Rachunkowość - NadzorKorporacyjny.pl

Komentarze

Transkrypt

Rachunkowość - NadzorKorporacyjny.pl
54
Corporate governance |
Rachunkowość
kreatywna w MSSF
iększość firm notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych sporządza sprawozdania finansowe na dzień 31 grudnia.
A zatem zdarzenia po dniu bilansowym
to takie zdarzenia, które następują
po tej dacie, a dotyczą roku za jakie
jest sprawozdanie finansowe (obecnie
2012). Zdarzenia następujące po dniu
bilansowym (bo taka jest oficjalna nazwa
w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej) zostały opisane
w MSR 10.
W
Po dniu bilansowym – czyli kiedy?
Poprzez zdarzenia następujące po dniu
bilansowym rozumie się zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które
mają miejsce pomiędzy dniem bilansowym a datą zatwierdzenia sprawozdania
finansowego do publikacji. A zatem jeżeli
sprawozdanie finansowe za 2012 rok zostanie zatwierdzone do publikacji (data na
sprawozdaniu) 20 marca 2013 to okres od
1 stycznia 2013 do 20 marca 2013 będzie
właśnie okresem gdzie mogą nastąpić zdarzenia następujące po dniu bilansowym.
Można wyróżnić dwa rodzaje tych zdarzeń:
a) zdarzenia, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na
dzień bilansowy (zdarzenia następujące
po dniu bilansowym wymagające dokonania korekt); oraz
b) zdarzenia, które wskazują na stan
zaistniały po dniu bilansowym (zdarzenia
następujące po dniu bilansowym niewymagające dokonania korekt).
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym wymagające lub niewymagające
dokonania korekty
Istotę zdarzeń następujących po
dniu bilansowym wymagające lub niewymagające dokonania korekty najlepiej
przedstawić na przykładach.
Przykładami zdarzeń mogących mieć
skutek w postaci ujawnienia ich lub
(3)
zmiany już istniejącej wielkości w sprawozdaniu finansowym mogą być:
a) rozstrzygnięcie sprawy sądowej po
dniu bilansowym, które potwierdza istniejące już na dzień bilansowy zobowiązanie
jednostki. Wymaga ono skorygowania
uprzednio utworzonej rezerwy,
b) uzyskanie informacji po dniu bilansowym o tym, że na dzień bilansowy
nastąpiła utrata wartości składnika aktywów, lub też że kwota wcześniej ujętego
odpisu aktualizującego z tytułu utraty
wartości składnika aktywów powinna
zostać skorygowana. Na przykład: (i)
bankructwo klienta, które następuje po
dniu bilansowym, potwierdza zazwyczaj,
iż strata wynikająca z nieściągalności należności z tytułu dostaw i usług istniała
już na dzień bilansowy, a więc jednostka
powinna skorygować wartość bilansową
tych należności; oraz (ii) sprzedaż zapasów dokonana po dniu bilansowym może
potwierdzić ich możliwą do uzyskania
wartość netto na dzień bilansowy,
c) ustalenie po dniu bilansowym
ceny nabycia aktywów zakupionych
lub przychodów ze sprzedaży aktywów
sprzedanych przed dniem bilansowym,
d) wykrycie oszustw lub błędów
wskazujących na nieprawidłowość sprawozdania finansowego.
Natomiast przykładem zdarzenia
niewymagającego korekty jest spadek
wartości rynkowej inwestycji następujący pomiędzy dniem bilansowym a dniem
zatwierdzenia sprawozdania finansowego
do publikacji.
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym wymagające ujawnienia
Poza wskazanymi powyżej zdarzeniami
mogą nastąpić również inne zdarzenia
następujące po dniu bilansowym, które
będą skutkować jedynie ich ujawnieniem, bez wpływu na zmianę liczb w sprawozdaniu finansowym.
Oto przykłady takich zdarzeń:
- połączenie jednostek gospodarczych
następujące po dniu bilansowym
- sprzedaż istotnej jednostki zależnej;
- ogłoszenie zamiaru zaniechania działalności;
- znaczące zakupy aktywów,
- klasyfikacja aktywów jako przeznaczonych do sprzedaży
- pożar ważnego zakładu produkcyjnego,
mającego miejsce po dniu bilansowym;
- ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie
wdrażania restrukturyzacji
- znaczące transakcje dotyczące akcji
mające się dokonać po dniu bilansowym
- nadzwyczaj duże zmiany cen aktywów
lub kursów wymiany walut po dniu
bilansowym;
- podjęcie znaczących zobowiązań (obowiązków) i zobowiązań warunkowych, na
przykład udzielenie wysokich gwarancji.
Należy wskazać, że powyższy katalog
jest tylko przykładowym i to kierownictwo jednostki decyduje jakie informacje
i w jakim zakresie ujawnia.
Dlaczego warto analizować zapisy
dotyczące zdarzeń po dniu bilansowym?
Zdarzenia następujące po dniu bilansowym są jednym z niewielu miejsc gdzie
jednostka musi ujawnić informacje jakie
nastąpiły po 31 grudnia. Większość danych
jakie odnajdujemy w sprawozdaniu finansowym dotyczy bowiem zdarzeń przeszłych
i tych które nastąpiły do 31 grudnia. Zdarzenia po dniu bilansowym mogą dostarczyć
wielu informacji, które mogą być przydatne
przy podejmowania decyzji inwestycyjnych.
W rocznych sprawozdaniach finansowym zdarzenia po dniu bilansowym
odnajdziemy najczęściej na końcu
sprawozdania finansowego i zależnie
od wielkości firmy mają one od kilku do
kilkunastu pozycji.
Piotr Rybicki
www.nadzorkorporacyjny.pl