3. KONGREGACJA NAUKI WIARY CONGREGATIO PRO

Komentarze

Transkrypt

3. KONGREGACJA NAUKI WIARY CONGREGATIO PRO
3. KONGREGACJA NAUKI WIARY
CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI
RESPONSA AD PROPOSITA DUBIA
de validitate baptismatis
DUBIA
D. 1. Utrum validus sit baptismus collatus cum formulis «I baptize you in
the name of the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» et «I baptize you in the name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer»?
D. 2. Utrum qui baptizati sunt cum his formulis absolute baptizandi sunt?
RESPONSA
Ad primum: Negative.
Ad secundum: Affirmative.
Summus Pontifex Benedictus XVI, in Audientia infrascripto Cardinali Prćfecto
concessa, hćc responsa in Sessione Ordinaria huius Congregationis deliberata, adprobavit et publici iuris fieri iussit.
Datum Romae, ex Aedibus Congregationis pro Doctrina Fidei, die I mensis
Februarii anno MMVIII.
Gulielmus Cardinalis LEVADA
Praefectus
+ Angelo AMATO, S.D.B.
Archiepiscopus tit. Silensis
Secretarius
Kongregacja Nauki Wiary
18
ODPOWIEDZI NA PRZEDSTAWIONE WĄTPLIWOŚCI
o ważność chrztu
WĄTPLIWOŚCI
1) Czy ważny jest chrzest przy użyciu formuł «I baptize you in the name of
the Creator, and of the Redeemer, and of the Sanctifier» i «I baptize you in the
name of the Creator, and of the Liberator, and of the Sustainer»?
2) Czy osoby, które zostały ochrzczone przy użyciu tych formuł, muszą
zostać ochrzczone in forma absoluta?
ODPOWIEDZI
Ad 1) Nie.
Ad 2) Tak.
Papież Benedykt XVI w czasie audiencji udzielonej niżej podpisanemu Kardynałowi Prefektowi zatwierdził przedstawione odpowiedzi, które zostały omówione na zwyczajnym posiedzeniu tej Kongregacji, i polecił ich ogłoszenie.
Dan w Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, dnia 1 miesiąca lutego
2008 r.
Wilhelm Kard. LEVADA
Prefekt
+ Angelo AMATO, SDB
Arcybiskup tyt. Silensis
Sekretarz

Podobne dokumenty