OPIS TECHNICZNY _woda _

Komentarze

Transkrypt

OPIS TECHNICZNY _woda _
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU
A. OPIS TECHNICZNY
1.PODSTAWA OPRACOWANIA
2. ZAKRES OPRACOWANIA
3. INWESTOR
4. OBCIĄŻENIE
5. CHARAKTERYSTYKA TEREU
6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE
7. OPIS TECHNICZNY:
8. UWAGI KOŃCOWE
9. WYTYCZNE REALIZACJI
10. ZAŁĄCZNIKI
10.1. WYPISY Z REJESTRU GRUNTU
10.2. WARUKI TECHNICZNE
10.3. ZGODA NA WEJŚCIE W TEREN
B. SPIS RYSUNKÓW
1. PLAN SYTUACYJNY
2. PROFILE SIECI WODOCIĄGOWEJ
3. SIEĆ WODOCIĄGOWA - SCHEMAT MONTAŻOWY
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowskiej, Murckowskiej
i Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
PRZEBUDOWA WODOCIĄGU i PRZENIESIENIE HYDRANTU
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawę opracowania niniejszej dokumentacji stanowiło:
- zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna,
- podkłady mapowe,
- normy i normatywy projektowania sieci z rur PVC i PEHD
- warunki techniczne podłączenia
2. CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA.
Opracowanie obejmuje:
- przebudowanie istniejącego wodociągu, który po wybudowaniu nowego
skrzyżowania znajdzie się w obrębie jego jezdni, do południowego chodnika ulicy
Murckowskiej z zachowaniem istniejących parametrów.
- przeniesienie hydrantu p.pożarowego poza obręb jezdni
3. INWESTOR.
Inwestor bezpośredni niniejszego Zamierzenia Inwestycyjnego
Powiat Bieruńsko - Lędziński ; 43 –155 Bieruń ul. Św. Kingi 1
4. OBCIĄŻENIE
Przebudowywany wodociąg zachowuje istniejące parametry.
5. CHARAKTERYSTYKA TERENU.
Teren, w którym projektuje się niniejsze sieci leży w Lędzinach i stanowi
jednopoziomowe skrzyżowanie ulic Murckowskiej, Hołdunowskiej i Gwarków.
Teren słabo zróżnicowany wysokościowo; brak istotnych elementów rzeźby terenu.
Teren uzbrojony we wszystkie rodzaje sieci infrastruktury technicznej.
5.1.
WPŁYW PROGNOZOWANYCH OSIADAŃ TERENU
Teren inwestycji leży poza granicami OBSZARU górniczego. Pismo OUG-Katowice
KAT.5140.242.2013 Ldz.28749/11/2013/Km z dnia 13listopada 2013
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
2
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
6. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE.
6.1. Roboty ziemne.
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się dokładnie
z wywiadami branżowymi, na podstawie Planu Sytuacyjnego wytyczyć istniejące
gazociągi, kable elektryczne, telewizyjne i teletechniczne oraz istniejące wodociągi,
( nie wolno utrudniać mieszkańcom dostępu do wody),
poczym następnie zgłosić roboty do nadzoru właścicielom uzbrojenia!!!!!
Przy prowadzeniu sieci przewiduje się zagłębienie H = 1,40 do 1,7 m. od poziomu
terenu projektowanego do wierzchu rurociągu. Głębokości wykopów wynikają
z zaprojektowanych sieci źródłowych. Rzędne dna wykopu winny być 20 cm niższe od dolnej
ścianki rury przewodowej.
Przed ułożeniem wszystkich rurociągów wykonać 20 cm podsypkę piaskową
i zagęścić płytową zagęszczarką do wskaźnika Is = 90% gęstości gruntu rodzimego.
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki i BHP.
( SZALOWANIE WYKOPÓW)!!!!!!!!!
6.2. Stosowany system montażu.
6.2.1 Sieć wodociągowa
Rury polietylenowe SDR 17 lub PE100 Dn 40 i Dn 110 zgrzewane doczołowo na
ciągu głównym nad wykopem; dla wykonania odchyleń od linii prostej oraz do wykonania
łuków wzdłuż krawężnika jezdni, wykorzystać zdolności elastyczne rur ( minimalny promień
gięcia 25* Dn co daje 25*160= 4000 mm = 4,0 m). Na załamaniach stosować kształtki
wtryskowe do zgrzewania doczołowego. Schemat montażowy sieci rys 03.
Na obsypce wodociągu należy przewidzieć ułożenie taśmy oznaczeniowej z wkładką
metalową, a także oprócz taśmy z wkładką metaliczną należy bezpośrednio na rurociągu
zamontować drut lub linkę miedzianą 1,5 mm2; końcówki przewodu powinny być
wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy.
Przekroczenie przewodami ścian budynków lub studzienek należy wykonać przy użyciu
przejść szczelnych z tworzywa sztucznego. Przy rurach z tworzyw sztucznych wyklucza się
stosowanie uszczelnień i izolacji środkami ropopochodnymi. Przyłącze wody na odcinku od
zasuwy domowej do węzła wodomierzowego musi posiadać wszystkie połączenia
nierozłączne.
6.3. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem.
Z uwagi na brak rzeczywistych rzędnych uzbrojenia z wyjątkiem przewodów
kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym jedynie miejsca jego występowania
co nie zwalnia Wykonawcy i służb technicznych infrastruktury do dokładnej jego lokalizacji
przed rozpoczęciem robót ziemnych. Z uwagi na projektowane głębokości ułożenia
przewodów realizacja inwestycji winna przebiegać bezkolizyjnie z istniejącym uzbrojeniem.
Wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia, a w szczególnie kabli i gazociągów należy
wykonać, zgodnie z ustaleniami wywiadu branżowego, pod bezpośrednim
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
3
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
NADZOREM JEGO WŁAŚCICIELA LUB DYSPONENTA.
Odległość pionowa pomiędzy występującym na trasie uzbrojeniem winna umożliwić
wykonanie minimum 10 cm zasypki piaskowej. Zabezpieczenia kabli energetycznych
wykonać zgodnie z PN-77/E-05125 przy mocy rur dzielonych typ PS D 160 L = 3,0 m.
Ewentualne kolizje będą rozwiązywane w ramach nadzoru autorskiego.
6.5. Zasypywanie wykopów.
1. Wypełnienie przestrzeni wokół rur wykonywać szczególnie ostrożnie, sposobem
ręcznym nie powodując przemieszczenia rur; dobrze zagęścić.
2. Grubość warstw piasku winna wynosić 30 cm nad górną powierzchnię płaszcza rury
dla sieci wodociągowej; dla odcinków w projektowanych ciągach komunikacyjnych
(przejścia przez drogi) z uwagi na słabą nośność gruntu rodzimego zasypkę należy
wykonać z piasku do poziomu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.
3. Następne wypełnienia warstwami o grubości 0.5 - 0.3 m. wykonać starannie ubijając
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu małych płytowych urządzeń wibracyjnych. Materiał
wypełniający winien stanowić piasek budowlany. Zagęszczenie gruntu winno odpowiadać
98 % zagęszczenia gruntu rodzimego.
4. Przed wykonaniem utwardzenia jezdni i i chodników, wykonać próbę obciążenia pod
nadzorem Zarządcy drogi.
UWAGA:
PRZED ZASYPANIEM RUROCIĄGÓW MUSZĄ BYĆ
USUNIĘTE WSZYSTKIE KLOCKI PODPOROWE.
7. OPIS TECHNICZNY
7.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA
Nowy odcinek wodociągu będzie włączony do istniejącej sieci na granicy
opracowania projektowanego Zamierzenia Inwestycyjnego. Włączenie projektowanego
wodociagu przewiduje się za pomocą kolana wtryskowego z bosymi końcami pod katem 45
stopni w kierunku południowego chodnika ulicy Murckowskiej. Dalej wodociąg biegnie
wzdłuż ulicy Murckowskiej w odległości 0.5-0.6 m od krawężnika aż do skrzyżowania gdzie
zmienia kierunek na północny, węzeł „Z4”.
Po północnej stronie ulicy Murckowskiej zaprojektowano węzeł uwzględniający
przebiegi istniejących wodociągów:
- PE100 Ф 160 w ul. Hołdunowskiej
- stalowy Ф 200 w terenie na pólnoc od ul. Murckowskiej
oraz zabudowę nowego hydrantu nadziemnego w miejsce zlikwidowanego w obrębie starego
skrzyżowania ulic.
Projektuje się wymianę istn. zasuwy Ф200 na nową miękouszczelniającą; z uwagi na
stosunkowo nowy wodociąg w ul. Hołdunowskiej zasuwę pozostawia się bez zmian.
Projektowany hydrant p.pożarowy o średnicy 80 mm, winien być zabezpieczony w przypadku
złamania; kolorem dostosowanym do istniejących w otoczeniu!
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
4
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
Włączenia do istniejących wodociągów dokonać wg. schematów poszczególnych
węzłów(włączenia do istniejących sieci należy zlecić jej właścicielowi tzn. RPW i K – Tychy
zgodnie z warunkami technicznymi podłączenia do sieci oraz uzgodnieniem projektu.)
Wodociąg główny wykonać z rur PE 100 SDR17 na minimalne ciśnienie PN 10 bar,
o średnicach wg. schematu. Skrzyżowania z podjazdami do posesji oraz z jezdniami
„RONDA” prowadzić w rurach ochronnychPE100SDR11 Ф 225z płozami typu „BR”
i zakończonych manszetami uszczelniającymi!
Łączenie poszczególnych odcinków rur przez zgrzewanie doczołowe.
Konfigurację wodociągu i zabudowę poszczególnych węzłów pokazano na schemacie
montażowym rys. nr 03.Wszystkie załamania występujące na sieci wykonać przy pomocy
specjalnych kształtek PE. W miejscach odgałęzień i załamań powyżej 30 stopni należy
zabudować bloki oporowe. Bloki oporowe wykonać z betonu B25 wg. BN—81/9192-05.
Armaturę stosować z żeliwa sferoidalnego; zasuwy typ długi, skrzynki zasuwowe
i hydrantowe winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez utwardzenie
nawierzchni wokół skrzynki, elementy stalowe i żeliwne na wodociągu zaizolować przed
korozją, a grunt wokół nich zwapnować. Armaturę należy podeprzeć bloczkami betonowymi
tak, aby nie obciążała rurociągu. Obudowy zabudować tak, aby odległość od końca trzpienia
obudowy do pokrywy skrzynki wynosiła 16 cm; skrzynki ustawiać na płycie podkładowej;
skrzynki uliczne typu ciężkiego nr kat. 1650.
7.2. PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
Zmiana trasy wodociągu w ulicy Murckowskiej spowodowała przebudowę dwu
przyłączy domowych, a mianowicie do: działki Nr 2380/8 i Nr 2822/8.
Przyłącza wodociągowe(włączenia i zasuwa domowa) do tych działek należy wykonać
z rur DN 40 PN10 PE100 SDR 17; w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącej
Zabudować nową zasuwę Ф32 typ E klinowa miękouszczelniająca z gładkim i wolnym
przelotem. Istniejące rury przyłącza do zachowania .
7.3. ZABUDOWA HYDRANTU P.POŻAROWEGO
Istniejąca lokalizacja hydrantu koliduje z projektowanym nowym układem
komunikacyjnym, proponuje się zmianę miejsca zabudowy wg Planu Sytuacyjnego.
Włączenie ( zlecić dysponentowi sieci wodociągowej) do istniejącej sieci należy wykonać
( po uprzednim powiadomieniu mieszkańców o możliwości braków w dostawie wody!!!)
przy pomocy trójnika redukcyjnego Φ110/80 zintegrowanego z zasuwąE2; lub zwykłego
trójnika i zabudować miękouszczelniająca zasuwę Dn 80 Nr kat. 4700E2 długą z obudową
teleskopowa nr. 9601 i skrzynką uliczną typu ciężkiego nr kat. 1650, a następnie króciec
dystansowy o długości 1,o m i kolano ze stopką wraz z hydrantem.
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
5
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
7.4. PRÓBY SZCZELNOŚCI
7.4.1. Sieć wodociągowa i przyłącza
Wykonawca zobowiązany jest wykonać próby poprzedzające odbiór robót. Próby
należy wykonać na instalacji doprowadzającej wodę pitną, w obecności przedstawiciela
dostawcy wody, zgodnie z przepisami aktualnych norm - Wodociągi - Przewody zewnętrzne
- Wymagania i badania.
W celu sprawdzenia szczelności połączeń rur należy wykonać próbę szczelności.
Próbę tę należy wykonywać na kolejnych odcinkach odebranej sieci, jednakże Inwestor może
zażądać również wykonania próby szczelności całej sieci. Zaleca się przeprowadzanie prób
hydraulicznych, niemniej jednak w przypadkach uzasadnionych ze względów technicznych
i ekonomicznych można również wykonywać próby pneumatyczne.
Niezależnie od wymagań postawionych przez normę, przed wykonaniem próby
szczelności należy uwzględniać następujące wymagania:
−
−
−
−
−
długość odcinków rur poddawanych próbie szczelności nie może przekroczyć
300m w przypadku, gdy rura ułożona jest w wykopie zabezpieczonym obudową, a
600m, jeśli ułożona jest w wykopie niezabezpieczonym i z nasypem,
wszystkie połączenia muszą być widoczne i dostępne,
odcinek rury musi być stabilny na całej swej długości oraz zabezpieczony przed
jakimkolwiek przemieszczeniem się,
wszystkie odgałęzienia rury muszą być zamknięte,
profil rury musi umożliwiać odprowadzenie powietrza i wody, a urządzenia
odpowietrzające muszą być zainstalowane w najwyższych punktach testowanej rury.
−
szczelność testowanego odcinka rury musi być taka, aby w ciągu 30 minut
ciśnienie pokazywane przez manometr nie spadło poniżej ciśnienia próbnego (1
MPa);
−
szczelność całej rury musi być taka, aby wypływ wody obliczony zgodnie z normą
PN-081/B-10725 (art. 8.2..4.3) nie przekraczał 1000dm3/km × ∅ × 24 godz. (∅:
średnica przewodu).
Jeśli próby okazałyby się niezadowalające, Wykonawca obowiązany jest wykonać
niezbędne naprawy oraz przeprowadzić ponowną serię prób.
8. UWAGI KOŃCOWE.
1. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami
B.H.P i normami;
- szalowanie wykonać jako szczelne drewniane:
- PN-B-06050: 1999 – Roboty ziemne wymagania ogólne
- PN-B-10736:1999- Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
- Przed wykonaniem wykopów zasadniczych należy dokonać odkrywek
istniejącego uzbrojenia (szczególnie kabli energetycznych, gazociągów
i nieopisanych kanalizacji)
- Bezwzględnie powiadomić użytkowników uzbrojenia odziemnego i zlecić
nadzór nad robotami w pobliżu ich urządzeń.
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
6
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
9. WYTYCZNE WYKONANIA.
1. Sposób łączenia przewodów, składowanie i transport wg Instrukcji
budowy
rurociągów z rur PVC i PE ( wg instrukcji producenckich)
2. Studzienki rewizyjne i przyłączeniowe wykonać z kręgów żelbetowych
D1,2 m przykrytych pokrywą z włazem typu ciężkiego z zamkami
uniemożliwiającymi kradzieże np. firmy Generik lub Stąporków Meier.
Płyty pokrywowe studzienek kanalizacyjnych wyposażyć w żelbetowy
pierścień odciążający,
3. Rzędne pokryw studzienek dostosować do niwelety drogi , a poza drogą
do rzędnych terenu,
4. Studnie kanalizacyjne posadowić na żelbetowej płycie fundamentowej
ułożonej
5. na podsypce piaskowej wg załączonego rysunku,
6. Połączenia przewodów kanalizacyjnych ze studniami ( również z
budynkami)wykonać za pomocą przejść szczelnych
7. Przewiduje się prowadzenie robot ziemnych z podziałem 70 %
mechanicznie i 30 % ręcznie,
8. Wykopy o ścianach pionowych umocnione dylami drewnianymi lub
stalowymi wypraskami na całej wysokości,
9. podpisanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawiciela
wykonawcyi użytkownika; stanowią załączniki do protokółu odbioru
zadan
10. Odwóz i przywóz mas ziemnych na odcinkach gdzie brak miejsca do
składowania,w przypadku pojawienia się wody gruntowej przewiduje się
odwodnienie dna wykopu poprzez bezpośrednie wypompowywanie wody
ze studni czerpalnych (uwaga na możliwość pobierania piasku przez
pompę).Studnie czerpalne wykonać z rur PVC
11. 600 mm; w dnie studni wykonać filtr ze żwiru. Wodę odpompowywać do
rowu odwadniającego.
12. Czas pompowania wody ustali Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
13. Wyniki prób szczelności , płukania i dezynfekcji winny być ujęte w
protokółach i przekazane Inwestorowi jako dokument do odbioru.
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
7
Przebudowa skrzyżowania ulic Hołdunowska, Murckowska, Gwarków na skrzyżowanie z ruchem okrężnym
Przebudowa wodociągu i przeniesienie hydrantu; Lędziny, ul. Hołdunowska, Murckowska, Gwarkow
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATEIAŁÓW
1. Rura przewodowa PE100 SDR17 DN110
2. J.w. lecz DN 200
3. J.w. lecz DN 160
4. Kolana wtryskowe PE100SDR17 DN 100 45 o
5. J.w. lecz DN 160
6. J.w. lecz DN 200
7. Redukcja PE100SDR17 DN 200/140
8. Redukcja LS PE100SDR17 DN 140/110
9. Redukcja LS PE 100SDR17 DN200/160
10. Trójnik równoprzelotowy PE100SDR 17 DN 200
11. Tuleja kołnierzowa DN 110/100 wraz z przeciwkołnierzem
12. J.w. lecz DN 200
13. J.w. lecz DN 160
14. Zasuwa kołnierzowa miękouszczelniająca DN 200
15. J.w. lecz DN 100
16. J.w. lecz DN 32
17. Skrzynka uliczna do zasuw
18. Trójnik redukcyjny PE100SDR 17 DN 110/40
19. Rura PE 100SDR17DN 225 9,00,+8,50+13,50
20. Przewod sygnalizacyjny (drut lub linka) 1,5 mm2
21. Taśma z wkładką metaliczną
22. Trójnik kołnierzowy DN150 zintegrowany
z zasuwą typ E2 DN80
23. Króciec dwukołnierzowy DN 80 L= 100 mm
żeliwny GGG400
24. Łuk kołnierzowy 90 o ze stopką pod hydrant DN 80
25. Hydrant p.pożarowy nadziemny zabezpieczony
w przypadku złamania DN 80
m.
m.
m.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
kpl.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m.
m.
m.
60
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
2
1
2
31
65
65
szt.
1
szt.
szt.
1
1
szt.
1
Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt – Katowice” Katowice ul. Tysiąclecia 1
8