutto za wykonanie całości dzieła, opisanego w pkt I maksymalnie
można uzyskać 40 pkt
-wyliczana wg wzoru
Cena brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------------x 40
Cena brutto ocenianej oferty
2)
Doświadczenie zawodowe – maksymalnie można uzyskać 60 pkt (po 10 pkt za
spełnienie każdego z kryterium)
Oceniane na podstawie złożonych dokumentów
6.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Oferentów, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższa liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się w
oparciu o następujący wzór:
K = (1) + (2)
gdzie:
(1) - Liczba punktów za kryterium: Cena oferty.
(2) - Liczba punktów za kryterium: Doświadczenie zawodowe.
K - Ostateczna liczba punktów uzyskana przez ofertę
7.
8.
9.
Wybór najkorzystniejszej oferty odbywa się na posiedzeniu komisji oceniającej oferty
składającej się z pracowników Zamawiającego.
Zamawiający może prowadzić negocjacje z oferentami, którego oferta została wybrana.
Po wyborze najkorzystniejszej Oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który
złożył najkorzystniejsza ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 10 dni od wezwania do
podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, Zamawiający może zawrzeć umowę
z oferentem, którego oferta była następna w kolejności, pod warunkiem, że nie upłynął
termin związania ofertą.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym załącznik nr 1, w języku polskim,
w formie pisemnej lub elektronicznej.
2. Oferta musi być podpisana (czytelnie lub z pieczątka imienna) przez osoby upoważnione,
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. Cena musi być podana w polskich złotych (cyfrowo i słownie), być zaokrąglona do dwóch miejsc
po przecinku oraz być wartością brutto za całość pracy eksperta. Złożona oferta musi uwzględniać
wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia. Cena ta będzie obowiązująca przez cały okres trwania umowy.
4. Do oferty należy dołączyć:
1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - Załącznik nr 1, oraz wykaz wydanych
publikacji, artykułów, opracowań, itp. Załącznik nr 2,
2) Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy- Załącznik nr 3
3) CV z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
4) Oświadczenie Wykonawcy o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.
5) Oświadczenie
dotyczące
zaangażowania
w
realizacje
innych
projektów
współfinansowanych w ramach PO KL jak również w ramach innych programów NSRO
Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji. Nie
dopuszcza się możliwość składania dokumentów faxem lub drogą elektroniczną (skan
dokumentów).
X. MIEJSCE I TERMIN ZLOZENIA OFERTY:
1. Ofertę opracowana w języku polskim, w formie pisemnej, należy przesłać do dnia 21.01.2013 r.
do godz. 15.00
a) droga pocztowa – na adres: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp.
z o.o., ul. Szewska 4/7, 20-086 Lublin (decyduje data i godzina wpływu) lub
b) osobiście do biura Spółki, ul. Szewska 4/7, 20-086 Lublin
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: Biuro Partnera Projektu – Oferta
ekspert w ramach projektu „ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież- innowacyjne
programy kształcenia w obrębie przedsiębiorczości i ekonomii” - realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość oświaty – Działanie 3.3
XI. UZUPELNIENIE I NEGOCJACIE:
1. W celu zapewnienia konkurencyjności postepowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert i
przeprowadzenia negocjacji.
XII. POZOSTALE POSTANOWIENIA I INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Oferenta do złożenia rekomendacji.
2. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia można uzyskać pod numerem telefonu: 081 524 39
66 lub mailem: [email protected] lub [email protected]
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
3. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany mailowo lub listownie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) Odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie
bez podania przyczyny,
b) Zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
c) Zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
d) Żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
postępowania;
e) Wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia.
5. Zamawiający od chwili udostępnienia warunków, a oferent od chwili złożenia oferty zgodnie
z ogłoszeniem są obowiązani postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia.
6. Załączniki:
1) Załącznik nr 1 - Formularz oferty
2) Załącznik nr 2 – cv
3) Załącznik nr 3 - oświadczenie o zaangażowaniu w realizacje innych projektów
współfinansowanych w ramach PO KL jak również w ramach innych programów NSRO
4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku powiazań osobowych i
kapitałowych z Zamawiającym.
……………………………………………
Zamawiający
ACE- aktywna, kreatywna, przedsiębiorcza młodzież - innowacyjne programy kształcenia w
obrębie przedsiębiorczości i ekonomii