Program studiów

Transkrypt

Program studiów
rok
1
2
3
semestr
kierunek studiów: GEOINFORMACJA
profil studiów: ogólnoakademicki
stopień: I stopień
forma studiów: studia stacjonarne
od roku: 2012/2013
Przedmiot
wydział
Podstawy statystyki
Podstawy logiki i teorii zbiorów
Oprogramowanie użytkowe
Podstawy ekonomii i przedsiębiorczości
Podstawy socjologii
I
Podstawy geografii fizycznej
Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej
Środowisko geograficzne Polski
Podstawy geografii regionalnej
Podstawy kartografii i topografii
Razem w sem I:
Ochrona własności intelektualnej
Wstęp do geoinformacji
Podstawy geodezji
Ekofizjografia
Podstawy gospodarki przestrzennej
II
Statystyka publiczna i rejestry urzędowe
Analiza matematyczna dla informatyków
Systemy operacyjne (dla matematyków)
Cyfrowe przetwarzanie obrazu
Internet i publikowanie w sieci
Razem w sem II:
Razem po 1 roku:
Wychowanie fizyczne *
Język obcy*
Planowanie przestrzenne
III GIS w ekofizjografii
Fotointerpretacja i teledetekcja cyfrowa
Podstawy programowania
Podstawy baz danych
Razem w sem III:
Język obcy*
Zastosowanie GIS w klimatologii i meteorologii
GIS w planowaniu przestrzennym
IV GIS w gospodarce przestrzennej
Geometria rzutowa
Projektowanie aplikacji internetowych GIS
Technologie sieciowe
Topograficzna Baza Danych w geodezji *****
Rrazem w sem IV:
Razem po 2 roku:
System GIS w informacji turystycznej – projekt
grupowy *****
WNG
WMiI
WMiI
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WNG
WMiI
WMiI
WMiI
WMiI
WNG
WNG
WNG
WMiI
WMiI
WNG
WNG
WNG
WMiI
WMiI
WMiI
1400-I409LD
Szczegóły przedmiotu
Godziny
Forma
ćwiczeni
wykład
Razem zaliczenia
a
13
13
26
E
13
26
39
Z
0
13
13
Z
13
13
26
Z
13
13
26
Z
13
13
26
E
13
13
26
E
13
13
26
Z
13
13
26
Z
13
13
26
Z
117
143
260
ECTS
6
0
6
Z
13
39
52
E
13
13
26
Z
13
13
26
Z
13
13
26
Z
13
0
13
Z
26
26
52
E
0
26
26
Z
26
0
26
Z
0
26
26
Z
123
156
279
ECTS
240
299
539
ECTS
0
30
30
Z
26
26
Z
13
13
26
E
13
26
39
Z
26
26
52
E
13
26
39
Z
26
26
52
E
91
173
264
ECTS
0
26
26
Zal.
13
13
26
Z
13
26
39
Z
13
26
39
E
26
0
26
Z
0
26
26
Z
26
26
52
E
13
26
39
Z
104
169
273
ECTS
195
342
537
ECTS
WNG/ WMiI
0
52
52
Z
WNG/ WMiI
13
13
26
Z
WNG/ WMiI
26
26
52
E
Przedmioty do wyboru****
WNG/ WMiI
156
0
156
Z
Seminarium dyplomowe (projekt indywidualny) **
WNG/ WMiI
0
26
26
Z
-
0
52
52
E
195
169
364
ECTS
Geostatystyka
V Analizy przestrzenne i modelowanie
Język obcy*
Razem w sem V:
Seminarium dyplomowe (projekt indywid.)
(PPD+ED)
WNG/ WMiI
0
26
26
E
WNG
26
0
26
Z
0
156
182
377
120
0
146
315
120
156
328
692
Z
Z
ECTS
ECTS
812
956
1768
ECTS
IV
Podstawy prawno-administracyjne – dyrektywa
INSPIRE, IIP , normy ISO w informacji geograficznej
Praktyki zawodowe****
Przedmioty do wyboru***
Razem w sem VI:
Razem po III roku:
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW:
WNG/ WMiI
WNG Wydział Nauk Geograficznych UŁ
WMiI Wydział Matematyki i Informatyki UŁ
* język i rodzaj zajęć z wf do wyboru przez studenta (student zwolniony z zajęć z wf nie otrzymuje punktów ECTS przypisanych do tych zajęć)
**student wybiera seminarium licencjackie i katedrę w której będzie realizował pracę licencjacką spośród jednostek wskazanych przez dziekan
zasady wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup seminaryjnych) ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w termini
30 maja poprzedzającego roku akademickiego
*** listę przedmiotów fakultatywnych, proponowanych przez pracowników wydziału (z podaniem zakresu merytorycznego, formy zajęć i formy
zaliczeń), zasady ich wyboru (termin, minimalna i maksymalna liczebność grup), ustala i podaje do wiadomości studentów dziekan w terminie
30 kwietnia poprzedzającego roku akademickiego; przedmioty fakultatywne mogą mieć formę wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń
****praktyki zawodowe odbywane są w trybie indywidualnym, ciągłym lub śródrocznym, zgodnie z Regulaminem Praktyk Zawodowych
obowiązującym na WNG
***** w tym ćwiczenia terenowe
Uwaga:
Każdy student zobowiązany jest do zaliczenia szkolenia z zakresu BHP drogą e-learningową w I sem.
Aby uzyskać tytuł licencjata z zakresu geoinformacji należy:
1/ przygotować projekt indywidualny (pracę licencjacką) i zdać egzamin dyplomowy
2/ zaliczyć 6 semestrów studiów zgodnie z powyższym programem zajęć i uzyskać 180-181* punktów ECTS
ECTS
4
4
3
2
2
4
4
3
3
3
32
1
5
3
3
3
1
5
2
3
2
28
60
1
1
6
5
6
5
6
30
1
4
5
5
3
3
5
5
31
61
6
2
4
6
8
5
31
18
1
4
6
29
60
181
tych zajęć)
rzez dziekana;
n w terminie do
zajęć i formy
n w terminie do
eń
wych

Podobne dokumenty