formularz zgłoszenia udziału - MTŁ ==

Transkrypt

formularz zgłoszenia udziału - MTŁ ==
A
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU / APPLICATION FORM
Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o.
Lodz International Fair Ltd.
ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź, Poland
fax +48 42 637-29-36 http://www.mtl.lodz.pl
NIP Tax No. 725-000-55-16
KRS National Business Register 0000069123
Kapitał zakładowy Share Capital PLN 9 209 900,00
Konto bankowe Bank account
BRE BANK S.A. Oddział Korporacyjny Łódź,
Pl. Wolności 3, 91-415 Łódź
13 1140 1108 0000 2243 0300 1002
2009
Kontakt Contact: Beata Stasiak-Szwajnoch
tel. +48 42 638-64-73,
mobile: +48 605 63-08-51
e-mail: [email protected]
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ APPLICATION DEADLINE - 20.08.2009
WYSTAWCA EXHIBITOR
DANE DO FAKTURY INVOICE DATA
Właściciel lub dyrektor firmy Owner or manager of company:
Nazwa firmy Company’s name:
Osoba merytorycznie odpowiedzialna Contact person:
Ulica Street:
Telefon Phone: ( )
Kod pocztowy Post code:
Telefon komórkowy Mobile phone:
Numer wpisu do KRS - ewidencji działalności gospodarczej National Business Register No.:
Fax: ( )
Data i miejsce wpisu Date and place of registration:
E-mail:
Rodzaj prowadzonej działalności Economic activity:
produkcja production
Miasto City:
dystrybucja distribution
Państwo Country:
NIP Tax No.:
usługi services
USŁUGI ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM W TARGACH FAIR SERVICES
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU (Formularz A) APPLICATION FORM (Form A)
ZAMÓWIENIE REKLAMY W INTERNECIE (Formularz E-1) ORDER OF ADVERTISEMENT IN INTERNET (Form E-1)
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU - POWIERZCHNIA NIEZABUDOWANA (Formularz B-1) APPLICATION FORM - ORDER OF UNCONSTRUCTED AREA (Form B-1)
ZAMÓWIENIE ZAPROSZEŃ. UDZIAŁ W KONKURSIE (Formularz E-2) ORDER OF INVITATIONS. PARTICIPATION IN THE COMPETITION (Form E-2)
ZAMÓWIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ (Formularz B-2) ORDER OF ELECTRIC ENERGY (Form B-2)
ZAMÓWIENIE SAL KONFERENCYJNYCH (Formularz E-3) ORDER OF CONFERENCE ROOMS (Form E-3)
ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - WYSTAWCA (Formularz D-1) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - EXHIBITOR (Form D-1)
ZAMÓWIENIE MEDIÓW I POWIERZCHNI MAGAZYNOWEJ (Formularz F-1) ORDER OF CONNECTIONS AND STORAGE AREA (Form F-1)
ZAMÓWIENIE WPISU DO KATALOGU - PODWYSTAWCA (Formularz D-2) ORDER OF CATALOGUE ENTRY - SUB-EXHIBITOR (Form D-2)
ZAMÓWIENIE DODATKOWYCH KART WSTĘPU. KARTY PARKINGOWE (Formularz F-2) ORDER OF ADDITIONAL ENTRY PASSES. PARKING CARDS (Form F-2)
ZAMÓWIENIE REKLAMY W KATALOGU (Formularz D-3) ORDER OF ADVERTISING IN CATALOGUE (Form D-3)
ZAMÓWIENIE PERSONELU DODATKOWEGO I NOCLEGÓW (Formularz F-3) ORDER OF SUPPORTING STAFF AND HOTEL (Form F-3)
1.
2.
3.
4.
5.
Upoważniam MTŁ do wystawiania faktur za udział w Targach bez żądania na nich
podpisu odbiorcy.
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych i firmowych w bazie
danych i w katalogu targowym oraz innych wydawnictwach targowych.
Wyrażam zgodę na przekazywanie danych teleadresowych patronom medialnym.
Podaję swoje dane osobowe na zasadzie dobrowolności i wyrażam zgodę na
ich przetwarzanie w celach marketingowych przez administratora zbioru
MTŁ Sp. z o.o., ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź i udostępnienie tych danych
osobowych do przetwarzania firmom współpracującym z MTŁ (ustawa
o ochronie danych osobowych nr 133/97, poz. 883).
Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do nich oraz możliwość ich poprawiania.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Oświadczam, że zapoznaliśmy się z Postanowieniami Szczegółowymi Targów
Inter flatDesign.pl 2009, pr zepisami pr zeciwpożarowymi, BHP oraz
Regulaminem dla Uczestników Targów organizowanych przez MTŁ (dostępne
na stronie internetowej www.interflatdesign.pl lub www.mtl.lodz.pl/interflat)
i wyrażam zgodę na traktowanie ich wraz ze wszystkimi wypełnionymi punktami
ZGŁOSZENIA UDZIAŁU oraz ZAMÓWIEŃ (Formularze A-F) jako postanowień umowy
i zobowiązujemy się do ich ścisłego przestrzegania.
...........................
........................................................
1.
2.
3.
4.
5.
I authorise the MTL to issue invoices for the participation in the Fair without
requiring recipient’s signature on them.
I agree to run personal and corporate details in the database and in the Fair’s
catalogue as well as other Fair’s publications.
I agree to run personal and corporate details to fair media partners.
I give my personal data freely and declare my consent for processing them for
the marketing aims by the administrator of MTL (ul. Wólczańska 199, 90-531 Łódź)
set and forwarding this personal data to the companies co-operating with MTL
(Act on Protecting the Personal Data, no 133/97, item 883).
I know that I have right to look into it and correct it. I declare my consent to receive
marketing information from Lodz International Fair on e-mail address (according
to Act on Providing the Electronic Service of 18th July 2002).
I state that I have become familiar with the Detailed Resolutions of the
Fair InterflatDesign.pl 2009, fire regulations and healthand safety-at-work
legislation and Regulations for the Par ticipants of the events organised by
Lodz International Fair (available on the website www.interflatdesign.pl or
www.mtl.lodz.pl/interflat) and agree to observe them together with all filled
points of PARTICIPANT APPLICATION and ORDERS (Forms A-F).
...........................................................................................................................
Data Date Pieczątka Uczestnika Company’s stamp Dyrektor lub upoważniony Przedstawiciel Signature of person authorised to company’s representation