5. Skoroszyt zawie- szany PCV A4 czer

Transkrypt

5. Skoroszyt zawie- szany PCV A4 czer
„4 Professions 4 Great Future”
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+
Akcja 1 Mobilność edukacyjna
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Nr 5/2016
Formularz oferty
dla Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku- Zdroju.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 5/2016 z dnia 17.03.2016 r.
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
( nazwa i adres wykonawcy)
numer telefonu…………………………….., e-mail…………………………………………. …….
NIP…………………………………………… REGON ……………………………………………
1.Oświadczam/y, że oferujemy dostawę materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych
do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, ul. Boh. Warszawy 120
w związku z realizacją projektu pt. „4 Professions 4 Great Future” o numerze 2015-1-PL01-KA102015994 w ramach programu Erasmus+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna,
za cenę brutto:
…………………………………………………………………… zł.
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………….)
w tym podatek VAT w kwocie ………… zł.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Nazwa artykułów
Papier do kolorowych wydruków laserowych 120g/m2,
arkusz A4
Koszulki na dokumenty A4( otwierane z góry,
przezroczysta struktura folii, antystatyczne, groszkowe)
Segregator A4 z
dźwignią i dociskiem, szerokość
grzbietu około 85
mm.
Skoroszyt zawieszany PCV A4
niebieski
Skoroszyt zawieszany PCV A4 czerwony
Karteczki – znaczniki 20x50mm (opakowanie 4x50szt)
J.m.
Cena VAT
Ilość jed. netto %
op.
250
2
op.
(100
szt.)
5
szt.
6
szt.
50
szt.
50
op.
7
Cena
jed.
brutto
Wartość
brutto
w
tym
VAT
zł.
Uwagi
(np. wydajność
tonerów)
„4 Professions 4 Great Future”
Projekt realizowany w ramach programu Erasmus+
Akcja 1 Mobilność edukacyjna
7.
Koszulka na dokumenty z klapką
szt.
(otwierana z boku),
przezroczysta
8. Toner do drukarki
color laser jet DELL
1355 W –zamiennik
refabrykowany o
szt.
wydajności minimum ok.2000 ark
9. Toner do drukarki j.
szt.
w . lecz czarny
10. Toner do drukarki j.
szt.
w . lecz czerwony
11. Toner do drukarki j.
szt.
w . lecz żółty
Papier do drukarek
A4, o gramaturze
ryza
80g/m2 i białości
minimum 161 CIE
OGÓŁEM CENA OFERTY
60
5
5
5
5
20
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.
3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i w przypadku wyboru naszej oferty
zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Okres związania ofertą wynosi 30 dni licżąc od daty składania ofert.
Załączniki :
1. Parafowany projekt umowy
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych.
3. Kserokopia (potwierdzona za zgodność) dokumentu potwierdzającego prawa do
występowania w obrocie prawnym (np. CEIDG, KRS) – dokument wymagany przy
podpisywaniu umowy.
…………………….,
miejscowość i data
………………………………………
podpis i pieczątka Wykonawcy